Válka uvnitř Sítě

Válka uvnitř Sítě byla skrytá avšak o nic méně krutá a nemilosrdná válka za budoucnost lidstva probíhající během temných dnů Horovy Hereze.

Následkem Magnova zoufalého pokusu varovat svého otce Císaře před blížící se Horovou zradou pomocí zakázaného čarodějnictví postihla Terru strašlivá katastrofa. Magnovo psychické varování narušilo ochranou vazbu, kterou Císař umístil nejen kolem svého Paláce, ale i kolem staré Země, což mělo za následek, že Zlatý trůn, zařízení které Císař plánoval použít k lidskému mezihvězdnému cestování právě pomocí prastaré eldarské Sítě, se porouchalo. Se Zlatým trůnem porouchaným se portál do Sítě hluboko uvnitř Císařova paláce narušil. Záplavy démonů, nyní znající polohu Terry, se k těmto narušeným místům okamžitě vrhly a Císař vyslal své Custodes a Sestry ticha, aby v Síti zformovali jednotnou linii a zabránili tomu, aby byla Terra zaplavena a dobyta chaosáckými hordami. Zatímco se imperiální armády bránily před nekonečnými záplavami zplozenců warpu, Císař seděl na Zlatém trůnu v zoufalé snaze portál do Sítě stabilizovat. Žádalo si to tolik, že dokonce i Císařova božská síla byla zkoušena až na samotnou mez a sám Císař se s dalším a dalším vypětím sil stával vyčerpanějším. Válka, která teď zuřila uvnitř Sítě, si vyžadovala veškerou Císařovu pozornost, takže současně probíhající galaktická válka Horovy Hereze připadla na bedra primarchy Rogala Dorna a Malcadora Sigillita. A Malcador byl zároveň jediným, kdo mohl fyzicky navštívit. 

Válka v Síti se ale postupně stabilizovala. Custodes provedli sérii blokád napříč tunely uvnitř Sítě. Za těmito bráněnými oblastmi pracovníci Adeptus Mechanicus opravovali poškozené úseky tunelů a utěsňovali trhliny, aby se zabránilo průniku dalších démonů dovnitř imperiální části Sítě. V předních liniích blokád Custodes a Sestry ticha zahajovali množství výpadů a protiútoků, aby démonické hordy vyvedli z rovnováhy a zabránili jim narůstat v síle. Pomalu ale jistě, imperiální armády nakonec zatlačovaly chaosácké zplozence i přes ohromné ztráty zpátky a pomalu rozšiřovaly blokády stále více dopředu, jak tlak démonických sil povoloval. Nicméně i přes veškerou snahu se některým démonickým útokům podařilo prorazit imperiální obrannou linií a při těchto vzácných příležitostech dokázali mezi císařovými služebníky napáchat citelné škody. Více než jednou se démonickým zplozencům podařilo probojovat až k úpatí warpové brány Zlatého trůnu. Následné zoufalé boje Sester ticha a Custodes byly jedny z těch nejdivočejších, jak císařovy válečníci vedli heroický boj proti chaosáckým hordám vedeným ohromnými démony, aby jim zabránili dostat se až do samotné Imperiální svatyně.

Jak válka dál zuřila, mezi démony se začala pomalu objevovat nová vojska, útočící na imperiální řady s krutou radostí. Mocnosti Chaosu vysílaly odporně zkažené vesmírné mariňáky z Horových řad, pokřivené titány a další kreatury do Sítě, při snaze konečně uzmout vítězství. Obrovití vyšší démoni včetně krvežíznivců a dalších entit se zapojili do bojů a s každým dalším dnem nepřátelé lidstva jen sílili. Svátost Císařského paláce, života Impéria, osud lidstva i bytí samotného Císaře teď spočívalo na bedrech deseti tisíc Custodiánů, Sester ticha a nemnoha dalších sil. Pokud by se jim nepodařilo vypořádat se s invazí démonů a jejich zkažených spojenců, pak by bylo lidstvo odsouzeno k záhubě. 

