Denní rituály vesmírných mariňáků

Vesmírní mariňáciFyzický, psychický a náboženský výcvik, který musí vesmírný mariňák podstoupit aby zůstal efektivním bojovým členem Adeptus Astartes, je přísný a neúprosný. Zde najdete denní režim, který Codex Astartes vyžaduje po jakémkoli bitevním bratru během časů míru.


0400 Ranní modlitba

Den začíná s ranní modlitbou a rozjímáním v kapli kompanie, vedeným kaplanem kompanie. Zde jsou vystaveny artefakty i standarta kompanie a bratři opakují své přísahy loajality ke kapitule a Císaři. V souvislosti s tím může kapitán oslovit bratry, zadat příkazy, udělat příležitostná oznámení (jako ocenění a povýšení) a pokud je to nutné, zadat úhrnné tresty.

0500 Ranní obřad střelby

Poté co je dokončena motlitba, podstupují bratři první rituál střelby tohoto dne. Je využívána řada zbraní, ale důraz je kladen především na osobní výzbroj vesmírného mariňáka. Ocenění jsou udělována za stále dobrou střelbu a tresty jsou zapříčiněny špatnou disciplínu a přesností. Obřady střelby mohou být konány na střelnicích ve zbrojnici nebo mimo pevnost.

0700 Bojové cvičení

První bojové cvičení dne je obvykle směřováno k boji muže proti muži a boji ve stísněných prostorech. Přesné procedury, které následují, se ohromně liší, ale obvykle obsahují mnohá cvičení ostré střelby a simulování bitevních podmínek ve smrtonosných nebo nesmrtonosných podmínkách. Z tohoto důvodu (a z důvodů obrany) je většina pevností vesmírných mariňáků často umístěna ve značně nehostinných oblastech ať už arktických, vulkanických, korozivních, bažinatých, v masožravých džunglích nebo terénech z nich kombinovaných.

1200 Polední motlitba

Bratři jsou znovu shromážděni k velebení Císaře a svého primarchy. Během rozšířeného bitevního cvičení mohou být takové motlitby konány na bojišti, potenciálně může pokračovat i ostrá střelba. V této chvíli jsou bratři těžce zranění v ranním bitevním cvičení přesunuti do Apothecarionu.

Vesmírný mariňák

1300 Polední jídlo

Vesmírní mariňáci se v této chvíli účastní prvního jídla. Často je to látka pro obyčejné lidi nepoživatelná nebo místní životní forma, která byla lovena a zabita během ranního bojového cvičení.

1315 Taktické školení

Hypnoterapie a úpravy psychiky jsou využívány k rychlému přijetí taktických doktrín kapituly ve spoustě oblastí. Jsou vyučovány nové bitevní jazyky, zkoumány cizácké zbraně, jednotky a stroje. Jsou hodnoceny taktiky jednotek, kompanií a procházeny lekce ranních bojových cvičení.

1500 Bojové cvičení

Odpolední bojové cvičení se obvykle točí kolem taktik jednotek či celých kompanií a posílení segmentu taktického školení. Specializované jednotky jako devastátoři a útoční mariňáci obvykle využívají této příležitosti k vybroušení svých speciálních schopností, zatímco taktičtí bratři procvičují blízkou podporu Dreadnoughty, tanky a transportéry.

2000 Večerní modlitba

Na večerní modlitbu je pohlíženo jako na čas úvah a děkování za lekce dnešního dne naučené. Ještě jednou je opěvována sláva Císaře a primarchy kapituly za založení a existenci kapituly. V této chvíli mohou být odebrány vzorky genokódu, který je nyní stimulován celodenní činností.

2100 Večerní jídlo

Večerní jídlo je mnohem klidnější záležitostí než polední, se značnými dávkami poskytovanými kapitulními nevolníky pod bedlivým okem pána služebnictva. Je k dostání množství jídla bohatého na proteiny, zvláště pak pro mladší bratry. Shovívaví páni kapituly mohou v této chvíli povolit bratřím popíjet alkoholické nápoje, avšak jen pokud byly jejich denní činnosti odvedeny dobře.

2130 Noční bojová cvičení

Kapituly umístěné na světech, kde není znatelná noční část nebo na lodi v prázdnotě, využívají této příležitosti k tréninku boje pod vodou, v nulové gravitaci, v husté mlze či kouři nebo jiných exotických podmínkách.

