Odpadlé kapituly vesmírných mariňáků I.

Mnoho mil po Císařským palácem na prastaré Teře lze nalézt depositáře s tak hrozivými znalostmi, že jsou zapečetěny za pancéřovými dveřmi, schopnými odolat i těm nejtvrdším útokům, a hexagramickými ochranami shopnými vzdorovat těm nejsilnější psychickým sondám. Jedna taková knihovna, přístupná jedině starším inkvizitorům a nejvyšším lordům Terry, obsahuje důkazy o těch nejhrůznějších zločinech: zradě mezi Císařovými důvěryhodnými vesmírnými mariňáky.

 

Počátky

První zakládání je událostí mýtických proporcí, zahalená 10 000 let legend, dohadů a mystérií, a dokonce i detaily Druhého zakládaní jsou zatemněné milénii pověstí. V průběhu dlouhé a krvavé historie Impéria bylo vytvořeno nejméně 1 000 kapitul vesmírných mariňáků, možná i více. Žádný člověk nebo administrativní orgán nemůže určit přesné množství, protože Impérium prožilo mnoho velkých nepokojů, během kterých byly spolehlivé záznamy vymazány, přepsány, odvolány, zničeny v kataklyzmatech nebo prostě ztraceny. V mnoha případech jsou tedy jediným zdrojem informací popisujících zakládání a mnoho jiných aspektů historie Impéria pouze mýty a legendy, které jsou brány, i nejvýše postavenými a učenými lidmi v Impériu, jako kánony.

Je známo, a šeptáno i v nejbezpečnější společnosti, že bylo vytvořeno mnohem víc kapitul než dnes existuje. Mnoho z těchto chybějících kapitul se buď ztratilo ve warpu nebo mělo nenahraditelné ztráty v boji. Ostatní zmizely beze stopy.

Ordo Malleus je zodpovědné za udržování záznamů týkajících se legií, které zradily během Horova Kacířství, ale archivy Ordo Hereticus obsahují detaily o kapitulách, které odpadly v tisíciletích po Velkém kacířství.

Množství těch kapitul, které zradily, může být pouze odhadováno. Proč to udělaly, je těžké říct, protože o důvodech takových povstání lze jen spekulovat.

Každý svět v Impériu je domovem své vlastní unikátní kultury a lidé každého světa uctívají Císaře svým vlastním způsobem. Například pro helio-kultisty z Limnu Epsilon sídlí Císař v jejich slunci, jeho válečníci přicházejí každé století a vybírají ty nejlepší mladíky světa, aby se připojili k boji v žhnoucím srdci jejich hvězdy. Podle apocalitů ze světů obíhajících Pekelné hvězdy v Garonské mlhovině, přináší milosrdnou smrt, vysvobození od zla, které přichází na jejich světy v noci. Pro divoké národy Miralu je Císař velké zvíře kráčející temnými místy jejich lesů a pro horníky z Mordantu je světelný duch, který zahání všezahrnující tmu.

Dokonce i v řadách Adeptus Ministorum žádní dva klerici vybraní ze dvou odlišných světů nenahlížejí stejně na povahu boha, kterého uctívají. Teologické debaty zuří mezi lidmi, kteří jsou rozděleni chápáním Císařova božství, ale přesto naprosto sjednoceni ve víře v Něho, i když příležitostně debaty přerostou do hádek a hádky do otevřeného boje.

Jako každý svět vyjadřuje svou víru v Císaře unikátním způsobem, tak také každá kapitula vesmírných mariňáků ctí Císaře a svého primarchu svým unikátním způsobem. Mnohé z nich ho neuctívají jako boha, ale jako zakladatele a patrona legií vesmírných mariňáků, kdežto víra ostatních kapitul se může odchylovat ještě více.

Tyto odlišnosti vedly v mnoha případech k neshodám a otevřeným konfliktům mezi Adeptus Astartes a Adeptus Ministorum. Takový konflikt však nevzniká z jednoduchého rozdílu v přesvědčení, protože bez ohledu na to, jak se víra kapituly příčí členům Ecclesiarchie, nelze popřít že vesmírní mariňáci jsou živoucí ztělesnění Císařova božského hněvu a jejich výsady jim byly uděleny samotným Císařem. Otevřené konflikty vznikají spíše jednáním kleriků, kteří překračují hranice své pravomoci, a lze jen předpokládat že obvinění z nepříčetnosti, zrady nebo hůř - démonického a cizáckého vlivu - jsou jen zástěrkami pravých důvodů.

Někdy to může být inkvizitor, kdo vytáhne proti kapitule. Taková akce je zvažována jedině v nejextrémnějších případech, protože celá kapitula vesmírných mariňáků je protivník, kterému se může rovnat jen málo armád.