Válka v Síti nepřetržitě zuřila po pět let. Imperiální síly se soustředily kolem opuštěného cizáckého města Eldar, Calastaru, známého jako Město nemožna, bráníc tunely imperiální části Sítě vybudované služebníky Adeptus Mechanicus a udržované pohromadě Císařem. Avšak po pěti letech nekonečné snahy udržet stabilitu té části Sítě, kterou zničil Magnus, Pán lidstva začal projevovat známky únavy, projevující se vyčerpáním a krvácením z nosu. Císařovi válečníci byli rovněž na kolenou, Custodes v titánských bojích přišli téměř o devadesát procent ze svého počtu a Sestry ticha na tom nebyly o nic lépe. Dva ze tří tribunů velících Custodes nakonec padli v boji při postupu daleko do tunelů Sítě poté, co Mechanicum vypočítalo, že přechod do ofenzivy by mohl znamenat zdrcující vítězství a tak se zbývající tribun Ra Endymion stal primárním imperiálním velitelem. Samotné Město nemožna se brzy dostalo pod útoky nového a strašlivého nepřítele, démona Drach'nyena. Císař byl schopen vycítit přítomnost tohoto nového strašlivého protivníka, o kterém jiní démoni jen šeptali ve strachu, a poznal, že to byl démon zrozen z první vraždy, kdy Císařův dávný strýc chladnokrevně zabil Císařova dávného otce. S jeho příchodem Císař seznal, že válka o Síť se blíží ke svému vyvrcholení, a o osudu lidstva bude brzy rozhodnuto. S tímto zjištěním byl člen Custoder Dioklecián Coros pověřen, aby na Teře našel a přivedl dostatek vhodných posil. Avšak vhledem k utajení jakožto jednoho z Císařových nejtajnějších projektů, s omezenými zdroji k dispozici, kvůli šíleným účinkům Chaosu a pochybnou věrností Legiones Astartes, dokázal zverbovat pouze odsouzené a uvězněné rytíře z domu Vyridion, zmrzačeného Krvavého Anděla Dominiona Zephona, a Mechanicum poskytující bitevní servitory a falangy Skitarii. Mechanicum Dominus známé jako Archimandrita byla pověřena vést je v závěrečné obraně Calastaru. Mezitím Císař pověřil Sestry ticha tajemným úkolem, Nevyřčenou sankcí, s cílem shromáždit a přivést ke Zlatému trůnu tisíce psykerů.

Válka v Síti

V obleženém Calastaru se posílené imperiální armády ocitly pod náporem démonických hord. Boj byl apokalyptický, ale zdi města byly nakonec strženy nebo rozstříleny na kusy pokřivenými titány ze zrádcovské Legio Audax. Brutální boje o Calastar zuřily po dalších několik týdnů a jak démoničtí zplozenci, zrádcovští legionáři a zkažení titány prorazili do Calastaru přes vraky tří věrných titánů z Legio Ignatum, Archimandrita nevidíc jinou možnost rozkázala všeobecný ústup svých strojových sil. Měla v úmyslu opustit Custodes a Sestry ticha a pokusit se ubránit Aresianskou cestu, jednu ze stezek Sítě vedoucí na Mars, a odtud jej znovu dobýt pro ty věrné Císaři. Ovšem její armáda byla zničena. Zoufalá zrada ji nezachránila a a sama byla posednuta Drach'nyenem. Její obrovitá mechanická forma pak byla dokonce zneužita proti ustupujícím imperiálním šikům. V následném bitevním chaosu se ji postavili Custodian Dioklecián Coros, Krvavý Anděl Dominion Zephon, a baronka Jaya D'Arcus ve svém rytíři, se kterým nakonec posedlou obludnost, která dříve byla Archimandritou, rozstřílela na kusy, než byl její rytíř zničen. Calastar ovšem padl a síly Chaosu hnaly ustupující Císařovy válečníky až k bráně Sítě vedoucí na samotnou Terru. 

