Odpadlé kapituly vesmírných mariňáků II.

Organizace

Ramenní pláty renegátů

Ukázky ramenních plátů odpadlých kapitul (zleva doprava): Oceloví Bratři, Andělé Extáze, Dračí Válečníci, Očištění, Znovuzrození a Páni Rozkladu.

Mnoho odpadlíků si udrží strukturu, kterou používali před svým pádem, dokud si čas nebo okolnosti nevynutí změnu. Nedávno vzbouřené jednotky se mohou podobat loajálním ve všech detailech, ačkoliv některé hodnosti mohou chybět. Například, mnoho rebelů nemá kaplany, protože tito oddaní obránci víry vzdorovali do poslední chvíle. Nicméně, v některých případech mohou být zdrojem rebelie právě kaplanovy neortodoxní metody. Jiní se nepovažují za rebely, což byl případ kapituly Katů, když se přidali k Astrálním Spárům, a tak se drží více tradiční codexové organizace, s každou hodností a pozicí.

Kapituly, které jdou po cestě zatracení již dlouho, se mohou značně odchylovat od nařízení Codexu Astartes. Některé mohou, podobně jako zrádcovské legie, bojovat po boku odporných bestií vyvolaných z warpu nebo využívat kultisty Chaosu v jejich nikdy nekončící pomstě vůči Impériu, které je zavrhlo. Mnoho rebelů utrpělo značné ztráty z rukou loajálních jednotek, a tak jsou reprezentováni jen malým množství přeživších, kteří unikli imperiální odplatě. Tyto jednotky tvoří spíše malé tlupy, než roty (nebo kapituly) a mohou bojovat po boku ostatních sil Chaosu. Prokletá Rota Lorda Caustose je takovou jednotkou, která byla prohlášena za zrádce inkvizitorem z Ordo Hereticus, na základě ubohých a nahodilých důkazů a teprve později se přidala do služeb Chaosu ve snaze přežít v nepřátelské galaxii. Lord Caustos a jeho následovníci nyní prodávají své služby těm, kdo jim nabídnou vybavení, které potřebují pro pokračování své existence.

Rudí Korzáři jsou organizováni do veliké flotily, schopné rozmístit malé, elitní jednotky odpadlých mariňáků podporovaných velkými skupinami lidských vyvrhelů. Mariňáci z těchto jednotek jsou velmi zdatní v naloďovacích akcích preferovaných kapitulou, jejíž bojové akce se staly proslulými. Huron Černé srdce si vydržuje značnou flotilu plavidel získaných z četných srážek, skládající se z jedné bitevní bárky Adeptus Astartes, množství útočných křižníků, mnoha různých doprovodných lodí a širokého množství bombardérů a stíhačů. Říká se, že plavidlo, které je nyní Huronovou vlajkovou lodí, bylo zabráno po plavbě u okraje Maelstormu. Někteří říkají, že původně patřilo legii Nositelů Slova, ale málo lidí těmto tvrzením věří.

Víra

Jádro pádu kapituly lze často nalézt v základu její víry. Každá kapitula vesmírných mariňáků žije podle svého vlastního dogma a každý aspekt její existence je kombinací imperiální Víry, tradice Velké křížové výpravy, neustále se rozvíjejících kapitulních legend a domorodé víry.

Pokud se kapitula rekrutuje výlučně z jedné specifické kultury, pak si často mnoho tradic a vyznání této kultury nalezne cestu do kapitulní doktríny. Tucty kapitul rekrutují z primitivních kmenů, kde životní styl a prostá průbojnost domorodých válečníků poskytuje nejslibnější novice a často se tak primitivní náboženství smísí s imperiální Vírou.

Po čase se základ kapitulní víry může značně změnit, když je izolována od praktik ostatních. Člověk z Impéria, přihlížející rituálům zasvěcení nebo oslavám vítězství mnoha dokonale oddaných, vytrvalých kapitul, může v hrůze ucouvnout a označit bratry za kacíře. Je skutečně pravdou, že to co je zcela normální na jednom světě, může být na ostatních považováno za nechutné, a přesto má své místo v ohromné církvi, která uctívá božského Císaře lidstva.

A pokud inkvizitor veřejně odsoudí náboženské praktiky kapituly jako kacířské, pak musí být opravdu za hranicemi normálnosti.

