Kaplani vesmírných mariňáků

Kaplani vesmírných mariňáků jsou duchovní vůdci Adeptus Astartes. Doprovázejí mariňáky do bitev, recitují modlitby a pobízejí je k činům velké odvahy. Jsou to hrozivé a zlověstné postavy, oděné v černých keramitových brněních a nosící masky smrti. Divocí a obětaví, inspirují vesmírné mariňáky, jelikož bojují vždy tam, kde je bitva nejprudší. V čele svých bratří vidí bitvu jako nejčistší formu zbožnosti v galaxii. Kaplani během boje oslavují zabíjení nepřátel a pějí chválu Císaři a zakladateli jejich kapituly.

 

Kaplani a Ecclesiarchie

"Radujme se! Nechť nás obklopí sláva bitvy! Nechť se nás nepřátelé bojí, protože my jsme Císařův hněv!"

- Kaplan Remataan, kapitula Imperiálních Pěstí

Po deset tisíc let je Ecclesiarchie mocnou organizací Impéria. Imperiální kult kázaný Ecclesiarchií, také známou jako Ministorum, se stal jediným oficiálním náboženstvím v Impériu a díky tomu třímá hrozivou moc. Jeho vliv je nezměrný a stoupenci Ministora jsou zanícení a neochvějní ve své víře a vyznání. Ecclersiarchie je notoricky xenofobní a agresivní vůči jakékoli poskvrně lidstva. Každá odchylka od učení imperiálního kultu je krutě potlačena. Perzekuce jsou běžné po celém Impériu, jelikož se Ecclesiarchie snaží udržet si svou mocnou pozici, drtí všechny kulty a náboženství, které by mohly ohrozit její autoritu.

Rosarius

Kulty vesmírných mariňáků byly vytvořeny dlouho předtím, než se Ecclesiarchie stala tak mocnou silou v Impériu, a tak si neústupně hájí svou víru a pohrdají fanatickým poblouzněním Ministora. Jejich ideologie se v teologickém základu odlišuje od učení Ecclesiarchie. Hlavní bod sváru mezi mariňáky a Ecclesiarchií totiž spočívá v tom, jak nahlížejejí na Císaře. Pro Ecclesiarchii je Císař bůh, nejsvětější bytost, zachránce lidstva a jeho věčný ochránce. Mariňáci ctí Císaře jako skvělého, inspirujícího člověka, ale stále člověka. To je hlavním důvodem rozkolu mezi těmito dvěma organizacemi.

Někteří lidé v Ecclesiarchii pohlíží na vesmírné mariňáky jako na nebezpečné, kacířské devianty, a jak už ukázala historie, mnohé války víry byly bojovány i z menších důvodů. Nicméně, vesmírným mariňákům neschází oddanost Císaři, i když neuznávají jeho božství. Současně jsou mariňáci uctíváni, protože kousek jejich genetické struktury pochází od samotného Císaře. Ačkoliv příležitostné neshody rozbijí ostražitý mír, panuje mezi Adeptus Astartes a Ministorem neklidné příměří.

Jako důkaz spojení mezi těmito dvěma organizacemi, Ecclesiarchie dává kaplanům vesmírných mariňáků svatý Rosarius. Tento amulet, někdy zvaný "duševní brnění" a nošený na krku ve formě zdobeného kříže, není jen symbolické gesto, ale mocná ochrana schopná zadržet i přímý zásah laserovým kanónem.

 

Codexové role v kapitule

"Když je bitva u konce, prones jasným hlasem liturgii. Ucti statečnost živých. Služ Obřad odchodu padlým. Vzdej čest bojové výstroji mrtvých. Udělat to vše s úctou je povinností kaplana, i když je vyčerpán bojem a unaven z pole. Je to jeho břemeno a jeho zadostiučinění."

- Kaplan-vyšetřovatel Isiah, kapitula Temných Andělů

Kaplani jsou důležité postavy kapituly a jsou respektováni všemi bratry mariňáky. Jsou pevně svázáni s ostatními členy kapituly, figurují v každodenním životě mariňáka už od jeho první chvíle. Poprvé se setkají, když se rekruti přidají ke kapitule jako novici a jsou to právě kaplani, kdo řídí jejich učení. Kaplani je seznamují s kapitulní vírou a požadují po nich zapamatování různých liturgií a modliteb. Navzdory tomu že jsou notoricky přísní a drsní, jsou také proslulí svým smyslem pro povinnost a zodpovědnost ke svým bratrům. Bojují s inspirující vášní a vírou, vždy pozorní ke svých druhům.

Kaplani jsou duchovní vůdci svých bratrů a vedou vesmírné mariňáky v oddanosti ke slibu danému kapitule. Ačkoliv se způsoby kapitul liší, Císař a primarcha jsou vždy chvalořečeni za vznik a existenci Adeptus Astartes. Císaře je zobrazen jako zakladatel Adeptus Astartes a zachránce lidstva, nicméně mariňáci na něj velmi často pohlížejí jako na člověka zasluhujícího si úctu. Některé kapituly uctívají své primarchy jako bohy nebo polobohy, zatímco jiné je velebí jako nadřazené, ale stále smrtelné bytosti, jako mocné hrdiny z dávných dob.

