Důležité informace o rase eldarů I.

Ačkoli jsou eldaři humanoidního vzhledu, nejsou vůbec stejného smyšlení jako lidé. Jsou o něco větší než lidé, mají dlouhé elegantní končetiny a vkusné prodloužené rysy. Jejich metabolismus je rychlejší než u lidí, takže jsou hbitější, rychlejší v myšlení a v mnoha směrech lepší než lidi. Jsou však křehčí a nejsou tak fyzicky silní jako lidé. Existuje však množství „poddruhů“, které se navzájem od sebe liší, některé z nich nabývají velké síly, jiné velké obratnosti. Jsou dlouhožijící rasou, někteří žijí dokonce po tisíce let, ale nejsou nesmrtelní.

Eldaři jsou starobylou rasou, jejich dlouhá historie předchází lidi o tisíce let. Ve vzdálené minulosti se střetli se slanny, největšími ze všech dlouho žijících tvorů a naučili se od nich mnoho skrytých tajemství vesmíru. Po smrti starých slann, což se stalo tisíce let před tím, než se první člověk pokusil vzlétnout do vesmíru, eldaři vzkvétali a jejich civilizace se rozšířila po celé galaxii.

Jejich cestování vesmírem je po vzoru starých slann založeno na principu warpových tunelů. Tunely propojovaly planety, procházely skrz warp a dovolovaly mezihvězdným lodím procházet obrovskou rychlostí přes celou galaxii. Warpové cesty, které používají lidské lodě, eldary nebyly nikdy použity a tento druh cestování byl eldary považován za nepraktický a nebezpečný.

 

Pád Eldar

Před deseti tisíci lety přišla na eldary strašlivá zkáza, eldaři byli na špici své vyspělé civilizace a drželi nadvládu nad většinou galaxie. Jejich světy byly rájem vznešené krásy, míru a prospěchu a pak přišel Pád.

Eldaři se stali domýšlivými a arogantními a považovali všechny ostatní rasy za méněcenné divochy. Vynikali před všemi rasami svými technologiemi. Neexistovala žádná hrozba, která by ohrozila jejich bohatství a prosperitu. Až do Pádu. Vytvořili mnoho nádherných předmětů a naučili se mnoho o vesmíru. Mnohé jejich znalosti jsou nyní ztraceny. Žili dlouhými životy a pokud náhodou zemřeli, jejich duše se mírumilovně vracely zpět do warpu, aby mohly být znovuzrozeny. V těch dnech nebylo žádných duševních kamenů, jenž by udržovaly jejich neumírající duše, protože jich nebylo zapotřebí. Warp jim nehrozil žádným nebezpečím, jak to činí dnes.

Eldarská civilizace se zhroutila právě na vrcholu své slávy. Dnes můžeme potkat jen jejich dávný odraz. Neexistuje však naděje, že by dosáhli úspěchů jejich zlaté éry. Staří slann jim řekli, aby se měli na pozoru proti nebezpečím, kterému budou v budoucnu čelit. Naučili se, jak každá myslící a žijící bytost vytváří svůj vlastní odraz ve Warpu a jak tuto vlastnost mohou přezrcadlit zpět do materiálního vesmíru vytvářejíc jednotnou cirkulující vlnu energie. Tyto formy vlny byly ryzí energií zobrazující kolektivní vědomí. Slann tyto uvědomělé warpové bytosti nazývali mocnostmi Chaosu.

Eldaři podávali těmto stvořením, vytvořeným jejich vlastní vůlí, oběti. A mocnosti Chaosu rostly díky sprostým ambicím a pohnutkám eldarů. Jak jejich moc rostla, jejich odrazy začaly prostupovat mysly samotných eldarů a přetvářeli je tak, aby je vědomí eldarů začalo krmit samo sebou a tím podporovalo jejich vlastní růst. Přirozené ambice a idály eldarů upadaly nebo byly posilněny až na hranici nepříčetnosti. Během několika málo generací důsledky tohoto chování zničily všechny ostatní ctnosti a celá civilizace upadla do šílenství a rozkladu.