Inkvizitoři z Ordo Hereticus jsou nezlomní a ačkoliv je mnoho kapitulních bohoslužeb zahaleno pláštěm tajemství, už několikrát zahájili vyšetřování těch, které podezřívali z hříchu. Často jen náznak kacířství donutí kapitulu k obraně a mnoho inkvizičních flotil se ocitlo pod palbou ještě předtím, než začaly klást své otázky. Mnoho z těchto incidentů je utajeno nebo prostě nezaznamenáno, ale ostatní ústí do velkých událostí. Jen velmi málo může vést k exkomunikaci kapituly.

Věří se, že všichni odpadlíci začnou časem sloužit ničivým silám, ačkoliv někteří z nich neuctívali Chaos, když ještě předstírali oddanost zákonům Terry. Předpokládá se, že nějaká slabost, sklon nebo možná zásadní chyba udělá kapitulu náchylnou k našeptávání Chaosu a jedině po objevení tohoto sklonu je osud kapituly zpečetěn. To je prokletí, které musí Inkvizice nést: pro nalezení sémě zrady se musí zrada rozvinout a nic než úplné zničení podezřelé kapituly nemůže vymítit nákazu kacířství.

Ale důvod pádu kapitule nemusí způsobit vždy nestálost její víry. I jiné faktory mohou vést kapitulu do boje s ostatními. Někdy získají nebezpeční jedinci mocné a zodpovědné pozice uvnitř kapituly, jedinci kteří neměli být vůbec přijati, natož jmenováni do takových hodností. Takoví muži mohou trpět chybami běžnými mezi lidmi, například pýchou, marnivostí nebo hněvem. Místo pána kapituly, který slouží lidstvu, Císaři a Adeptus Astartes, může být kapitula ovládána megalomany a egoisty, kteří používají moc k dosažení svých vlastních ambicí. Tito muži způsobili hluboká schizmata během dlouhé historie Impéria. Někteří byli zastaveni muži ušlechtilejšími než oni sami a vědomosti o takových událostech jsou drženy uvnitř zdí klášterních pevností. Jiní vedli své kapituly do přímého boje s jinými organizacemi a zaplatili konečnou cenu za své bláznovství.

Když kapitula bojuje a porazí síly Chaosu, ti bratři, kteří spatřili rouhačství ničivých Sil, jsou trvale poznamenáni tím, co viděli. Když jsou povoláni do boje se zrádnými mariňáky, oddaní bratři jsou přinuceni spatřit temný odraz sebe sama v podobě svých dřívějších bratrů. Tato zkušenost může způsobit hluboký duchovní zmatek a mariňák pak stráví mnoho dlouhých nocí v osamělém bdění, modlí se k Císaři za osvobozeni od zla, které postihlo původní zrádcovské legie.

Kapitulní kaplani jsou vždy pilní ve vymítání důsledků po jakékoliv bitvě proti oblíbencům temných bohů, ale tichá nákaza může uniknout rituálům očištění a omývání. Pokud se může nákaza Chaosu rozšířit po kapitule, jsou potřeba drastická opatření, aby se zabránilo pomalému zkažení celé jednotky.

To samé platí pro boj s cizáky. Spóry xenosů jsou hrozbou branou velmi vážně kapitulními apatykáři, kteří proto musí monitorovat fyziologii svých svěřenců během jejich vystavení cizímu prostředí a zvířatům. V galaxii existuje nespočet vetřeleckých ras, navzdory snaze Impéria vyčistit hvězdy od jejich přítomnosti, a každá má svou unikátní biologii. Přirozené obrany, jedy, kmeny bakterií a virů, to vše ohrožuje lidskou vládu nad Císařovým panstvím. Některé rasy mají unikátní metody útoku nebo reprodukce, které ohrožují duchovní nebo fyzickou bezúhonnost kapituly, třeba jako psychické nebo genetické poškození bratra vystaveného cizákům. Takové případy jsou stejně nebezpečné jako démonické posednutí a nutí nakaženou kapitulu sledovat cíle naprosto odporující jejím povinnostem k Impériu.

Takový incident byl odhalen Ordo Xenos, když Porobitelé bojovali ve vleklém tažení proti cizáckým buněčnatcům v oblasti Technecium. Unikátní reprodukční cyklus této rasy bránil dosažení jejího naprostého vyhlazení. Buněčnatci se reprodukovali virovým šířením, jejich DNA nakazila tělo jiného zvířete, které doslova přetvořila do své vlastní podoby. Vylepšená genetika mariňáků se ukázala odolnější vůči této hrozbě, ale 20 bratrů z 3. roty bylo ztraceno v úvodu tažení, když se pomalu měnili do nových, odporných tvarů. Kapitulní apatykáři určily hrozbu, ale už příliš pozdě pro záchranu nakažených bratří. Ti nakažení, kteří přežili konflikt, uprchli a jsou rozptýleni po galaxii do dnešních dnů.