Po deklarováním Excomunicatus takové kapituly se inkvizitor pokusí určit příčinu rebelie, aby se vyhnul možným problémům při jejím neutralizování. Pokud existuje podezření, že příčinou pádu kapituly je Chaos, pak jsou povoláni Šedí Rytíři. Pokud se ukáže že jde o dogmatické kacířství, pak jedině elita Adepta Sororitas může vést válku víry proti vzpurné kapitule. Ve vzácných případech cizáckého vlivu jsou povoláni ti nejschopnější služebníci Ordo Xenos, aby vedli vyšetřování. Samozřejmě, takové události přitahují pozornost nejvyšších lordů Terry a žádný inkvizitor nepodnikne nic bez přesvědčivého důkazu.

V jiných případech může inkvizitorovi stačit povolat pány ostatních kapitul. Překročení výsad daných Císařem je pro vesmírné mariňáky rouhání, neuposlechnutí přímých slov samotného Císaře, a tak jediné slovo pronesené k uším kapitulních pánů může přinést kritiku nebo úplné zkrocení kapituly. Kapitulní páni vesmírných mariňáků a inkvizitoři jsou jednotlivci dobře umístění pro předcházení následkům zničujích pro celou galaxii - otevřeným vzpourám a rebeliím, a mají mnoho prostředků k potlačení takových hrozeb dříve, než si jich jiné autority vůbec všimnou.

Ve skutečnosti je v mnoha případech nemožné vést vyšetřování nebo získávat důkazy proti podezřelé kapitule. I ty nejvěrnější kapituly nebudou otevřené k těm, které považují za slídivé cizince. V extrémně vzácném případě kapitula prostě zavrhne své sliby Zlatému trůnu, žádné vyšetřování pak není nezbytné nebo důležité - důkazy zrady jsou jasně viditelné a mimořádně hrozivé.

Není přesně zaznamenáno kolik kapitul bylo touto cestou vyhlazeno, protože všechny záznamy byly po jejich porážce zničeny. Můžeme samozřejmě jen odhadovat, že nejméně tucet kapitul byl kompletně zničen a následně vymazán ze záznamů, zatímco malému množství ostatních byl deklarován Excomunicatus, ale stále se nachází někde v Galaxii.

Badabské povstání ukázalo, že ve skutečnosti mohou existovat různé stupně vzpoury. Kromě Astrálních Spárů se proti zákonům Impéria vzbouřily tři další kapituly – Truchlící, Katové a Kudlančí Válečníci. Tyto kapituly se jednoduše přidaly na špatnou stranu a zdá se že díky aroganci, spíše než kacířství, pokračovaly v boji přes deset let. Mnoho proslulých kapitul bylo podrobeno vyšetřování nebo zapojeno do konfliktu proti jiným organizacím - v tak velké prostoru jako je Impérium jsou stížnosti a neporozumění čas od času nevyhnutelné. Kapituly, které se přidaly k Astrálním Spárům byly po válce vyšetřovány a zproštěny viny. Jejich domovské světy byly podstoupeny loajálním kapitulám a rebelové byli posláni na kajícnou výpravu jako trest za své zločiny.

Mnohdy probíhá pád kapituly nepozorován až do dramatické chvíle, kdy protrhne hranici a skutečně zradí. I význam „zrada“ je důležitý jen pro cizince, jde spíše o rozsudek než o skutečnost. Například kapitula vesmírných mariňáků zkrotí vzbouřený svět a přeživšími je jí nabízena vláda, kteří je vítají jako zachránce. Taková situace není bez precedentu, Ultramariňáci vládnou celé říši a to je rozhodně mimo hranice výsad kapituly vesmírných mariňáků. I takový hřích pýchy může svést kapitulu na scestí.

 

Domovské světy

Renegátské kapituly

Čtyři příklady renegátských kapitul z kodexu (zleva doprava): Bezchybná Armáda, Mrtvé Stíny, Zabírači Lebek a Páni Rozkladu.

Původní domov odpadlé kapituly často nese hlavní nápor imperiální odplaty, pokud zde zůstanou rebelové. V případě Astrálních Spárů (později přejmenovaných na Rudé Korzáry) se vzbouřená kapitula pokusila opevnit v srdci své moci, změnila celý svůj svět i systém Badabu na neproniknutelnou pevnost. Každý svět se ježil orbitálními obrannými stanicemi a pozemními zbraňovými sily. Vysoká orbita byla poseta minami schopnými vyhledat napadající lodě a zničit je bez naděje na záchranu.

Astrální Spáry odrážely imperiální odplatu po 11 let. Tři roky strávily loajální síly prováděním vyčerpávajícího obléhaní k prolomení obrany vzbouřeného systému.

