Souboj Císaře s Horem Vojevůdcem II.

Vojevůdce se tyčil nad mrtvým tělem andělského Sanguinia a zlomyslně se usmíval. Mrtvoly zmasakrovaných mariňáků i šampiónů Chaosu leželi všude kolem. Jeho terminátorská zbroj byla černá, zlatě lemovaná. Kolem pasu a ramenních pláty se mu houpaly lidské hlavy a stáhnuté kůže. S pokřivenou tváří zalitou krvavým světlem zrádce promluvil. Vysoko na stěně skrz kulatá okna zářila Terra.

"Nebožák Sanguinius. Nabídl jsem mu moc a místo v novém věku. Mohl se usadit po boží pravici. Bohužel se rozhodl zemřít pro slabé."

Císař stál jako přikovaný. Odpornost takové zrady ho zarážela. Nakonec se přinutil šeptem promluvit.

"Proč, můj synu?"

Celým sálem zazněl šílený smích.

"Proč? Ptáš se mě proč? Za všechna ta tisíciletí svého mrzkého života ses nic nenaučil?

Slabý hlupáku, tvoje plachost ti nedovolila pokusit se spoutat Chaos. Proud nekonečné síly. Já jsem ho ovládl svou vůlí a povedu lidstvo do Nového věku. Já jsem Horus, Pán Chaosu."

Císař se díval na svého bývalého přítele a zavrtěl hlavou. Viděl past, do které se Horus chytil.

"Žádný člověk nemůže vládnout Chaosu," odpověděl tiše. "Byl jsi oklamán synu. Jsi sluha a ne pán."

Na Vojevůdcově tváři se objevil pohled nesmírné nenávisti. Natáhl ruku a z konečků Bleskového spáru vystřelila démonická energie. Císař vykřikl utrpením a celé jeho tělo se otřáslo bolestí.

"Uzři skutečnou povahu mých sil, blázne, a pak mi pověz kdo byl oklamán!" křičel Horus hlasem rozzuřeného boha.

Na Císařově čele vystoupily kapičky potu, jak se obrňoval proti bolesti.

"Ty jsi byl oklamán," odpověděl.

Horus znovu mávl rukou a energie čistého jedu naplnila Císařovy žíly.

"Dávám ti poslední šanci, starý příteli, aby ses mohl stát svědkem mého triumfu. Padni přede mnou na kolena a já tě ušetřím. Uznej mě jako nového vládce lidstva!"

Zoufalý Císař svolal svou moc a vypustil ji proti Horovi. Oslepující jas světla a temnoty zazářil mezi válečníky. Zápach ozonu naplnil vzduch. Pán lidstva skočil vpřed a pozvednul meč.

 Císař a Vojevůdce

"To ti nedovolím!"

Rozpoutala se bitva, která prověřila všechny jejich síly. Psychické, fyzické i duchovní. Řetězce síly sršely při každém nárazu, když se smrtelní bohové utkali o osud galaxie, vyvažujíce ho každým úderem. Plamenný Runový meč a Bleskový spár do sebe narážely se zvukem hromu. Energie natolik silné, jakoby byly rozpoutané na planetě.

Císař odrazil Vojevůdcův palcát a ohnal se po protivníkově tváři. Ohnivá čepel se odrazila od spáru a sjela ve spršce jisker. Přitom po sobě zanechala hluboký šrám. Horus znova zaútočil a Pán lidstva musel uskočit. Palcát rozdrtil sloupoví v místě, kde měl Císař ještě před chvílí hlavu. Vojevůdce se znova vrhl vpřed. Jeho údery byly plné síly. Nebyly nijak promyšlené. Císař zachytil palcát a vyrval ho z Horových rukou.

V immateru Císař slyšel výt mocnosti Chaosu a cítil jak propůjčují svému pěšci další moc. Pán lidstva stál samotný proti jejich spojené síle pln rozporuplnosti. Nějak se stále zdráhal použít svou plnou moc proti Vojevůdci. Horus takovou zdrženlivost neukazoval.

Bleskový spár prorazil Císařovu hrudní zbroj, jakoby byla z papíru a lehce přeřezal maso i kosti. Císař vyslal psychický šok, který měl narušit Vojevůdcův nervový systém. Horus se jen ušklíbnul, když jej odrazil.

Drápy přeťaly Císařovo hrdlo spolu s průdušnicí a tepnou. Další rána přesekla šlachy na zápěstí. Plamenný meč vyklouzl z ochablých, zkrvavených prstů.

Šílený smích zaplnil místnost. Horus hravě rozdrtil svému otci několik žeber. Nárůst energie spekl Císařovu tvář. Maso se škvařilo a stékalo, oční bulva praskla a vlasy shořely. Císař se dusil a křičel. Divil se nad svou nerozhodností. Temnota se ho chystala pohltit.

Horus ho chytil za zápěstí a zlomil mu kost. Krev sršela z Císařova krku. Horus svého protivníka zvedl vysoko nad hlavu a s křikem zlomil tělo ve zlaté zbroji o koleno, drtíc tak páteř.