 

Genoštěp

Každý rok je od kapituly vesmírných mariňáků vyžadováno odeslání části jejího genoštěpu Adeptus Mechanicus. Zde je držen v úctě a uchováván pro potřeby nejvyšších lordů Terry, a tedy i pro Císaře. Jsou jen dvě oblasti v Impériu považované za dostatečně bezpečené k uchovávání genoštěpu. Ten by totiž představoval pro zrádcovské legie drahocennou kořist, pokud by se o nich dozvěděly. Je jen málo povinností vynucených na Adeptus Astartes, ale tento požadavek je nezpochybnitelný. Důvody pro vyžadování pravidelných zkoušek a testů čistoty jsou zakořeněny v událostech Horova Kacířství a byly jednou z okolností vedoucí k Badabskému povstání, když Lufgt Huron odmítl poskytnout genoštěp Astrálních Spárů pro rutinní testování čistoty.

Genoštěp odpadlé kapituly může zůstat čistý, hlavně v případech, kdy je důvodem povstání doktrína. Jestliže je důvodem vliv Chaosu nebo cizáků, pak je mutace nevyhnutelná a jak jde čas, rozkládá se kapitulní genoštěp víc a víc. Kapituly sloužící Chaosu mohou vykazovat stejné mutace jako zrádcovské legie: rty se pokryjí chapadlovitými výběžky, z rukou se stanou spáry a probíhá mnohem víc náhodných mutací. Síly Chaosu odměňují svými pochybnými „dary“ šampióny, jak pokračují na cestě k degeneraci nebo démonickému stavu a celé čety posedlých mohou řádit na bojišti.

Cizácký vliv může také vést degradaci kapitulního genoštěpu, tak jak to bylo v případě Porobitelů během Technetiuského tažení, vedoucího k proměně, náhodným mutacím nebo jemnějším, ale za to ničivějším změnám.

Může se také stát, že se proces, používaný Adeptus Mechanicus k uchovávání a pěstování genoštěpu dodaného Adeptus Astartes, stane vadným a nedokonalým. Ačkoliv jsou podrobnosti nového zakládání zahaleny tajemstvím a tajemnými rituály, je známo, že genetický materiál nové kapituly nemusí být vždycky brán od jediného předchůdce. Místo toho může nová kapitula představovat genetický koktejl mnoha genoštěpů a navzdory přísnému testování čistoty je možné, že tyto různorodé elementy budou reagovat s ostatními až později a to způsoby naprosto nepředpokládanými. Mohou tak být zdrojem zhoubných mutací a charakterových vad.

Ať už je efekt jakýkoli, služebníci nejvyšších lordů jsou nemilosrdní ke znamením mutace a Inkvizice je vždy horlivá zničit jakoukoli známku deviací. To ji vede do konfliktu s mnoha věrnými kapitulami, nejvíce pak s Krvavým Anděly a Hvězdnými Vlky, jejichž genoštěp je znám jak pro vady, tak pro nepochybné výhody. Dlouhá a hrdá historie těchto prastarých kapitul je chrání před pozorností Ordo Hereticus, ale ostatní, méně proslulé kapituly nejsou tak bezpečné před kontrolami Inkvizice, a tak se mohou ocitnout ve vyšetřování, pokud inkvizitor předpokládá vážné kacířství.

 

Bitevní pokřik

Bitevní pokřik odpadlíků je často nezaznamenán, dílem protože mnoho událostí bylo zamlčeno a současní svědci umlčeni.

Rudí Korzáři jsou známí vysíláním přívalu nadávek a výhružek na všech voxových frekvencích, když přepadnou nepřátelské lodě nebo osady. Jejich cílem je zcela jasně zastrašení protivníka a způsobení psychologických škod předtím než Korzáři spustí útok. Synové Zloby údajně bojují v naprosté tichosti a ti, kdo proti nim bojovali, to uvedli jako hlavní zdroj hluboce znepokojivé aury, která je obklopovala.

Jiní odpadlíci používají své původní bitevní pokřiky. Nevidí totiž jediný důvod je měnit, protože považují vojáky Impéria za ty špatné. Takto je možné slyšet mnoho katechismů mariňáckého dogma z úst zrádců; zdroj velkého zármutku a žalu pro ty věrné, kteří musí pozvednout zbraně proti svým dřívějším bratrům.

< Začátek

Uživatelská sekce: 

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.