Nositelé Slova

Historie

Logo Nositelů SlovaSpolu s dalšími devatenácti primarchy opustil Lorgar své rodiště v gene-laboratořích na Luně a stejně jako ostatní se ještě mladý vydal napříč galaxií v kapsli, do které byl zrozen. Proč nebo jak opustil Císaře je nejisté, ale je známo, že po dlouhém putování mezihvězdným prostorem dospěl na planetu jménem Colchis. Mladičký Lorgar byl objeven následníky víry Covenantu, kterou vyznávala většina populace planety, a vyrostl mezi nimi. Studiem znalostí covenantského chrámu se Lorgar rychle vypracoval na jednoho z nejzbožnějších kazatelů celého Covenantu. Jeho řečnické schopnosti, stejně jako síla jeho charisma, mu dopomohly k postavení jednoho z nejoblíbenějších hlasatelů víry s mnoha následovníky. Avšak jak Lorgar získával stále více moci mezi lidmi, členové Covenantu začali žárlit.

Nositel Slova 1Lorgarovo mládí bylo obtěžkáno vizemi mocného válečníka v zářící bronzové zbroji přicházejícího na Colchis a obra-kyklopa v modré róbě stojícího po jeho boku. V jednom momentě dosáhly vize takové síly, že se Lorgar vyslovil o blízkém návratu colchiského boha, který byl předpovězen v dávných dobách Věku Sváru. Začal tuto zprávu rozšiřovat mezi lidmi a tím narušil tak dlouhou a stabilní vládu Covenantu, protože lidé začali konvertovat na jeho víru. Lorgarovi nepřátele uvnitř Covenantu se chytili příležitosti k navrácení starých pořádků i zúčtování s Lorgarem a prohlásili jej za kacíře.

Lidé vyslaní k Lorgarovu zatčení byli zabiti jeho následovníky. Covenant se rozdělil na dvě frakce a na planetě vypukla svatá válka. Celá populace Colchisu se pak rozštěpila na následníky Lorgara a přívržence Covenantu. Vraždění trvalo přes šest let a skončilo zničením chrámu Covenantu a vybitím všech mnichů nacházejících se uvnitř chrámových zdí.

 

Příchod Císaře

Méně než rok po Lorgarově vítězství přistálo poblíž chrámu vesmírné plavidlo s Císařem, Magnusem Rudým a dvěma taktickými skupinami Tisíce Synů na palubě. Lorgar ihned tyto mocné muže poznal jako návštěvníky ze svých vizí a slíbil oddanost svému otci a stvořiteli.
Každá částečka víry Covenantu byla přebudována na uctívání Císaře jako spasitele a lid Colchisu byl sjednocen pod vládou jediného Boha. Veliké slavnosti radosti a úcty k Císaři trvaly několik měsíců, avšak Císař již nechtěl setrvávat na Colchisu a toužil se opět přidat ke své Velké křízové výpravě. V závěru oslav byl Lorgar jmenován velitelem sedmnácté mariňácké legie, která se stala známou jako Nositelé Slova. 

 

Velká křížová výprava

Lorgar vedl svou legii Velkou křížovou výpravou na cestě ke zničení kacířů a rouhačů. Prastaré texty a ikony byly spáleny a nespočet nevinných bylo usmrceno z důvodů nedostatečné víry či nedostatku úcty k Císaři. Pod Lorgarovým dohledem byly budovány ohromné monumenty a katedrály uctívající Císaře. Nejvyšší kaplani Nositelů Slova dlouho pracovali na projevech o pravdivosti a neomylnosti Císaře, aby je pak vyzdvihli na světlo masám při ceremoniích a kázáních masám. Pokrok Nositelů Slova byl pomalý, ale nadvláda nad poraženými byla kompletní a nefalšovaná.

Avšak Císař byl nespokojen s pomalým postupem Nositelů Slova a ještě více byl vyděšen jejich náboženským fanatismem. Jeden z cílů Velké křížové výpravy bylo osvobození lidstva z pout náboženství, a proto Císař Lorgara osobně pokáral a vzkázal mu, že jeho úmysl je osvobodit lidstvo z nadvlády cizáků, ne jej znovu vrhnout do nové tyranie. Lorgar truchlil nad rozkazem Císaře, začal nosit pouze kajícnou košili a nepromluvil s nikým ani slovo. Císař chtěl znovu pokárat legii za netečnost a neochotu opět se zapojit do Křížové výpravy, když přišly zprávy o novém postupu Nositelů Slova. A tentokrát padal jeden svět za druhým.

 

Korupce

Právě tato událost obrátila Nositele Slova k uctívání Chaosu. Zatímco Lorgar přemýšlel o Císařových výtkách, Kor Phaeron, jeho věrný velitel a nejbližší přítel, mu šeptal o velikých bozích Chaosu - stvořeních, která vítala, ba přímo vyžadovala fanatické uctívání a oddanost. Lorgar byl pomalu otráven proti Císaři, Kor Phaeron byl jmenován Mistrem víry a jeho prvním úkolem v této funkci se stalo obrácení celé legie k Chaosu. A tak se i stalo, ale místo aby se Nositelé Slova dali pod ochranu jednoho z bohů, začali uctívat Chaos nedělitelný, který se skládal z panteonu čtyř temných entit: Khorna, Nurgleho, Tzeentche a Slaaneshe.