Císař se propadl do temnoty a až vzplanutí bolesti ho přivedlo zpět k vědomí. Horus mu utrhl paži a zahodil ji. Vojevůdce vyl svůj bestiální triumf.

Pak bolest přestala. Svým zdravým okem Císař viděl osamělého terminátora vstupujícího do místnosti. Ollanious Zbožný. Mariňák vyhrožoval Horovi a začal pálit ze svého bolteru. Horus se na něj díval a smál se. Na okamžik stál vítězně, umožnivše tak mariňákovi spatřit, co udělal s jeho Císařem.

Císař věděl, co bude následovat. Viděl škodolibý triumf na Horově tváři. Nezbyla v ní ani stopa po jeho bývalém příteli. Zračil se v ní pouze démon ovládaný ničivou zuřivostí. Horův pohled sežehl terminátora až na kost. Maso se s bubláním rozteklo. Zčernalé pláty zbroje s rachotem dopadly na podlahu, odhalujíce tak kostru. A i z té brzo nic nezbylo, jen prach.

Císař uviděl past, která pro něj byla připravená. Byl nucen omezovat sám sebe pro lásku ke svému synovi. Teprve teď uviděl, že jakákoli stopa po jeho příteli byla pryč. Musel zastavit toho šílence a pomstít padlého terminátora. Cítil jak ho síly rychle opouštějí, a proto bude mít možnost jen pro jeden jediný smrtící úder. Jednu jedinou šanci.

Všechny sebrané síly soustředil do jednoho mocného kopí čisté síly, soudržnějšího než laser, ničivějšího než explodující slunce. Soustředil se jen na Hora a sílu určenou bláznově srdci. Horovi smysly zachytily narůstající energii a ten se s hrůzou vepsanou ve tváři otočil čelem k Císaři. Zrádcův pohled padl na puklinu v hrudním plátu.

Císařovo tělo se chvělo potlačovanou mocí, dokud ji nevypustil. Osvětlující jas zasáhl Vojevůdce. Horus vykřikl, když se na něj řítila čistá moc a kroutil se a ječel v obrovských bolestech. S nadlidským úsilím se snažil soupeřit s Císařovým smrtícím úderem, ale jeho boj byl marný a nespoutaná energie se přes něj přehnala.

Poháněn veškerou silou svého vzteku a bolesti spolu s nenávistí Císař Hora zničil. Cítil, jak síly Chaosu vystrašeně ustupovaly a přetrhávaly veškeré vazby se svým pěšcem. Vojevůdci se vrátily rozum a čest. Císař viděl šok a utrpení ze zvěrstev, která Horus spáchal. Po tváři mu kanuly slzy.

Horus procitl, ale Císař věděl, že síly Chaosu ho mohou znova ovládnout. Takové riziko nepřijme. Horus musí zemřít. Přesto na zlomek sekundy hleděl do tváře svého starého přítele a váhal. Pak se mu myšlenky vrátily k válce probíhající dole a její vleklosti. Převládla v něm rozhodnost.

Vytlačil z mysli všechen soucit a slitování, vyhnal z ní přátelství a lásku. Jeho oči se dívaly do Horových a uzřely pochopení. Pak s plným vědomím toho co dělá, Císař zničil Vojevůdce.

Pán lidstva vyčerpaně složil hlavu a ponořil se do temnoty. Na tváři se mu leskla jediná slza. Naposledy se díval na spálené a roztrhané tělo svého prvního syna. I když lidstvo vyhrálo, Chaos dnes oslavil velký triumf. S jeho smrtí lidstvo padne a ponoří se do temnoty. Císař se trhaně nadechl a vykašlal krev. Jeho pohled padl na mrtvého Sanguinia. Ne, nedovolí Chaosu zvítězit. Existovala ještě jedna možnost. Taková, o které falešní bohové nevěděli. Zlatý trůn Terry. Mocné zařízení znásobující psychické schopnosti. Ale dalo se využít i pro podporu životních funkcí. Na jak dlouho, to nevěděl. Ano, obětuje se pro lidstvo ještě jednou. Císař z posledních sil natáhl ruku a sevřel v ní Sanguiniovu dlaň.

Na můstek vstoupil Rogal Dorn. Pohltila ho hrůza, když spatřil zohavené tělo Císaře a scvrklou postavu uvnitř Vojevůdcova černého brnění. Hlasitě nadával sám sobě za svůj pomalý postup. Útoky hord Chaosu se zastavily a systémy lodě se vracely k normálu. Dorn se rozběhl k Císaři a nahmatal slabý životní puls. Možná ještě stále existovala naděje. Snad dokáže Pán lidstva přežít. Udělá co bude třeba, aby ho zachránil. Opatrně zvedl ztýrané tělo do náruče a kolem něj se seskupili terminátoři. Byl čas vrátit se na Zemi.

< Začátek

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.