Věk odpadlictví II.

Vzestup nejvyššího lorda Vandira

Goge Vandire, jméno, které je nejvíce spojováno s Věkem odpadlictví a Vládou krve. Byl to 361. nejvyšší lord Administrata a měl reputaci zapřísáhlého protivníka nadvlády Ecclesiarchie. Říká se, že použil assassinů k získání své pozice, ale kdokoli, kdo proti němu vystoupil, záhadně zmizel nebo byl nalezen mrtev, takže si brzy proti němu nikdo neodvážil vystoupit. Krátce před svým vzestupem byl Vandire nástrojem při ustanovení ecclesiarchy Paulise III., nekompetentní osoby kontrolované Vandirem a jeho následovníky.

Jakmile získal plnou kontrolu nad Administratem, použil své síly, aby podkopal Ecclesiarchii, když vedl skupinu důstojníků imperiální gardy do Ecclesiarchského paláce a svrhl Paulise III. v tom, co by mohlo být popsáno jako vojenský převrat. Prohlásil Paulise za heretika a zastřelil ho. Poté se tam přestěhoval a převzal kontrolu nad Ecclesiarchií, efektivně kontroloval obojí najednou jako nejvyšší lord Administrata i Ecclesiarchie.

Ecclesiarchie nemohla, vzhledem k tomu, jak byla otřesená a rozpadlá, udělat nic, aby zastavila Vandira. Vandire Ecclesiarchii očistil, zbavil se těch, kteří mu oponovali. Ti z kardinálů, kteří dosud neutekli, se shromáždili na jediné lodi a vyrazili na Ophelii VII v pokusu uniknout Vandirovi. Jejich loď však byla pohlcena gigantickou warpovou bouří a od té doby, co vstoupili do warpu, je už nikdy nikdo neviděl. Vandire toho využil jako důkazu k prohlášení, že to bylo Císařovou vůlí, že měli zemřít a že on by měl vést víru Impéria. Vandire poté zvolil kardinály podle svého výběru, aby naplnil jejich stolice, a to včetně slabomyslných hlupáků a několika úžasných géniů, kteří byli dost krutí, aby následovali Vandira. Nyní tak měl kontrolu nad dvěma nejmocnějšími stránkami Impéria.

 

Vláda krve

Jak plynul čas, začalo být stále více jasné, že Vandire je blázen. Byl to paranoidní megalomaniak, který viděl zrádce a spiknutí všude. Jeho mysl byla v každém směru pokřivená a on se vyžíval v tom, když osobně mučil lidi, přičemž k přihlížejícím prohlašoval, že očišťuje jejich duše pro Císaře. Měl každé své slovo zaznamenané pro příští generace a měl rozsáhlý zástup písařů, jejichž prací bylo zaznamenávat, cokoliv řekl a poznamenávat si jakoukoli zvláště vynalézavou mučící metodu. Svá mučení prováděl v podzemních katakombách Ecclesiarchského paláce. Jeho nálada byla zvláště nestálá a mohla se během okamžiku změnit z veselé ve vražednou. Často upadal do transu, během kterého, podle něj, k němu mluvil Císař, ačkoli on si pro sebe mumlal argumenty a příležitostně bez důvodu hrozně křičel. Tato období byla často následována záchvaty přehnaných násilností; snad si v těchto transech opakoval své mučící metody a jeho náhodné výkřiky byly těmi patřícími jeho obětem. Měl obrovskou mapu galaxie, kde byly zobrazeny aktuální pohyby warpových bouří, takže když byla odhalena nová planeta, mohl vyslat flotilu, aby obnovila jeho vládu.

Pod jeho velením byli tací, kteří by splnili každý jeho rozkaz, včetně bezdůvodného bombardování úlového světa Calana VII. Také přikázal invazi na zemědělská území Boras Minor a zotročení každého dítěte ženského pohlaví pod dvanáct let; nebo nechal orbitálními obrannými kanóny rozpustit ledové čepičky na Jhanně, čímž utopil téměř čtyři miliony lidí. Všechny jeho rozkazy byly úzkostlivě zaznamenávány pro příští generace, včetně smrti milionů. Mohl nadiktovat dlouhé proslovy nářku nad stavem Impéria a o vyžadování práva.