Právě v tomhle okamžiku byl dokonán úkol, kterým Císař pověřil Sestry ticha. Tisíc lapených psykerů bylo obětováno, aby na jediný den napájelo Zlatý trůn namísto Císaře. Uvolněn na jeden den ze svého vězení, Císař se ponořil do Sítě, aby konečně zasáhl, a před hordami Chaosu a vším jejím šílenstvím se objevil jako planoucí hvězda padající z nebes. Hvězda zářila zlatavou psychickou energií, před kterou se lavina éterických zplozenců rozpadla na všechny strany, a sám Císař se vrhl do řad nepřátel lidstva, rozsévaje strašlivou zkázu, kamkoli jen vykročil. Vyčerpané řady Custodes se vrhly ke svému pánovi a vytvořily s ním jednotnou linii. Císař ke svému boku povolal ty věrné, kteří padli jeho jménem, včetně padlého primarchy Ferra Mana v podobě planoucího avatara bojujícího s nekončícími řadami nepřátel. Démonická horda byla konečně na čas zlomena, ale právě v té chvíli se objevil Drach'nyen, prohlašující sám sebe jako Císařovu zhoubu a jeho konec. Mocný démon na sebe vzal podobu válečného náčelníka z Doby kamenné, a během jejich titánského souboje se mu podařilo zarazit své ostří do Císařovy hrudi, prohlašuje, že je Jeho smrtí. Císař však vstal a vytrhl si démona, teď v podobě proklatého meče z těla, načež jej vrhl proti tribunovi Custodes Ra Endymionovi a proklál jej s ním. Tímto se Pánovi lidstva podařilo svého strašlivého protivníka zapečetit do jeho těla, načež pak svému věrnému tribunovi nařídil, aby prchl do hlubin Sítě a udržel lidstvo před jeho zhoubným vlivem v bezpečí tak dlouho, jak jen to půjde.

Císařovy chrabré činy dali poničeným imperiálním přeživším čas bezpečně se stáhnout zpátky do hlubin Imperiální Svatyně, a jak se nekonečné hordy Chaosu semkly ještě jednou okolo portálu, lační po kořisti, Císař vystoupal na svůj Zlatý trůn a bránu zapečetil, opět se tak stávaje jeho vězněm. Brána zůstane uzavřená zplozencům warpu tak dlouho, dokud ji Císař ze svého trůnu bude udržovat zavřenou. Jen ti nejmocnější psykeři v galaxii měli tu moc, aby to dokázali, ale téměř žádný z nich by to nedokázal po delší čas a netrvalo by dlouho než by zchřadli a zemřeli, vysáti Trůnem. Jen Císař měl tu moc držet bránu zapečetěnou napořád, avšak jeho snaha se stávala těžší a těžší, jak se kolem portálu houfovali další a další démoni. Tak dlouho jak se zplozenecké legie Chaosu budou snažit prorazit portálem, Trůn bude Císařovým vězením. 

Císař si pak ve vizích teď udělovaných členu Custodes Diokleciánovi Corosovi ztěžoval, že jeho převeliké dílo bylo zničeno, a teď když byl Projekt Sítě ztracen, je lidstvo odsouzeno k zániku. Horus zatratil lidstvo a i když by padl Císařovýma rukama, nakonec by někdo jiný uzmul jeho místo. K Diokleciánově šoku Císař nakonec prohlásil Impérium za odsouzené k záhubě, ať už by to mělo přijít za rok, deset let, nebo deset tisíc let, a poprvé ve svém dlouhém životě přiznal, že neví, co má dělat.

Když se Císař nakonec rozhodl postavit Horovi na palubě jeho vlajkové lodi Duchu pomsty, Malcador zůstal, aby dál skrze Zlatý trůn držel bránu na Terru uzavřenou a udržel ji tak v bezpečí před něčím mnohem horším, dokud se Císař nevrátí. Avšak když bylo Císařovo zbité a polomrtvé tělo přineseno Rogalem Dornem zpátky ke Zlatému trůnu, nesmírné úsilí a síla, kterou Trůn vyžadoval k běžnému chodu i k udržení portálu uzavřeného Malcadora stála život, a když jej odpojovali, jeho tělo se rozpadlo v prach. Císař byl pohřben do Zlatého trůnu, zahalen do stázového pole, a jeho duch od té doby po deset tisíc let drží portál bezpečně zavřený, udržující zářící Astronomican a se vzdorem hatící rozmary Chaosu.  Ovšem v případě že by Císař zemřel, Císařský palác by se rozletěl na kusy a Terra samotná by byla zaplavena démony. 

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.