Raná historie Adeptus Mechanicus

Místem zrození Adeptus Mechanicus byl pradávný kovářský svět Mars. Mars byl kolonizován v rané lidské historii a vyvíjel se odděleně od Terry - a to jak kulturně tak technologicky. Vyprahlý povrch Marsu byl teraformován a pod lidmi vytvořenou atmosférou kolonie vzkvétala.

Během Temného věku technologie existovaly dvě říše - Terry i Marsu - k vzájemnému prospěchu obou. Na vrcholu rozkvětu ve Zlatém věku a dokonce i později v anarchistickém Věku sváru vyslal Mars do prázdnoty stovky kolonizačních flotil. Mnoho podlehlo hrozným warpovým bouřím, které v té době zaplavily galaxii, ale některé přežily. Ty obsadily nové svéty ve jménu Strojového boha, vystavěly na nich velké továrny a chrámy po vzoru svého vzdáleného domovského světa.

Věk sváru přinesl konec slávy a míru lidských domén. Po celé galaxii se lidstvo náhle obrátilo proti sobě, když se ve warpu objevilo nové stvoření naladěné na lidi. Občanské války zaplavily tisíce lidských světů, včetně dvou říší Terry a Marsu.

Kvůli nedostatku údržby v této době se atmosférické radiační štíty Marsu brzy rozpadly, což umožnilo smrtící sluneční radiaci, aby zničila křehký ekosystém a rozptýlenou vegetaci, jejíž kultivace zabrala tisíce let. Mars se znovu stal rudou pustinou, jakou byl v minulosti. Nemoci způsobené vysokými úrovněmi radiace zničily většinu populace. Mnozí přeživší se změnili v mutanty nebo drmolící kanibaly. Zničení celé planety se zdálo vysoce pravděpodobným. Nicméně se tak nestalo, jelikož se mezi lidem začala šířit nová myšlenka, náboženství přeživších - kult Mechanicus zasvěcený Strojovému bohu.

Přívrženci náboženství spojili roztříštěnou technologii potřebnou k znovuvybudování dočasných radiačních úkrytů. Kult vyžadoval od svých následovníků absolutní oddanost, protože jen nesebestředná věrnost a častá osobní oběť mohly umožnit strojům, aby byly zachráněny, a s nimi i tato planeta. Pod vedením svých vůdců z řad technoknězů kultisté znovuobnovili na světě řád. Vybudovali úkryty, aby se chránili před radiačními bouřemi, kyslíkové generátory a stroje vytvářející jídlo, které jim umožňovali žít pod uzavřeným štítem.

Bylo zde jen pár štítů dokonce i pro technokněží a žádné pro nevěřící. Mutanti a nájezdníci se pokoušeli vynutit si cestu dovnitř rychle vybudovaných staveb. Mnoho kultistů zemřelo při obraně svých úkrytů a některé z raných úkrytů byly dokonce zničeny, ale přeživší se objevili ještě silnější a rozhodnější. Lid interpretoval své přežití tváří v tvář hrozivým protivníkům jako ospravedlnění kultu Mechanicus. Jejich rozhodnost a určení kultu se stalo neochvějným.

Zatímco soupeřící vojevůdci bojovali o zbytky na Zemi, technokněží budovali Mars odznova a vytvořili nové chrámy Strojového boha. Technokněží prozkoumávali ruiny Marsu při hledání strojů, které ukládali do Chrámu Veškeré vědomosti. Uvnitř plastoocelové schránky chrámu držely zářící pistony klenutý strop míli vysoký. Části každého z pistonů byly vytvořeny tak, že mohly strop snižovat i zvyšovat, upravovat jeho akustické vlastnosti, aby umocnily hymny velebení zpívané Strojovému bohu.

Nejvyšší oltář uvnitř vzal formu rozsáhlé databáze obsahující veškeré vědomosti technokněží. Dokonce i dnes je každý nový objev určen tomuto oltáři. Každý chrám na Marsu a po kovářských světech je spojen s Nejvyšším oltářem přes živoucí transmatickou linku, psychického servitora, jehož mysl se spojila se všemi oltáři kultu Mechanicus do jediné svaté strojové bytosti.

 

Spojení s Impériem

Poté co Císař vytvořil Impérium, získal si podporu marsovského Mechanicus, už existující říše. Na Marsu na něj bylo obecně pohlíženo jako na Omnissiáše, pozemského zástupce Strojového boha. Když Mechanicus potlačilo malou rebelii vedenou staršími technokněžími, fabrikátor-generál a Císař podepsali Dohodu Marsu, spojili dvě říše a přitom garantovali suverenitu obou. Za odměnu za zásobování Impéria válečnými stroji a udržování jeho techniky, veškerá Impériem nalezená STC technologie měla být darována Mechanicu.

Během Horovy Hereze se Mechanicum rozpadlo, některé kovářské světy zatratily Císaře, některé si však podržely loajalitu Impériu a některé se spojily dohromady, aby zůstaly během konfliktu neutrální. Tehdejší fabrikátor-generál, Kelbor-Hal, stranil v konfliktu Horovi, ale byl v následných bojích zabit.

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.