 

Dcery Císaře

Vandire měl rozsáhlou síť špehů, kteří ho upozorňovali na kulty, které neměl pod kontrolou. Jedním z nich byl i malý kult možná pouze o pěti stech členech na málo známém zemědělském světě San Leor. Přirozeně, Vandire byl kvůli tomu rozzuřen, tito lidé totiž vzývali Císaře způsobem, který on nekontroloval. Čím více se ale dozvídal, tím více prahnul po dalších informacích. Sekta se nazývala Dcery Císaře a byla otevřena jen ženám, které zasvětily svůj život uctívání Císaře skrz svou vnitřní čistotu. Neúnavně studovaly umění války a vylepšovaly své schopnosti během celého života. Vandire to viděl jako příležitost, jen nevěděl pro co. Přikázal tedy připravit loď a oznámil, že planetu navštíví.

Na San Leor s sebou vzal nesčíslitelně vojáků a služebníků. Míle dlouhé procesí se proplétalo ke chrámu Dcer Císaře, jelikož ho předešli Vandirovi agenti, kteří nutili obyvatelstvo, aby obklopilo silnice a ukazovalo respekt. Ti, kteří odmítli, byli popraveni jako kacíři, nehledě na to, zda jimi byli či ne. Dokonce i nově narozené děti a zestárlí byli donuceni jít. Dav byl zásobován vavřínovými věnci a dary předávanými Vandirovi. Holo-záznamy procesí byly rozeslány po galaxii jako propaganda pro masy.

Když Vandire dosáhl chrámu, nalezl brány zatarasené a byl posléze mladou Dcerou informován, že není kultem uznáván. Jeho služebníci, znající Vandirovu povahu, uvěřili, že je vše ztraceno, ale Vandire to očekával a přikázal všem, aby byli svědky ukázky síly Císaře sídlící v něm. Jen s malou tělesnou stráží vstoupil Vandire do chrámu a sevřel svůj Rosarius, padl na kolena a modlil se k Císaři o ochranu. Poté se postavil a přikázal jednomu ze svých strážců, aby ho zastřelil. Důstojník nejprve odmítl, obával se, že by se dostal do nebezpečí, ale Vandire ho přesvědčil, že má ochranu Císaře. Důstojník nabil svou laspistoli a střelil Vandira do hrudi. Objevil se záblesk světla a když odezněl, Vandire nadále stál, nezraněn. Jako jeden před ním válečnice v chrámu padly na svá kolena. Později se Vandire svým písařům chlubil tím, že předpokládal, že Dcery neslyšely o Rosariu a konverzním štítu, který vytváří.

Dcery provedly přísahy věrnosti Vandirovi a on je povýšil do pozice tělesných strážců ecclesiarchy, vzal s sebou zpátky na Terru. Od té doby to byly tělesní strážci a nejbližší společníci pro Vandira, který je přejmenoval na Nevěsty Císaře. Byly vytrénovány těmi nejlepšími z imperiální gardy, získaly nejmodernější výzbroj a zvěsti o jejich zasvěcení Vandirovi se šířily po celém Impériu. Vykonaly jakoukoli akci, kterou jejich pán potřeboval, kdykoliv.

Nejen Nevěsty byly Vandirovými tělesnými strážci, stejně tak měl i společníky a služebníky. Ochutnávaly jeho jídlo, krmily ho, když se cítil nemocen, staraly se o jeho tělo a zabavovaly ho zpíváním, tancováním a dalšími ještě exotičtějšími schopnostmi. Ačkoli byly využívány touto cestou, stále to byly zkušené bojovnice a když se Ecclesiarchie pokusila nechat Vandira zavraždit, Nevěsty vstoupily do konferenční místnosti zrádných kardinálů a zavřely dveře. O hodinu později vyšly s hlavami každého z přítomných kardinálů.

< Začátek

Dokončení >

Uživatelská sekce: 

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.