Vládci Noci III.

Horovo Kacířství

Ještě před tímto strašlivým činem se stal Noční Přízrak citlivým k našeptávaným pokušením Chaosu. V té době už byl nebezpečně odpoutaný a po celé galaxii za sebou zanechával zničené světy. Několik civilizovaných světů bylo zcela bez poskvrnky a záminky, kvůli kterým Přízrak podnikal celoplanetární invazi, se stávaly méně a méně uvěřitelnými. Imperiální hlídkové plavidlo následovalo flotilu Vládců Noci a přes nepředstavitelnou propast času a prostoru odesílalo své zprávy do Císařova trůnního sálu.

Příšernosti, jichž se Vládci Noci dopouštěli v Císařově jméně byly odporné. Známkou návštěvy Vládců Noci bylo rouhačství i strašlivé násilí a flotila plula stále vpřed, aby unikla odplatě. Chutě legie se překroutily z tělesného sadismu a mučení na šíření psychologických škod, bojovníci v tmavých zbrojích začali krotit své běsnivé orgie ničení a měnit je v promyšlená tažení mysl paralyzujícího teroru. Stali se z nich experti na bolest a zoufalství, celé týdny dokázali po planetě šířit utrpení se strachem a krmit se temnými emocemi, které vyvolali. Vládci Noci dbali na to, aby napadali bezmocné zaostalé planety, jejichž obyvatelstvo sotva dokázalo pochopit, že se na jejich svět sneslo peklo živící se jejich zmatkem a strachem jako pijavice.

RaptořiNoční Přízrak již nebojoval ve jméně Císaře, kterého se zřekl jako slabého pokrytce bez odvahy přiznat si, že jeho vlastní doktríny jsou stejně extrémní. Teď primarcha bojoval ve jméně smrti i strachu a přesně věděl, jak mu hrozivý arzenál, který má k dispozici, dokáže pomoci v jeho škodění. Noční Přízrak se během té doby změnil i tělesně, jeho rty zcela ustoupily, svalnatá postava se nahrbila a sukovité ruce se protáhly do svírajících se pařátů.

Zděšený pokřivenými činy svého syna byl Císař opakovanými protesty donucen povolat Nočního Přízraka k odpovědnosti a vyžádal si jeho přítomnost při vyšetřování metod jeho legie. Když však byl tento výnos vydán a mocné, ale pomalé rameno imperiální spravedlnosti se napřáhlo k Přízraku, dozrála ta největší zrada, které bylo Impérium kdy svědkem. Horus, první mezi Císařovými vyvolenými, jej zradil a přesvědčil několik legií vesmírných mariňáků, aby začaly uctívat Chaos. Skutečný rozsah zrady se Císaři odhalil na Istvaanu V a když se Impérium ponořilo do války všech proti všem, zůstal úkol přivést Nočního Přízraka před spravedlnost nedokončen.

Noční Přízrak rychle Horovi přislíbil věrnost, takže bylo jasné, že všechna obvinění proti Vládcům Noci byla pravdivá. Z planety Tsagualsa hluboko v divoké části vesmíru známé jako Východní okraj spustili Vládci Noci tažení genocidy a nejčistšího zla, ve srovnání se kterým jejich předchozí zrůdnosti bledly. Neodpřisáhli věrnost žádné z mocností Chaosu, na takovou oddanost hleděli s opovržením. Místo toho se jejich primarcha živil strachem, až se stal tím, co se mu nejvíc hnusilo. Velice brzy řady jeho kdysi hrdé legie tvořili pouze sadističtí vrazi a kriminálníci, kterým primarchův vlastní mocný genetický fond dával sílu utlačovat každého, koho si vybrali. Spíš než by sloužili Chaosu, používali jej Vládci Noci ke svým nelidským dílům. Galaxie se třásla při pouhé zmínce o strašlivé legii a Vládci Noci si začali pomalu, ale jistě prosekávat krvavou cestu směrem k Teře.

I v závěru Horova Kacířství, kdy Vyvolený Chaosu ležel polámaný a zbitý v hořících zbytcích své bitevní bárky, bojovali Vládci Noci s nemilosrdnou zuřivostí. Pokračovali v nájezdech na Impérium, veškerá vojenská strategie a pečlivě promyšlená tažení hrůzy odvrhli stranou a nechali volný průchod vraždění a ničení. Ruka Nočního Přízraku byla ve skutcích legie stále patrná, z polních záznamů z té doby je však patrné, že se rozkazy primarchy změnily. Kde Vládci Noci původně zůstávali chladní a přemýšliví, tam nyní útočili proti neuvěřitelné přesile a jejich taktika nakonec odhalila jejich sebezničující zoufalství. Je možné, že Přízrak věděl, že Císař konečně vydal příkaz, aby jeho život ukončila ruka zabijáka z chrámu Callidus. Celá polovina stávajících agentů Callidu byla vyslána, aby objevila primarchu a zničila ho v naději, že jeho smrt Vládce Noci navěky rozvrátí.

