Věk odpadlictví I.

Věk odpadlictví, probíhající v M36, pět tisíciletí po Horově Herezi, byl jedním z největších destabilizačních momentů v historii Impéria. Povstal ze střetu mezi dvěma imperiálními organizacemi, Ecclesiarchií a Administratem.

 

Rané střety

Ecclesiarchii tvoří páni náboženství Impéria, nositelé svatého odkazu Císaře. Tato organizace zasahuje do života každého občana a služebníka Impéria, od nejnižších z horníků a písařů, po největší hrdiny a nejvlivnější úředníky, včetně nejvyšších lordů Terry. Nejvyšší lordi, věřící, stejně jako každý jiný občan, že Ecclesiarchie mluví za Císaře, při řízení Impéria často následují jejího kázání. Ačkoli vlastně nešířila skutečná slova Císaře, Ministorum udělalo jen málo, ale tento obrázek narušilo a brzy tak Ecclesiarchie nepřímo kontrolovala osud Impéria, ovlivňovala změny v právu, přesuny armád a jejich organizaci, rozhodování o prioritě hrozeb a to, kam by měly být namířeny imperiální zdroje.

Nakonec moc Ecclesiarchie narostla do tak obrovských rozměrů, že se fabrikátor-generál (vůdce Adeptus Mechanicus) spolu se skupinou pánů kapitul vesmírných mariňáků (k nimž se nakonec přidalo i Administratum) spojili, aby bojovali proti moci, rozhodování a kontrole Ecclesiarchie.

Administratum, často považované za centrum Impéria, bylo rozzlobeno ztrátou své moci. Tak byl zahájen spor, který trvá až do dnešních dnů už po 7000 let a bude pravděpodobně pokračovat i v daleké budoucnosti. Administratum začalo používat své pozice k podkopání síly Ecclesiarchie. Mohlo totiž ovlivňovat hlasování a pozice díky svým loajálním následovníkům v ostatních úřadech. Od M34 do M35 moc Ecclesiarchie upadala po zvolení série slabých ecclesiarchů a Administratu se podařilo vybojovat zpět kontrolu nad Impériem. S tím se však nespokojilo a nadále nabývalo na moci na úkor Ecclesiarchie, ačkoli jí nadále umožňovalo udržovat její vnější obraz diktování slov Císaře a vládnutí Impériu, zatímco skutečnou moc mělo Administratum.

V zoufalém pokusu uniknout ze železného sevření Administrata se celá Ecclesiarchie přesunula z Terry na Ophellii VII v Segmentum Tempestus. Ecclesiarchou byl v té době Benedin IV a přesunul se ze dvou důvodů: zaprvé byla Ophellia jeho diecézí, kde byl kardinálem, a byla to pravděpodobně nejbohatší planeta v Impériu hned po Marsu a Teře. Užasný Ecclesiarchský palác na Ophelii pokrýval 90 000 čtverečných mil povrchu a šplhal se 4 000 mil do oblak, čímž soupeřil snad jen s paláci na Teře. Když byla separována od Administrata touto ohromnou vzdáleností, začala Ecclesiarchie znovu růst na síle a prudce zvýšila desátky, aby zaplatila rozsáhlé práce zadávané kardinály po galaxii v soubojích o postavení největších monumentů. Stejně tak významně vzrostlo očišťování kultů heretiků a jakýkoli odpor vůči Ecclesiarchii byl krutě potlačován.

Ecclesiarchie si také začala vytvářet své vlastní flotily lodí a armády. Tyto síly začaly být známé jako Frateris Templar a také obsahovaly mnohé obchodní dopravní lodě, válečná plavidla a armády, které v síle soupeřily s imperiální gardou. Jak čas plynul, stavby na Teře zpustly a začaly se rozpadat.

Téměř tři sta let poté, co Ecclesiarchie opustila Terru, byl zvolen ecclesiarchou Greigor XI. a jedním z jeho prvních rozkazů bylo přesunutí Ecclesiarchie zpět na Terru. Nikdo ho v tom nemohl odradit, jelikož se domníval, že domovem náboženství má být Terra, blízká k Císaři, centru kultu. Trvalo to dvanáct let, než se brány Ecclesiarchského paláce na Teře znovu otevřely. Přesun vyčerpal finanční zdroje Ecclesiarchie, což ještě prohloubila nutná rekontrukce paláce, a tak bylo třeba znovu zvednout desátky, aby to vše bylo možno zaplatit.