Nicméně jen málo kapitul se pokusí bránit své domovy, místo toho raději zvolí útěk do míst, kde by se mohly vyhnout imperiální odplatě. Stejně jako zrádcovské legie uprchly do Oka Teroru po své porážce na Teře, také ostatní rebelové usilují o dosažení oblastí galaxie, kam je Impérium nebude moci pronásledovat. Takovou kapitulou jsou třeba Synové Zloby. Byli založeni na ochranu západních oblastí Oka Teroru a tam také uprchli poté, co inkvizitorka z Ordo Hereticus odhalila jejich hrozivé kacířství. Po bitvě v Paláci Trnů, když byly Astrální Spáry konečně vyhnány z Badabu, přeživší zamířily do Maelstormu, oblasti vesmíru rozervané warpovými bouřemi.

Je známo, že se někteří odpadlíci ukryjí na světech nebezpečných životu, světech kde jedině vesmírný mariňák se svou vylepšenou fyziologií může přežít. Ocelové Kobry - kapitula, která uctívala Císaře jako zvířecí totem a přivolala tak na sebe puritánskou výpravu vedenou obzvláště nabubřelým kardinálem - si vytvořily operační základnu hluboko pod amoniovými moři Tukaroe VII. Přestože o nich Impérium ví, nic menšího než invaze celé kapituly vesmírných mariňáků nemůže vyhnat odpadlíky z jejich opevněných podmořských bunkrů. Další možností je Exterminatus, osud který stále může Tukaroe stihnout, pokud Adeptus Astartes odmítnou zaútočit na své vzpurné bratry. Jiní odpadlíci si zvolí kočovnou existenci, putují po zapomenutých vesmírných cestách na palubě svých bitevních bárek a útočných křižníků, daleko od hlídek imperiálního námořnictva. Přežívají nájezdy, útočící na lodě a zaostalé světy ve snaze udržet si svou existenci a pro uspokojení své touhy po krveprolití a pomstě. Co se týče osudu jejich domovského světa, jedno je jisté. Ti, kdo zůstali po vyhnání rebelů, budou platit za hříchy svých pánů. Inkvizitoři mají moc uzavřít celoplanetární populace do karantény a jakékoliv podezření z podílení se na kacířství je vyřízeno během veřejných ukázek odplaty. Příležitostně byly vyhlazeny celé světy, tak hluboko sahaly kořeny zrady.

V případě Synů Zloby, odporné zvyky, které způsobily jejich exkomunikaci, pocházely od barbarských praktik domorodé, primitivní populace jejich domovského světa, Scelusu. Domorodé kmeny byly téměř zcela vyhlazeny cadianským 331. regimentem v celoplanetární genocidě. Scelus byl prohlášen Perdita a do dnešních dnů je ponurým příkladem pro ty, kdo by chtěli zkoušet shovívavost řádně jmenovaných představitelů svatých řádů Císařovy Inkvizice.

 

Bojová doktrína

Jak a proč těch několik vzbouřených kapitul bojuje záleží na jednotlivých kapitulách, nemají víc nebo méně společného s ostatními než loajální kapituly.

Rudí Korzáři bojují především pro vyjádření své pokřivené víry. Když tato vzbouřená kapitula uprchla po Obléhání Badabu, hrůzně zraněný pán kapituly Lufgt Huron uzavřel dohodu s ničivými silami, slibil jim věčnou službu výměnou za ochranu a požehnání Chaosu. Huron zaprodal svou duši a Astrální Spáry Chaosu a v průběhu toho se přejmenoval na Hurona Černé srdce a svou kapitulu na Rudé Korzáry.

Ačkoliv nezřízeně loupí, odpadlý pán nevede divoké útoky Rudých Korzárů na imperiální lodě a základny z hladu po kořisti, ale protože drancování světů, které dříve přísahal chránit, těší Hurona a jeho démonické pány.

O motivacích odpadlých kapitul bylo uvedeno mnoho pozorování a teorií. Mnoho z nich potřebuje doplnit vyčerpaný arzenál a ty, které úplně propadly Chaosu, útočí, aby získaly otroky k obětování v temných rituálech. Zda odpadlíci aktivně hledají náhrady za padlé bratry je věcí diskuze, ale je známo, že některé přijímají nebo se spojují s lidskými nájezdníky. Jiný velký zdroj zájmu imperiálních autorit je, zda vzbouřená kapitula může nalézt cestu, jak nahradit svůj mizející genoštěp. Bez nového genoštěpu totiž zanikne, takže získání dalšího může z odpadlíků udělat hrozbu na několik století.

Dokončení >

Uživatelská sekce: 

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.