Rytíři království

Rytíři království jsou bretonští šlechtici, kteří prokázali své schopnosti a rytířskost dokončením pouti bludných rytířů. Rytíři království tvoří jádro armády Bretonnie.

Jakmile bludný rytíř prokáže, že je hoden svého místa, stane se rytířem království. Rytíři království tvoří většinu bretonské šlechty a mají velký respekt jak pro své postavení, tak pro skutky, které vykonali, aby jej dosáhli.

Po přijetí je rytířovi dána zodpovědnost za spravování domény - obvykle několika akrů půdy, vesnice a hradu. Stejně jako je lid v doméně vázán službou rytíři, obhospodařovat jeho zem a platit daně, tak rytíř přísahá věrnost vyšším vrstvám šlechty.

Rytíři království

Rytíři království jsou vázáni povinnosti bránit svůj lid a zem do posledního dechu. Jelikož je šlechtic cvičen v umění boje, očekává se od tohoto rytíře, že bude bez pomoci ostatních bránit sebe i svou doménu proti menším hrozbám. Pokud je ale situace zoufalejší, může rytíř jednak povolat rolníky z vesnice, aby s ním bojovali, nebo naopak ukrýt obyčejné lidi ve svém hradu, dokud nedorazí pomoc ze sousedních domén.

Nadevše zmíněné, od rytíře se očekává, že bude dodržovat normy rytířské cti, poslouchaje striktní pravidla bretonského rytířství. Mezi nejdůležitějšími z nich je odpovědět na volání do války, ve které bude bojovat po boku ostatních rytířů, ne jakožto součásti jeho pouti bludného rytíře, ale jakožto povinnosti vyžadované jeho stavem. Pro rytíře není většího studu, než selhat v těchto povinnostech, a tak vlastně porušit rytířský řád. Pokud tak učiní, může být zbaven všech titulů a povinností, a poté vyhnán z království, dokud se znovu neprokáže být hoden svého postavení.

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.