Greigor také zahájil radikální změny v Ecclesiarchii, ačkoli zemřel otráveným jídlem předtím, než je mohl realizovat. Miliony kráčely okolo jeho rakve a prolévaly slzy, ale brzy poté, co zemřel a byl pohřben, zvolily nového, konzervativnějšího ecclesiarchu. To ukazuje, jak moc byla Ecclesiarchie odolná vůči změnám a jak měla vnitřní mechanismus, který poskytoval ecclesiarchy, kteří konali podle její vůle.

 

Další sestup

Znovu vzrostly požadavky po palácích a sochách, což si vynutilo další zvýšení desátků. Lidé, už tak rozladění, viděli toto navýšení jako přemrštěné a populace mnohých světů po celém Impériu se bouřily proti vládě Ecclesiarchie a odmítaly platit jakékoli desátky. Dokonce i planetární guvernéři se vyslovovali proti desátkům a přesměrovávali tyto fondy pro své vlastní potřeby, ačkoli jejich potěšení se stala neslýchanými.

Ecclesiarchie odpověděla krvavě. Vyslala Frateris Templar, aby rozdrtili revolty a popravili úředníky na vysokových pozicích jako heretiky. Ecclesiarcha Alexis XXI použil Officio Assassinorum, aby odstranil několik guvernérů, kteří přesměrovali desátky na posilování planetárních obranných sil při pokusu odrazit Frateris Templar. Dokonce i se vzpourami se paláce a chrámy stávaly stále většími a propracovanějšími, kapitál církve vylemoval cesty celých planet sochami minulých ecclesiarchů a vyzdobil největší chrámy drahokami a diamanty. Povstání pokračovala a jen síly Frateris Templar je uklidňovaly. Všichni, kteří neuposlechli Ecclesiarchii, byli prohlášeni za kacíře a popraveni. Mnozí zpochybňovali používané metody, ale nikdo veřejně nevystoupil, všichni se obávali, aby tyto metody nebyly použity proti nim.

I když Impérium kolabovalo pod tíhou rebelie, postihlo lidstvo další nebezpečí. Na počátku M36 se zvýšila síla warpových bouří a cestování warpem mezi většinou planet se stalo nemožným. Se zdroji Administrata a Ecclesiarchie soustředěnými ve svém sporu o moc se velké části Impéria propadly do anarchie, jak byly odříznuty od zbytku. Ty planety, na které se stále bylo možné dostat hvězdnými loděmi, byly hlídány a kontrolovány železnou pěstí Ecclesiarchie. Upalování a popravy se staly běžnou věcí u všech krom těch nejvíce věřících.

Chaosáčtí nájezdníci se vyřítili z Oka Teroru, orčí váleční páni zuřili po galaxii a nikdo je nebyl schopen zastavit. Na izolovaných světech se rozrůstaly chaosácké a cizácké kulty, které přemáhaly vlády. Ty ze světů, které nebyly přemoženy, bojovaly o přežití a nakonec i ty nejlepší z planet padly. Dokonce i uctívání Císaře bez přímého vedení upadlo, většina lidí se přidala ke kultům, které opěvovaly Císaře svou vlastní cestou a pokoušely se své myšlenky vnutit ostatním kultům silou.

Pomatení fanatici po celé galaxii kritizovali Ecclesiarchii a kázali o tom, že byl Císař nespokojen s její nenasytností a zhýralostí a seslal warpové bouře jako zkoušku pro ty nejvěrnější. Občané se obrátili k sebemrskačství a sebepoškozování, aby ukázali svou lásku k Císaři. Kulty se rozrůstaly, bojovaly a kypěly v masách nespokojených, některé z nich kázaly extrémní opatření a rozpoutávaly krvežíznivé pogromy, které vyhladily mnohé neviné. Někdy byly povražděny i celé populace za kacířství i jedné jediné osoby.

Pokračování >

Uživatelská sekce: 

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.