Domýšlivost pozvolna požírala eldarskou rasu a ničila veškerou obezřetnost i starost. Ztratili potřebu fyzické práce jakéhokoliv druhu. Jejich společnost bez zvláštní námahy poskytla vše, co bylo potřeba. Dlouhožijící eldaři utrácely své životy v hledání rozkoše a uspokojování svých tužeb. Kulty časem prorostly celou eldarskou společnost. Jak kulty postupně získávaly stále větší moc nad eldary, celá společnost se stávala stále více rozdělenou. Její členové se stávali zkaženějšími, chlípnějšími a nemravnějšími. Sadističtí vrahové číhali na ulicích a hledali své příští oběti. Potřeby rozkoše se stávaly čím dál tím více náročnějšími a pro eldary neexistovalo nic než uspokojování jejich tužeb. Divoký řev zástupů byl slyšet po všech ulicích a koryta přetékala krví.

Pouze několik málo eldarů se vzbouřilo proti životu požitkářské zkaženosti, nyní téměř obecné pro jejich druh. Byla to malá skupinka, která vzala zřetel na varování dlouho ztracených starých slann. Obrátili svou mysl od přirozených sklonů a nasměrovaly ji proti civilizační katastrofě. Za účelem úniku z upadající civilizace vytvořili mnoho ohromných vesmírných lodí, samostatných světů, kde by mohli žít úplně neposkvrněni svou rasou.

Mravní zkáza a odporné nabažení eldarské mysli vytvořilo bytost zrozenou z nemravnosti. Byl probuzen nový bůh Chaosu - Slaanesh, jenž byl stvořen z obrazu eldarské touhy a zvrhlosti. Žádné stvoření warpu nebylo nikdy zplozeno tak hrozné nebo tak mocné jako bůh Chaosu Slaanesh, Velký nepřítel, a Zhouba eldarského vVtělení. Po roky byla eldarská civilizace rozpolcena šílenstvím, snila o skrytém Slaaneshovi. Eldaři zabíjeli, radovali se a hodovali na mrtvolách, zatímco se svět bortil. Slaanesh se neklidně zavrtěl a probudil se, znovuzrozen ze svého nekonečného spánku. Když se Slaanesh ukázal ve vědomí věštců, nebyl jediný eldar, který by nepocítil muka. Se zavytím mentální síly povstal Slaanesh do svého nadpřirozeného života a vykřičel svoji bolest. Mentální imploze trhala vesmír. Duše eldarů byly vysáty z jejich myslí a následně stráveny prvotním ďábelským nádechem. Opojen tímto douškem, se žíznivý Slaanesh zasmál a potěšil se pohledem na vesmír bohů.

Epicentrum tohoto mentálního výbuchu leželo v srdci eldarské říše. Většina eldarů v okruhu tisíců světelných let byla v jediném okamžiku zničena, jejich duše byly vysáty warpem proto, aby mohly nakrmit hladového boha. Dokonce byla při svém úprku pohlcena i spousta světoletů a pouze ty nejodlehlejší přežily. Na okraji galaxie vlna šoku zavraždila milióny eldarských exoditů a pokřivila mnoho dalších silou warpu. Nedotčeny byly pouze nejvzdálenější světy. V jediném okamžiku se eldaři stali zatracenou rasou, která byla zredukována na malé množství uprchlíků rozptýlených po celém vesmíru a která poznala, že se narodil její Velký nepřítel, který ji bude stíhat do konce věků. Oblast, která byla kdysi srdcem království eldarů, se proměnila v obrovskou trhlinu prostorem nazvanou Oko Teroru. Bylo to místo, kde bylo osídlení eldarů nejhustší. Warp a hmotný vesmír se zde překryly. Démoni se zde koupou v síle zničené civilizace, princové a vesmírní mariňáci Chaosu vládnou nad planetami změněnými ve světy děsu. Zde leží prabáby světů, starobylé země, které kdysi stvořily eldarskou říši.

