Časová osa Ecclesiarchie

Počátek až polovina M30

V dozvuku Horovy Hereze nespočet věštců a vizionářů hlásá, že Císař je a vždy byl bohem.

 

Přibližně 900.M30

Vysoce postavený důstojník imperiální gardy přijímá jméno Fatidikus Prorok a zakládá na Teře Chrám Císaře Spasitele. Prostřednictvím imperiální gardy a námořnictva se jeho učení rozšíří po celé galaxii.

 

Počátek M31

Chrám Císaře Spasitele je oficiálně uznán jako jediné pravé náboženství v Impériu.

 

Přibližně 200.M31

Ecclesiarcha Veneris II je jmenován jedním z nejvyšších lordů Terry.

 

Přibližně M32

Je vedena První válka víry, a to s Konfederací světla. Jen hrstka přeživších kacířů uniká do trosek svého domovského světa, Dimmamaru.

 

Konec M32

Každý svět v Impériu, kromě těch které patří vesmírným mariňákům a Adeptus Mechanicus, s pýchou buduje obrovské katedrály. Také v Císařově jménu vznikají miliardy kapliček.

 

Šířitelé víryPočátek až polovina M33

Moc Ecclesiarchie narůstá, zatímco Administratum a ostatní instituce slábnou. Začíná Věk odpadlictví.

 

Konec M33 až počátek M34

Administratum získává většinu svého ztraceného vlivu, ale jen ve správě Impéria jako celku.

 

Kolem 200.M34

Ecclesiarcha Benedin IV přesouvá hlavní sídlo Ministorum na Ophelii VII.

 

Kolem 300.M34

Ecclesiarcha Greigor XI vrací sídlo Ministorum na Terru. Nicméně události, po jeho smrti za nejasných okolností, nabírají nečekaný rozměr.

 

Konec M34

Ecclesiarchální desátky jsou stále navyšovány, prý kvůli neočekávaným výdajům při stěhování hlavního sídla zpět na Terru. Několik planetárních guvernérů toto navyšování otevřeně odmítá a jsou rozhodnuti více neplatit. Ecclesiarcha Alexis XXI zaměstná Officio Assassinorum na eliminaci těchto vzpurných guvernérů.

 

Počátek M35

Warpové bouře se vcelku rychle rozprostřou po celém Impériu. Izolované světy upadají do anarchie.

 

Konec M35

Goge Vandire zařídí jmenování na post Ecclesiarchy zvrhlému Paulisovi III a sám se stane 361. nejvyšším pánem Administratum. Krátce na to Paulise svrhne a stane se pánem Administratum a Ecclesiarchou v jedné osobě. Vandirova Vláda krve začíná.

Téměř čtrnáct miliard lidí je zmasakrováno Boží armádou při Čistce na Lastrati. Dcery Císařovy ze San Leor jsou zařazeny jako Vandirova osobní stráž a přejmenovány na Císařovi nevěsty.

Vláda krve kulminuje obléháním samotného Ecclesiarchálního paláce a vrcholí popravou nejvyššího pána Vandira rukou Alicie Dominici, vůdkyně Císařových nevěst.

 

Počátek M36

Sebastian Thor přijal úřad Ecclesiarchy. Přibližně čtyři tisíce Císařových nevěst se opět přejmenovalo na Dcery Císařovy, a to jednou provždy. Také byly rozděleny do dvou nově vzniknuvších klášterů - Klášterní převorství (klášter prioris) na Teře a Klášter Svátosti oltářní (klášter sanctorum) na Ophelii VII. Do nových klášterů jsou přemístěny i sestry ze San Leoru a je založeno několik nemilitantních řádů.

V roce 288.M36 Výnos pasivity (Decretum Passivarum) zakazuje Ecclesiarchii ovládat jakýkoliv kontingent mužů ve zbrani. Dcery Císařovy jsou oficiálně zařazeny jako Adepta Sororitas.

Počet Adepta Sororitas je navýšen na deset tisíc bojovnic, které pomáhají Sebastianu Thorovi nastolit pořádek. Bojovnice kláštera prioris jsou rozděleny do dvou řádů, řádu Ebenového Kalichu a řádu Stříbrného Roucha. V klášteře sanctorum vzniká řád Ohnivého Srdce a řád Udatných Srdcí. Každému ze čtyř řádů velí jedna ze sester, které vstoupily do trůnního sálu na konci Vlády krve. Dominica velí řádu Ebenového poháru, Katherina řádu Ohnivého srdce, Silvana řádu Stříbrného roucha a Lucie řádu Udatných srdcí.