Legie utajovala své nové pány a Lorgar pomalu spřádal plány, jak zkorumpovat Hora.Nositel Slova 2 Díky machinacím prvního kaplana Ereba se tak stalo na měsíci planety Davin, na které byl Vojevůdce zraněn a nemocí připoután na lůžko. Zde, nechráněn a slabý, byl ovládnut temnými silami warpu a obrácen proti Císaři. O něco později pak otevřeně prohlásil víru v Chaos za svou a započal galaktickou občanskou válku známou jako Horovo Kacířství. Nositelé Slova stáli po boku Hora již před povstáním a mnoho planet, které Nositelé dobyli po svém obrácení na Chaos, se přidalo také, protože již bylo nakaženy při dobývání zkorumpovanými mariňáky.

 

Hlavní části legie bylo Horem rozkázáno, aby zastavila a pokud možno i zničila legii Ultramariňáků, aby její rozsáhlé síly nemohly narušit Horův pochod na Terru. Tento úkol přijali Nositelé Slova s nadšením, neboť když byli pokáráni Císařem za svou víru, Ultramariňáci se stali nejoblíbenější legií Císaře. Útok na Ultramar byl veden Korem Phaeronem, který přislíbil úplné vyhlazení Ultramariňáků. Nositelé Slova donutili Ultramariňáky ustoupit před svým náporem a zrádcovskou legii zastavila až zuřivá obrana planety Calth.

Zbytek Nositelů Slova byl veden Lorgarem na Terru, kde byli Horus a jeho armády po pětapadesáti dnech obléhání odraženy a vyhnány do temných koutů vesmíru. Síly legie byly roztrženy vedví. Zatímco Lorgarova armáda unikla do Oka Teroru, Kor Phaeron se se svými jednotkami stáhl do Maelstromu, dalšího z míst, kde imatérium pronikalo do reality. 

 

Po Kacířství

Krutost páchaná Nositeli Slova umožnila Lorgarovi později povstat jako mocnému Princi démonů Chaosu. Nyní dohlíží nad svou legií z démonského světa Sicaru a řídí nájezdy i plenění, které mají za úkol zničit Impérium i falešného Císaře.

 

Organizace

Nositel Slova 3Nositelům se podařilo zůstat prakticky jednotnou legií, narozdíl od mnoha jiných následovníků Hora. Rozličné jednotky a skupiny legie jsou rozptýleny po Oku Teroru i Maelstromu, každá vedená zkorumpovaným kaplanem známým jako Temný apoštol. Jednotky Nositelů, zvané Hostitelé, mohou mít od pouhé stovky mužů až po organizované armády konkurující či dokonce převyšující mariňáckou kapitulu. Nositelé Slova jsou vždy rozděleni do dvanácti kompanií, z nichž každá je vedena šampiónem Chaosu, který doufá, že poroste v síle i víře, aby se pak stal novým Temným apoštolem po zabití toho starého.

Nositelé Slova také podporují mnoho kultů a snaží se tak tímto způsobem destabilizovat imperiální síly na planetě, dokud nedorazí Hostitelé, aby vše dokončili. Tato snaha ale vychází částečně naprázdno a to hlavně proto, že se snaží soupeřit s jinými kulty na planetě, většinou nasazenými Legií Alfa.

 

Domovský svět

Planeta Colchis již dlouho neexistuje, byla zničena cyklonickými torpédy Ultramariňáků krátce po Horově Kacířství. Pro Nositele Slova to však není příliš velká ztráta, dávno se přemístili na jiné světy, odkud podnikají své útoky. Prvním je démonský svět Sicarus v Oku Teroru, druhým pak Ghalmek, zkorumpovaný kovářský svět Maelstromu.

Colchis

 

Bojová doktrína

Nositelé Slova poslouchají vůli Temného apoštola bez reptání i v případech, kdy jsou jeho taktická nebo strategická rozhodnutí sporná. Používají metody zastrašování k rozštěpení nepřítele a poté protivníka zničí pomocí jednoho obrovského zuřivého útoku. Jediná možnost, jak zastavit Nositele Slova, je zabití každého mariňáka, který se nachází na bojišti.

Síly Nositelů jsou často dosti nevyvážené, někdy disponují přepadovými jednotkami, jindy používají těžkou podporu. Řídí se totiž vizemi Temných apoštolů, které občas stojí na hranici předtuchy.

Před bitvou pak Hostitelé přivolají velké množství démonů, aby je použili jako úderné jednotky do první řady, protože jsou přesvědčeni, že tato stvoření jsou níže na žebříčku Chaosu než oni. Příležitostně také zapojují do bitvy kultisty, ale pouze jako lidský štít.

Když je jich povolán menší počet, utvoří Nositelé Slova jednotku zvanou sabat, malou skupinku čítající asi sedm až deset vojáků skládající se hlavně ze specialistů jako expert na boj z blízka, průzkumník, odborník na těžké zbraně a někdy dokonce i psyker. Sabaty jsou vždy vedeny Temnými apoštoly.

 

Bojový pokřik

Nositelé nemají žádný určený pokřik. Místo toho vyberou před bitvou verše z nesvaté Knihy Lorgarových epištol a poté zpívají kacířské chvalozpěvy za zvuku bubnů. Jedněmi z nejoblíbenějších veršů je pak "Pějme chválu!", který slouží i jako mezizpěv.


Vzhled

Před Horovým Kacířstvím používali Nositelé Slova kamennou šeď, do které byly vyryty výňatky z náboženských textů. Symbolem legie byla kniha obklopená plamenem.
Po zkažení Chaosem byla zbroj přebarvena na rudou se stříbrným zdobením. Náboženské rytiny byly vyměněny za kacířská znamení a runy Chaosu. Znak legie je nyní rohatý démon s otevřenou pusou obklopený hvězdou nedělitelného Chaosu.

Uživatelská sekce: 

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.