Adepta Soritas

Historie

Původ Adepta Soritas leží na světě San Leor. Právě zde byl členy Ecclesiarchie odhalen řád Dcer Císařových, zcela ženský kult oddaný velebení Císaře. Goge Vandire, nejvyšší lord Administratum (a také Ecclesiarchie Adeptus Ministorum) se rozhodl podniknout návštěvu San Leoru a zrekrutovat Dcery do své vlastní osobní armády. Dcery nejprve odmítly příjmout jeho autoritu, takže se jim Vandire rozhodl ukázat, že je požehnán Císařem - přikázal vojákovi ve svém doprovodu, aby jej střelil, což ten po krátkém zaváhání také udělal. Nicméně díky ochranému štítu generovaném rosariem ecclesiarchy (o kterém krom Vandira nikdo nevěděl) nebyl Vandire zraněn. Dcery to vzaly jako znamení a prakticky obratem Vandirovi přísahaly věrnost. Staly se Nevěstami Císaře a byly Vandirovými nejoddanějšími následovníky.

Během obléhání Ecclesiarchského paláce se Adeptus Custodes, strážci Císaře samotného, pokusili kontaktovat Nevěsty a přesvědčit je o Vandirově zradě. V posledním pokusu je přemluvit vzali Adeptus Custodes Alicii Dominicu, vůdkyni Nevěst, a její vybranou tělesnou stráž hluboko do Císařského paláce až k Císaři samotnému. Co se tam stalo, zůstává neznámo - Dominica a její družky přísahaly mlčenlivost - ale je jasné, že Nevěsty, které se vrátily k titulu Dcer Císařových, byly probuzeny a uviděly zlo, které Vandire představoval. Vpochodující do jeho audienční komnaty, Dominica se zastavila, jen aby obvinila Vandira z jeho zločinů, než následně sťala tohoto mocí opojeného diktátora. Říká se, že posledními Vandirovými slovy bylo: "Nemám čas zemřít - Mám moc práce!"

Po této epizodě byl nově ustanoveným ecclesiarchou Sebastianem Thorem vydán Dekret Pasivity, který zakázal mít Ecclesiarchii jakékoli muže ve zbrani. Podle jazykové interpretace dekretu nicméně nebylo nutné, aby byly Adepta Soritas rozpuštěny, protože dekret se nijak nezmiňoval o "ženách ve zbrani". Thor, který poznal potřebu Ecclesiarchie mít nějakou formu ozbrojených sil a vnitřního regulátora, jim povolil zůstat, dokonce i přesto, že tak byl duch zmíněného dekteru nestydatě opomenut.

 

Založení

Když je Thor poprvé převzal, čítaly Dcery Císařovy pouze čtyři tisíce členek, ale tento počet se rychle zvýšil na více než deset tisíc poté co, byly Adepta Soritas (bitevní sestry) založeny. Byl to jeho následovník, Alexis XII, který rozdělil sestry na dva domovské světy a čtyři vojenské řády vedené Alicií Dominicou a třemi z jejích družek, které chtěly vést své sestry do boje. Zbylé dva hlavní vojenské řády byly založeny o dva a půl tisíce let později na počest posledních družek Alicie Dominicy. Jedlotlivé řády byly později rozšířeny na více než patnáct tisíc sester, ale současný stav nepřiřazuje každému z řádů více než sedm tisícovek sester.

Dnes jsou bitevní sestry rozptýleny po celé galaxii v nejrůznějších konfliktech; nicméně dvě místa (Terra a Ophelia VII) jsou jimi považována za svatější než jiná a jsou domovem většiny klášterů řádů. Ophelia VII je nejstarším kardinálským světem a domovem Synod Mininistra. Jako je Terra doslova pokryta administrativními budovami, je Ophelia VII pokryta katedrálami a místy pro modlitby. Pod těmito budovami jsou rozsáhlá vězení, kde jsou drženi kacíři, aby byli zpovídáni a káli se ze svých hříchů.

Na počátku byly jen čtyři vojenské řády vytvořené sestrou Alicií Dominicou a její mi třemi družkami z kruzád: sestrou Silvanou, sestrou Lucií a sestrou Katherine.