Poslední slova Nočního Přízraku jsou velkou záhadou imperiální historie. Existuje přesvědčení, že zabijákovi M'Shen bylo vědomě dovoleno infiltrovat Přízrakův bizardní palác na světě Tsagualsa, stavbu vytvořenou pouze z dosud žijících těl. Protože očekávala, že se bude muset vypořádat s nesčetnými strážemi a věrnými nohsledy, překvapilo ji, že jsou sály z kostí a masa zcela opuštěné. Video-deník zabudovaný do M'Sheniných barokních loketníků, který je uchováván ve stázi v srdci nejuctívanější svatyně Callidu, ukazuje konečné střetnutí pokřiveného primarchy s andělem pomsty. Události jsou zachycené následovně:

Na trůně vyrobeném z vyztužených kostí jeho obětí sedí v kaluži stínu sám Noční Přízrak, k jeho nahým, zkřiveným nohám vede koberec z neustále ječících tváří. Vyzařuje z něj šílenství a nenávist zřetelná i skrz tak odtažité médium, jako je video-deník. Když padlý primarcha zdvihne hlavu, ztuhne M'Shen uprostřed kroku, její tvář se odráží v prázdných hlubokých černých tůních jeho očí. Uplyne dlouhá chvíle. Potom, hlasem plným pohrdání a bolesti, Noční Přízrak promluví:

“Tvá přítomnost mne nepřekvapuje, zabijáku. Věděl jsem o tobě od chvíle, kdy tvé plavidlo dosáhlo Východního okraje. Proč jsem tě nezabil? Protože tvá mise a čin, který se chystáš spáchat, dokazuje, že vše, co jsem kdy řekl či udělal, byla pravda. Jen jsem trestal ty, kteří konali zlo, stejně jako se tvůj falešný Císař nyní pokouší potrestat mne. Smrt je ve srovnání s pomstou ničím.”

Pak se video-deník na zlomek vteřiny rozmaže, když M'Shen skočí vpřed. Poslední, co je nahráno, jsou temné zírající oči orámované šílenstvím nad úsměvem beze rtů. Pak se nahrávání nevysvětlitelně zkratuje.

 

Domovský svět

Nostramo byla temná šedivá planeta zahalená obrovskými oblaky prachu a zplodin. V obyvatelném středu planety ležela pětice hlavních měst, Nostramo I až Nostramo V, z nichž každé fungovalo jako soběstačný průmyslový komplex. Vzhledem k synchronizaci oběhu Nostramu a Teneboru, měsíce umístěného mezi Nostramem a jeho umírajícím sluncem, zažívala tato města ekvivalent pozemské noci i uprostřed nostramského léta. Tělesná stavba humanoidů, kteří zde žili, zůstala prakticky identická s lidmi ze Segmentum Solar, další důkaz podporující hypotézu konvergentního vývoje hlavního genetora Ratifera. Jedinou výjimkou bylo, že žádný ze živočichů žijících na planetě neměl duhovku; viditelná část jejich očí se skládala zcela z čočky. Jejich kůže byla velice bledá a akutní forma albínství, přestože ustupovala, byla mezi obyvatelstvem běžným jevem.

NostramoGeologie Nostrama byla skutečně nedocenitelná, kůra totiž obsahovala dříve nevídané množství přírodního adamantia. Přítomnost takového množství cenného kovu znamenala, že města Nostrama se sousedními světy velice výnosně obchodovala. Je však dobře známo, že tyto světy kov prodávaly obchodníkům Impéria za mnohem vyšší cenu. Celá jedna vrstva kůry planety se sestávala z tohoto cenného kovu a předpoklá se, že jádro planety bylo velice těkavé, a proto primarcha způsobil tak silnou explozi.

Když Vládci Noci ztratili svého primarchu, ukázalo se, že jsou jednou z armád vesmírných mariňáků Chaosu, kteří sídlí v Oku Teroru. Je pravděpodobné, že nalezli nějakou stinnou říši démonů, ve které mohou existovat; tento závěr je však pouhou hypotézou. Bez vynaložení ohromných prostředků není pravděpodobné, že se Impérium dokáže s hrozbou Vládců Noci v jejich říši vypořádat.

