Nejvyšší lordi Terry

Nejvyšší lordi Terry společně tvoří Radu nejvyšších lordů Terry, taktéž známou jako Senatorum Imperialis. Senatorum je vládnoucím orgánem Impéria skládajícím se ze dvanácti nejvýše postavených zástupců Adpeta Impéria lidí. Tento úřad činí Císařovým jménem dennodenní rozhodnutí nutná k vládě nad Impériem.

Úkolem nejvyšších lordů Terry je interpretovat a uzákoňovat Císařovu vůli. S ohledem na to je postavení nejvyšších lordů tím nejmocnějším v Impériu. Jelikož Císař už nadále nemůže svému Impériu vládnout přímo, nejvyšší lordi tvrdí, že je jim známa jeho nesmrtelná vůle a Císař tak skrze ně vládne. A jelikož je Impérium příliš rozsáhlé, aby bylo řízeno přímo z centra, činí nejvyšší lordi rozhodnutí, která naráz ovlivňují životy biliónů imperiálních občanů po celé galaxii.

 

Historie

Ke konci Velké křížové výpravy v závěru 30. tisíciletí se Císař po Ullanorské křížové výpravě rozhodl ponechat vedení imperiálního válečného úsilí v rukou primarchů pod velením Vojevůdce Hora. Sám se vrátil na Terru, aby pracoval na další fázi tvorby Impéria lidí - výstavbě lidské verze eldarské sítě cest. Ve stejné době se Císař rozhodl, že Impérium už nadále nemůže být řízeno přímo jím a radou primarchů. A místo nich musí určité slovo v řízení říše získat i smrtelní lidé.

Z toho důvodu Císař vytvořil Radu Terry, aby prováděla jeho rozhodnutí a starala se o četné méně důležité administrativní a byrokratické úkoly, které nevyžadovaly Císařovu okamžitou pozornost. Primarchům bylo ponecháno velení na Vojenskou radou Impéria, která byla vedena Horem a nadále měla skutečnou moc jen nad směřováním Velké křížové výpravy, namísto Impéria jako celku.

Toto rozhodnutí se ukázalo být mezi primarchy extrémně nepopulárním, protože se jim nelíbilo, že se budou muset vzdát svého vlivu na směřování Impéria ve prospěch mužů a žen, které považovali za méně schopné než sebe samotné. Tato skutečnost byla i jedním z hnisajících roztrpčení, která umožnila Chaosu zkorumpovat vesmírné mariňáky zrádcovských legií a obrátit je proti Císaři.

Po Horově Herezi se nástupcem Rady Terry stal Senatorum Imperialis nejvyšších lordů Terry jakožto hlavní výkonný orgán Impéria v rámci reforem iniciovaných primarchou Roboutem Guillimanem, který se k Radě přidal jakožto lord velitel Impéria velící celým imperiálním ozbrojeným silám.

Nejvyšší lordi Terry

Na počátku 32. milénia v době vzestupu imperiální víry a Kultu Císaře Spasitele, které se mělo stát oficiální vírou Impéria, získala dočasně místo i Ecclesiarchie Adeptus Ministorum. A z tohoto místa se velmi brzy stalo místo stálé.

V 36. tisíciletí vedl nejvyšší lord Goge Vandire, pán Administratum, státní převrat, během kterého se zároveň stal i ecclesiarchou Adeptus Ministorum, čímž držel kontrolu nad dvěma nejmocnějšími Adepty Impéria. Během jeho Vlády krve za Věku odpadlictví proti němu nejvyšší lordi nebyli schopni vystoupit. A když fabrikátor-generál Gastaph Hediatrix žádal, aby se nejvyšší lordi konečně vzpamatovali a popravili Vandira, rozpustil Vandire Senatorum Imperialis a prohlásil vesmírné mariňáky a Adeptus Mechanicus za zrádce Impéria.

Nedlouho poté byl Goge Vandire zabit svými vlastními tělesnými strážci, Nevěstami Císařovými (z nichž v budoucnu vznikly Adepta Soritas), když loajalistické síly vedené proreformním knězem Ecclesiarchie Sebastianem Thorem zahájily invazi na Terru, aby Vandira svrhly. Po znovuobnovení Senatorum se nejvyšší lordi Terry vrátili k moci. Během té doby došlo k řadě reforem, mezi něž patřilo vytvoření Ordo Hereticus Inkvizice, které dostalo za úkol bránit jakémukoli člověku, který by zatoužil nahradit Císaře jakožto právoplatného vládce lidstva.

 

Složení Rady nejvyšší lordů Terry

Přesné složení Rady není známo a existují indicie, že se v průběhu dob jednotlivé pozice měnily. Následující devítka je však v podstatě vždy přítomna:

 • Pán Adeptus Administratum
 • Představitel Inkvizice
 • Ecclesiarcha Adeptus Ministorum
 • Fabrikátor-generál Adeptus Mechanicus
 • Nejvyšší probošt maršál Adeptus Arbites
 • Vyslanec paternovy navigátorů
 • Velmistr Officio Assassinorum
 • Pán Adeptus Astra Telepatica

Tři zbývající pozice nemají pevné obsazení a jsou doplňovány z řad následujících imperiálních pánů:

 • Lord velitel Segementum Solar
 • Vojenský lord velitel imperiální gardy
 • Lord nejvyšší admirál imperiálního námořnictva
 • Kardinál(ové) Svatého synodu Terry
 • Abatyše Sanctorum Adepta Soritas
 • Kapitán-generál Adeptus Custodes
 • Kancléř imperiálních statků
 • Mluvčí chartistických kapitánů (zástupce imperiálních obchodníků)

Pozice představitele Inkvizice není držena určitým inkvizitorem, ale místo obsazuje jakákoli osoba, která je na něj ve jménu Inkvizice vyslána. Zástupcem Inkvizice často bývá velmistr Šedých Rytířů.

Podobně i pozice vyslance paternovy navigátorů je obsazena tím, kdo je vyslán paternovou (starším) aktuálně vládnoucího domu navigátorů. Aby bylo zabráněno monopolu moci, volí obvykle nejsilnější navigátorské domy paternovu z těch nejslabších navigátorských domů. Neboť, kdyby byl zvolen někdo z nejsilnější domů, získal by kontrolu nad hlasem navigátorů v Impériu a tak i kontrolu nad ostatními rodinami.

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.