 

Řád Naší Umučené Paní (sestra Katherine, původně řád Ohnivého Srdce)

Řád Chrabrého Srdce (sestra Lucia)

Řád Ebenového Kalichu (sestra Alicia Dominica)

Řád Stříbrného Rubáše (sestra Silvana)


Bitevní sestra v akciV polovině 38. milénia byly eclesiarchou Daecisem VI. přidány další dva řády. Řád Krvavé Růže byl založen k poctě sestry Miny a řád Posvátné Růže byl založen k poctě sestry Arabelly. Ačkoli ani sestra Mina, ani Arabella nevedly své družky sestry do bitvy, jsou uctívány stejnou měrou.

Později byly vytvořeny i řády, které by vypořádávaly s nebojovými rolemi. Byly to špitálnické řády (zabývající lékařskou pomocí a očišťováním těla), řády služebnické (zabývající se právem, diplomacií a vztahy mezi Ecclesiarchií a Impériem) a řády řečnické (zabývající se výzkumem, bohoslužbou a komunikací). Někteří také odkazují na řády chrámové (zabývající se získáváním posvátných artefaktů). V tomto případě se už ale jedná o velmi malý řád, protože jediným známým chrámovým řádem je řád Věčné Brány.

 

Každý řád má stejnou základní hierarchickou strukturu

Řád: Veden hlavní kanovnicí zvanou kanovnice představená, která vede celý řád.

Preceptář: Organizace samostatných koventů s maximálně tisícem sester, ekvivalent kapituly Adeptus Astartes, vedený kanovnicí preceptáře.

Komenda: Obvykle menší koventy nebo detašované oddíly bojových sester s maximálně 200 sestrami vedené kanovnicí velitelkou.

Mise: Nejmenší uskupení sester skládající se z několika jednotek vedených kanovnicí nebo níže postavenou palatinkou.

 

Vzhled

Jednotka bitevních sester, ačkoli ne chirurgicky posílených či kyberneticky vylepšených jako jsou vesmírní mariňáci, nosí podobnou silovou zbroj a má stejné základní rozložení jednotek. Sestry preferují na teplu a plameni založené zbraně, a to díky očišťujícímu efektu ohně, inspirovány zejména oblíbeným popisem Císaře jako očistného plamene. To vytváří celkem zajímavou situaci, ve které Soritas tíhnou ke dvěma extrémům zbraňových typů: melta zbraním proti tanků a plamenometným zbraním proti pěchotě, z nichž obě používají na teplu založené základy. Krom toho také jednotlivé řády, stejně jako jejich mužské ekvivalenty, nosí označení, které odkazuje na jejich zařazení, což jsou namísto kapitul právě řády.

Jelikož postrádají dodatečná biologická a technologická vylepšení, které mění obyčejné lidi mužského pohlaví do nadlidských vesmírných mariňáků, nemohou být považovány za stejnou třídu "super vojáků" v kategorii bojových schopností a výdrže, ačkoli jejich zbroj a zbraně jsou daleko za těmi "normálních" lidí, jako jsou ti z imperiální gardy. Také získávají mocné na víře založené schopnosti, které jim pomáhají v boji s jejich nepřáteli.

 

Spolu s fyzickými úpravami má každý řád své vlastní specifické barevné rozvržení a symboly:

Řád Naší Umučené Paní používá černou zbroj a červený plášť s černým olemováním a šedé zbraně.

Řád Chrabrého Srdce používá černou zbroj a černý plášť s bílým olemováním a šedé zbraně.

Řád Ebenového Kalichu používá černou zbroj a bílý plášť s černým olemováním a šedé zbraně.

Řád Stříbrného Rubáše používá stříbrnou zbroj a bílý plášť s červeným olemováním a červené zbraně.

Řád Krvavé Růže používá červenou zbroj a černý plášť s bílým olemováním a černé zbraně.

Řád Posvátné Růže používá bílou zbroj a černý plášť s bílým olemováním a černé zbraně.

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.