Katherina je umučena kacířským kultem Mnestteus, přesné místo a čas jsou však stále věcí dohadů. Řád Ohnivého srdce je na její památku přejmenován na řád Naší Mučednice.

Odpadlický kardinál Bucharis přivede část galaxie do anarchie během tzv. Epidemie bezbožnosti, která nakonec skončí mučednickou smrtí velkého zpovědníka Dolana.

 

Kolem 350.M36

Sebastian Thor se naposledy vrací na Terru, aby ji o šest měsíců později opustil navždy, ve věku 112 let. Celé Impérium truchlí, a Thor je téměř okamžitě prohlášen za svatého.

 

Přibližně 650.M36

Alicia Dominica padne v bitvě na Frideswidově světě, utrží stovky ran, ale nakonec ji skolí jediný výstřel kacířského laseru přímo do srdce. Brzy na to je prohlášena za svatou.

Eklesiarcha Equitus XI formálně potvrdí funkci abatyše Adepta Sororitas a jmenuje do ní sestru Palmiru z řádu Svatého Slova.

 

Sestra bitvyPolovina až konec M36

Silvana je zabita zabijákem Kultu smrti a její tělo zmizí v době, kdy leží v klášteře prioris. Je taktéž jednohlasně stvrzeno její prohlášení za svatou.

Lucia je zajata kultisty, kteří vydloubli její oči a nechali ji naslouchat a jen o malou chvilku déle žít, aby slyšela křik tisíců umírajících nevinných, byť několik jejích vlastních sester však nevydalo ani hlásku. Za pouhých pár dnů se zvěst o její smrti donesla až ke Svatému sněmu a Lucia byla též prohlášena za svatou.

Svatá Mina je umučena krvelačným kultem ve chvíli, kdy se modlí v kapli na Hydraphuru. Svatá Arabella zůstala poslední žijící sestrou, která předstoupila před Zlatý trůn, nicméně i ona po chvíli mizí z historických knih. Její osud zůstává záhadou.

 

Počátek M38

Během prvních staletí, kdy moc Ecclesiarchie dosahuje stejné úrovně, kterou měla v dobách reforem Sebastiana Thora, jsou započaty tisíce válek víry po celém Impériu a miliardy heretiků končí na hranici.

 

Polovina M38 

Z rozhodnutí ecclesiarchy Deacise VI. jsou zformovány další dva vojenské řády - řád Krvavé Růže je založen v Klášteře Svátosti oltářní na památku svaté Miny a řád Svaté Růže, na památku svaté Arabelly, poslední z šesti sester, které vstoupily do trůnního sálu, vzniká v Klášterním převorství.

 

M40

Sestra Sabrina z Řádu Hermelínového Pláště je zvolena abatyší Adepta Sororitas. Během inaugurační pouti na San Leor ale mizí, zanechávajíc post abatyše neobsazen do doby, než se osvětlí její osud.

Kanovnice Prexeda z řádu Naší Mučednice je přemožena v boji s úlovým tyrantem z úlové flotily Kraken. Později je blahořečena jako svatá Prexeda, ačkoliv se někteří domnívají, že stále žije a bojuje s cizáckými nájezdníky hluboko v jejich týlu.

Helena zvaná Ctnostná z Řádu Klíče, je jmenována proboštkou Kláštera sanctorum. A ačkoliv nepochází z žádného militantního řádu, na bitevních polích vede sestry bitvy k mnoha velkým vítězstvím.

Svatyně svaté Katheriny v úlu Tempestora je zničena během Třetí války o Armageddon a stovky sester Řádu Naší Mučednice položí své životy v marné snaze o obranu.

Misionář Uriah Jacobus je prohlášen Ochráncem víry poté, co spasí lid planety Solstic před invazí cizáků. Před svou smrtí na smrtelném světě Gorang stihne přinést víru na tucet světů.

Redemptorista Kyrinov vlastní rukou ukončí Molovianskou Herezi.

Sestra Celestina z Řádu Naší Mučednice vede Palatinskou křížovou výpravu a je konklávou inkvizitorů z Thorianské frakce prohlášena za živoucí svatou. Věří, že v boji zabila odpadlického válečného pána Forraxe, ale pozdější svědectví to vyvrací.

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.