 

Bojová doktrína

Vládci Noci bez výjimek přijali způsob práce svého primarchy a libují si v zasévání strachu a zmatku do řad svých nepřátel. Pro vesmírné mariňáky Chaosu Vládce Noci je obvyklé, že zajistí, aby komunikace z cílové planety nebyla odpojena, a když začnou pro svou zábavu masakrovat její obyvatelstvo, po zvukových vlnách se dál nesou ohavné zprávy a výkřiky. Jen velice zřídka bojují Vládci Noci dobrovolně s armádou, která se jim dokáže postavit; dávají daleko větší přednost útoku na slabé a vystrašené. Opakované případy dokazují, že Vládci Noci nemají žádné slitovaní a jsou zcela nemilosrdní. Každé ubohé duši, která se vzdá, odpoví mučením a bolestivou smrtí.

Legie Nočního Přízraku nepodniká žádné svaté výpravy, nemá žádnou víru, která by jí velela šířit vraždu a utrpení po světech, které navštíví. Stejně tak nemá žádné bojové krédo, všechny pojmy cti rozmělnil přísun ďábelských kriminálníků do jejích řad.

Vládci Noci jsou mistry neviditelnosti, rychle a tiše se dokáží infiltrovat do pozice. Toto umění se zdá vrozené celé legii a dostane se mu využití při ohavných hrách, které používají, aby své oběti přivedli k záchvatům děsu. Ještě před tím, než se obrátili k Chaosu, zdobili Vládci Noci své zbroje znaky smrti; to proto, že věděli, že strach lze použít jako zbraň stejně účinně jako řetězový meč nebo bolter. Přes jejich slabost pro výběr slabších soupeřů je plně opancéřovaný šampión Vládců Noci vyzbrojený ničivou sbírkou zbraní vždy víc než roven soupeřům, se kterými se rozhodne bojovat.

Vládci Noci jsou mimořádně univerzální při používání sil Chaosu, pekelné síly každého z hlavních božstev Chaosu povolávají rovnou měrou. Je stejně tak pravděpodobné, že Vládci Noci budou bojovat po boku skupiny ohavných Morových mariňáků jako bojovníků Tisíce Synů. Je však jisté, že pro víru ve všech jejích podobách, ať je to fanatická krvelačnost Khornových berserkrů, nebo oddanost imperiálnímu kultu, nemají Vládci Noci nic než pohrdání. Jedinou mocí, kterou uznávají, je okamžitá síla a hmotné bohatství.

Očividné důkazy naznačují, že jediným důvodem, proč Vládci Noci bojují, je láska k zabíjení a hmotná odměna, kterou jim může přinést. Postřílení bezbranných obětí, zvlášť těch příliš mladých nebo nemocných, aby se jim postavily, jim přináší velké potěšení. Jistě nebojují pro vzrušení z boje, od armády Vládců Noci je totiž možné čekávat, že než se odhodlá k čestnému boji, vyzkouší každý myslitelný falešný trik. To je možná pozůstatek jejich původu v kriminálních třídách Nostrama, kde bylo běžné, že vůle silných byla nemilosrdně vnucena slabším.

 

Genový fond

Genový fond Vládců Noci se zdá být překvapivě čistý. Ve skutečnosti nesou Vládci Noci nejméně stop po mutacích ze všech legií vesmírných mariňáků Chaosu. Možná je to způsobeno stabilní zásobou genového fondu, možná skutečností, že se zřídka spojují s konkrétní mocí Chaosu na delší dobu.

Přestože lze Vládce Noci rozeznat podle černočerných očí a bledé kůže, skutečnýPáni Noci 6 odkaz Nočního Přízraka je psychologický. Vládci Noci v sobě mají sklon k paranoie a sebezničujícímu chování, a říká se, že jejich čarodějové jsou obzvlášť náchylní k bolestivým záchvatům, při kterých mívají vidění, ať scestné či ne, budoucnosti. Věří se, že Noční Přízrak viděl jen tu nejtemnější cestu budoucností ze všech možných, strašlivá kletba, a že jeho vidiny měly tendenci se samy naplňovat. Nezbývá nám, než doufat, že osud čarodějů Vládců Noci je stejný. Dosud je to pouhá spekulace. S ohledem na citlivost jejich primarchy na taková proroctví se to však zdá víc než pravděpodobné.

 

Bojový pokřik

"Přišli jsme si pro vás! "

< Předchozí

Uživatelská sekce: 

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.