 

Eldaři ze světoletů

V současnosti se téměř celá eldarská civilizace nachází na palubách obrovských světoletů, které plavou po celé galaxii. Velikost těchto plavidel je ohromná, některé jsou velké téměř jako malé planety, zatímco jiné nejsou větší než malé město. Světolety stále uchovávají tajemství technologie warpových tunelů, každý z nich má v sobě nespočet vstupů. Některé warpové tunely jsou jen tak velké, že najednou propustí pouze jediného eldara, jiné jsou zase tak velké, že jimi projde celé vozidlo. Největší z nich jsou umístěny vně světoletů, buď na přídavných modulech nebo volně v přilehlém prostoru. Jsou samozřejmě tenké, menší než odlesk temnoty, ale umožňují celým flotilám, aby se přesunovaly ze světoletu na světolet nebo kamkoliv do galaxie. Tímto způsobem mohou eldaři rychle cestovat po celé galaxii.

WraithlordZatímco staří slann učili eldary nebezpečí warpu, učili je také o jeho mnoha kladných stránkách. Poznávali, jak myšlení živého stvoření přechází po smrti do warpu, kde možná, pokud byla jeho mysl silná, zůstane ucelené a nesmrtelné v podobě duše. Staří Slann věřili, že účelem života je dosáhnout dokonalé mysli a tím dosáhnout vědomí nesmrtelnosti jako ducha ve warpu. Pak by se takto vytvořená nesmrtelná duše mohla vložit do žijícího stvoření a mohla by se kdykoliv vrátit do warpu. Nicméně, staří slann také upozorňovali na to, že taková existence by byla nemožná, jestliže by jednotlivé myšlenky dané osobnosti byly příliš blízko mocnostem Chaosu, protože by se mohlo stát, že by mrtvé vědomí pohltila větší síla. Pak by ztratilo svou totožnost a přeměnilo se v v jednu z mocností Chaosu.

Dnes eldaři vědí, že po smrti jejich vědomí nebude žít, ale bude pohlceno Slaaneshem a dále posilní to, co bude věčnou hanbou jejich rasy. Nikdy nebudou jejich duše volné, po smrti mohou doufat pouze v to, že budou sloužit stvoření, které považují za svého nejmocnějšího nepřítele. Důsledkem toho bylo na světoletech vytvoření takzvaných "nekonečných oběhů".

Nekonečný oběh je schránka eldarského vědomí, sbírka věcí, které jsou nazývány "duševními kameny". V jednom duševním kameni je uchováno vědomí jednoho nebo více eldarů. Pochopitelně, toto vědomí již není takové, jako žijící mysl, takže jediný duševní kámen může pobrat více eldarských myslí, avšak pak se z nich stane jediné hromadné vědomí, které je zásobárnou znalostí. Ačkoli jsou kameny samostatnými schránkami, všechny tvoří energii nekonečného oběhu, jsou totiž spojeny mezi nimi plující energií. Když eldar zemře, jeho duše vstoupí do malé dočasné duševní schránky nazvané "cestovní kámen". Cestovní kámen udrží duši jen po krátkou dobu, během které se duše musí přemístit do duševního kamene, jinak by nemohla přežít. Všichni eldaři ze světoletů nosí na hrudi cestovní kameny, malé cvočky nebo ozdobné symboly, které udrží jejich duše po tom, co zemřou.

Každý světolet má svůj vlastní nekonečný oběh, do kterého se odkládají všechny duševní kameny a kde přebývá vědomí všech minulých časů. Nekonečný oběh světoletu představuje ohromnou studnici moudrosti a zkušeností a je proto uctíván eldary, jenž na těchto světoletech žijí. Každý eldar ví, že jeho osud bude po jeho smrti spojen s jeho předky v nekonečném oběhu. Jestliže eldar zemře před tím, než je jeho duše sebrána, je to považováno za obrovskou ztrátu. Nekonečný oběh ve světoletu je považován v mnoha ohledech za živoucí bytost, kterou do jisté míry je, protože přispívá svou nehynoucí moudrostí při vládnutí nad žijícími. Menší duševní kameny někdy leží v srdci strojů, lodí nebo jiných mechanických zařízení a v takovém případě může vědomí, které tyto stroje obsahují, být spojeno a harmonizováno s myšlením živých eldarů.