 

2315 Udržovací rituály

Od každého vesmírného mariňáka se očekává, že bude udržovat a opravovat svou zbroj a zbraně dle standartních rituálů. Těžce poničená nebo defektní výbava je odevzdána Mistru kovárny na prohlídku a opravena. Veškerá snaha je směřována na to, aby měl vesmírný mariňák po jejím udělení stejnou sadu vybavení, tak aby si k němu mohl rozvinout těsné pouto a porozumět Strojovému bohu, na kterého bude v bitvě spoléhat.

2345 Volný čas

Někteří páni kapituly pohlíží na dobu volného času přinejlepším jako na neospravedlněný luxus nebo nebezpečné rozptýlení přinejhorším. V mnoha kapitulách je v úctě Codex Astartes a slova Robouta Guillimana. "Ve volném čase si uvědomujte vážnost vaší služby, ale konejte beze spěchu, když je (akce) vyžadována." K poctě vesmírných mariňáků je během dne povolena krátká perioda volného času určená k uvažování nad závažností jejich služby Císaři.

0000 Začátek periody odpočinku

Vesmírný mariňákVesmírní mariňáci ve skutečnosti nepotřebují spánek díky Katalepsické uzlině - implantátu v jejich mozku, který umožňuje polovině jejich mozku odpočívat, zatímco stále udržuje vědomí s druhou polovinou. Nicméně zvětšované rozdíly v pravidelných rytmech spánku snižují efektivitu a navozují u osob nepokojnost. Aby se tomu zabránilo, vstupují vesmírní mariňáci do bezesného stavu na čtyři hodiny denně, pokud nejsou na tažení. Nejdelší zaznamenaný případ v kuse operující jednotky vesmírných mariňáků se udál během událostí na Rynnově světě (Ref. 061.24/A), když zbytky Karmínových Pěstí vedené mistrem Kantorem operovaly po dobu 328,7 standartních hodin.

Ve shodě s informacemi poskytnutými kapitulami Černých Konzulů, Salamandrů, Trhačů Těl, Ultramariňáků a Stříbrných Lebek. Dodatečné poznámky jsou vybrány z Codexu Astartes (překlad z M.38) a osobního komentáře kapitána Alhause z Černých Templářů.

Poznámky:

Mnoho pánů kapituly a kapitánů kompanií upřednostňuje změny časů a detailů denních rituálů, aby tak udrželi bratry v pozornosti a schopné rychle se přizpůsobit novým příkazům nebo situacím. Vyrušení v odpočinkové periodě jsou častá a zrušení jídel i zkrácení času pro modlitby obvyklé.

Všechny kapituly mají své svátky, které obvykle oslavují Císaře sedícího na Zlatém trůně nebo zrození a smrt svých primarchů (aktuálně objevená data se značně liší). V těchto speciálních dnech se všichni členové kapituly přítomní v pevnosti shromažďují v Asimularu na modlitbách vedených pánem kapituly následovaných celodenní oslavou, která tradičně obsahuje soutěže ve schopnostech a síle. Je to také tradiční čas pro přijímání nováčků, povýšení nováčků na zasvěcené a povýšení zasvěcených na plnoprávné bratry. Když jsou zde vhodní kandidáti, mohou být bratři tento sváteční den přijati do kompanie veteránů. Jsou obvyklé zkoušky bolesti, které v některých případech končí fatálně.

Bratrům se speciálními schopnostmi je mezi večerním jídlem a časem odpočinku v závislosti na rozvaze kapitána kompanie povoleno pracovat v kovárnách nebo Apothecariu. Zde jsou vyučováni techmariňáky nebo apatykáři v jejich tajemném umění. Výjimeční řemeslníci a chirurgové jsou po příslužné době strávené na stráži v Solitoriu povýšeni na učně techmariňáků nebo apatykářů.

Čest strážit kapitulní pevnost obvykle rotuje mezi 1. až 5. kompanií podle toho, zda jsou v dané chvíli přítomny. 6. až 9. (rezervní) kompanie mnohem pravidelněji trénují, jelikož obsahují většinu nejnověji přijatých bratrů.

Pokud se jim nepodaří splnit jejich povinnosti, bratři se zavazují k pokání a pokoře. To je obvykle dobrovolnou známkou jejich oddanosti Císaři. Hrubá porušení zákonů kapituly mohou být potrestána smrtí nebo vyhnanstvím trvalé nebo částečné povahy (částečné vyhnanství je obvykle spojeno se splněním určitého cíle).

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.