Krajní příklad eldarského spojení s duševními kameny je stvoření nazvané avatar - vtělení. Každý světolet má několik avatarů - válečníků vystavěných z duševního kamene skrývajícího idealizovanou duši eldarských zásad. Takové kameny obsahují pouze části vědomí, které nejvíce ztělesňují daná hlediska eldarského charakteru. Eldar, který se stane avatarem, potlačí svoji vlastní osobnost a nahradí ji idealizovanou duší, která se pak stane živoucí ukázkou eldarského charakteru. Jakmile na sebe jednou vezme eldar podobu avatara, on a jeho duševní kámen budou spojeni až do smrti. Eldar jednoduše zapomene na svou vlastní osobnost a jeho myšlení se upne k podvědomí avatara. Po smrti je eldarská duše vstřebána kamenem a čeká na nového avatara. Avataři jsou pro eldary velice důležití, jsou žijící čestností, ztělesněním toho, co oni sami vidí důstojného na své rase. Avataři jsou nejdůležitějšími obyvateli světoletů. 

 

Poslední naděje

Ačkoli žijí velice dlouho, nejsou eldaři hojně se vyskytující rasou. Může to být vlivem duševního úpadku. V důsledku toho většina eldarská civilizace upadá a mnohé ze světoletů jsou téměř pusté. Eldaři jsou vychováváni v poslední naději. Věří, že když nekonečný oběh udrží všechny duše jejich rasy, všechny světolety a duše všech eldarů se spojí do jediného nekonečného oběhu a vytvoří novou mocnost Chaosu, která bude bojovat se Slaaneshem a podrobí si ho. Proto se eldarské duše snaží splynout v jedinou a tak vytvářejí novou symetrickou bytost. Pokud se jim to podaří, jejich civilizace se bude moci rozvinout. Prozatím musí avataři musí střežit duševní kameny ztracených druhů a také snažit se uchovat sebe sama jako vzor pro ostatní eldary, který by pak vstoupil spolu s dušemi eldarů do nekonečného oběhu.

 

Prabáby světů

Staré eldarské domovské světy stále existují v Oku Teroru. Byly přetvořeny do ďábelských míst, kde démoni vládnou nad zotročenými masami smrtelníků. Eldaři je nazývají prastarými světy - odkázují k nim bohyni Moraiheg. Prastaré světy stále zůstávají prvotními zdroji duševních kamenů. Získání nových duševních kamenů je extremně hazardní, protože to vyžaduje výpravu do oblasti, kde se překrývá warp s reálným prostorem - například do Oka Teroru. Říká se ale, že na prastarých světech je pohřbeno od doby Pádu nevyslovené tajemství a to přitahuje tisíce eldarů, které pátrají po své legendární minulosti. Podle mýtů byly duševní kameny vyrobeny Vaulem ze slz Ishy. Je to metaforou pro krystalizaci duševních sil způsobenou vzájemným působením warpu a materiálního vesmíru. Tento proces je spojován s Pádem a zvláště se závěrečnou katastrofou, kterou skončila eldarská civilizace.

 

Panenské světy

Před Pádem, jako součást programu osidlování, eldaři osévali mnoho mrtvých světů. Tento program měl být ukončen až za mnoho tisíc let. Mnohé z těchto světů se staly obyvatelnými až mnoho let po Pádu, některé pak byly osídleny lidmi nebo orky, kteří vůbec netušili, že žijí na planetě, která byla původně zušlechtěna pro kolonii eldarů. Eldaři na tyto světy odkazují jako na panenské světy nebo Lilaethan po panně Lilaeth - bohyni eldarů. Od Pádu jsou nové kolonie osídlovány ze samotných světoletů, často se tak děje na světech osídlených před Pádem, ale také někdy na nově oživených nebo nedávno odhalených obyvatelných světech. Eldaři se o všech takovýchto světech zmiňují jako o panenských světech jako protikladu ke ztraceným prabábám světů jejich starobylé civilizace.

Dokončení >

Uživatelská sekce: 

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.