Kaplan

Ústřední svatyně, kde jsou vedeny modlitby a bohoslužby, se nazývá reclusium a nachází se uvnitř klášterní pevnosti kapituly. Je to místo zvláštní atmosféry a duchovní vážnosti. Toto nejsvatější místo obsahuje prastaré artefakty a relikvie velké důležitosti, často je to kousek primarchova brnění, stejně jako bojové vybavení hrdinných osobností z historie kapituly. Standarty rot a kapituly zdobí její posvátné zdi. Kaplani vedou kázání v rozsáhlém reclusiu, rozohňují mariňáky svými vášnivými proslovy. Bitevní bárky a útočné lodě kapitulní flotily také ve svých obrněných trupech obsahují vznešené katedrály, dovolující mariňákům posílit svou oddanost, i když jsou daleko od Klášterní pevnosti. Ve skutečnosti je většina kapituly často rozptýlena po galaxii, bojuje v taženích, která mohou trvat i stovky let. Nicméně kaplani kážou velmi praktickou formu bohoslužeb, a tak není přítomnost formální kaple vždy potřebná. Kaplani doprovází bitevní bratry na jejich taženích, poskytují jim duchovní podporu, kdykoliv je potřeba. Vedou modlitby a rituály, ať už v reclusiu, na palubě lodí nebo uprostřed bitevního pole.

 

Zbožná zbroj

Prastaré a zdobené brnění kaplanů je možná stovky, pokud ne tisíce let staré. Jsou to ctěné části vybavení a je na ně pohlíženo jako na mobilní svatyně. Černé brnění je mnohdy ozdobeno řadou prastarých znamení a ozdob, často jsou to pečeti čistoty, náboženské přívěsky a podobně. Tyto symboly mají mnoho různých tvarů, často se zobrazují jako okřídlené lebky, imperiální orli nebo jako jiné kapitulní symboly zasvěcení. Kaplanova helma obvykle vypadá jako lebka smrti a vzbuzuje strach v nepříteli stejně jako respekt a úctu jeho druhů.

CroziusČástí formální výbavy, kterou kaplan používá, je odznak jeho úřadu, mocné Crozius Arcanum. Tento tajemný a nejsvatější z předmětů je používán během oficiálních ceremonií a pobožností, a je často ozdoben imperiálním orlem nebo okřídlenou lebkou. Crozius Arcanum je neseno kaplany do války a odráží rituální význam bitvy pro vesmírné mariňáky. Crozius generuje silné energetické pole dovolující snadno prorazit jakékoliv brněním, drtí tak kaplanovi nepřátele v jasných záblescích energie a víry.

Slavná bitva je kaplany viděna jako nejvyšší forma uctívání. Jejich primární rolí je být inspirujícími, nadšenými válečníky, a jsou vybíráni z těch nejhorlivějších a nejoddanějších mariňáků. Vedou své bratry z čela, recitují liturgie bitvy, když zabíjejí nepřátele, pobízejí ostatní mariňáky k větším výkonům ve jménu kapituly a Císaře.

Pokud povzbuzují své bratry k oživení slávy Císaře, pak obvykle každý válečník usiluje o vykonání zázračných činů, kterých byl schopen jejich zakládající otec.

 

Odlišnosti kapitul

"Uznej smrt, jak se blíží, ale nepodlehni jejímu doteku, protože tvůj záměr je veliký..."

- Kaplan Hanius, kapitula Krvavých Andělů

Kaplani jsou opatrovníci kapitulního kultu, dohlížejí na jeho pokračování a přežívání mezi vesmírnými mariňáky. Codex Astartes diktuje role, které kaplani hrají uvnitř kapituly, jak přísně dodržuje kapitula Ultramariňáků. Nicméně, kultovní víra existuje už po tisíce let a během tohoto času se některé kapituly odchýlily, každý příslušný kult následoval svou vlastní cestu s vlastním unikátním systémem víry. Jako důsledek se role kaplanů různých kapitul odlišují.

Kaplani-vyšetřovatelé z enigmatické a uzavřené kapituly Temných Andělů jsou pochmurnou odchylkou od tradičního Codexu. Jsou poháněni jedině stíháním a napravováním svých prokletých bratrů, Padlých. Kapitula je posedlá hledáním těchto kacířů a ti, kteří jsou chyceni, jsou předáni kaplanům-vyšetřovatelům. Skryti v hlubinách klášterní pevnosti Temných Andělů, na místě známém jako Věž Andělů, tito hroziví mariňáci provádí svou strašnou povinnost, když se pokouší získat přiznání ze rtů Padlých. Kaplani-vyšetřovatelé udělí rychlou smrt těm, kdo litují, a vleklé utrpení těm ostatním. Za každého Padlého, který přizná své hříchy, si kaplan-vyšetřovatel může přidat jednu černou perlu do svého svatého Rosaria. Nejúspěšnější ze všech kaplanů-vyšetřovatelů Temných Andělů byl velký mistr Molocia, který zemřel po třech stovkách let služby kapitule. Během své vynikající kariéry nashromáždil deset černých perel pro své Rosarium, tedy nesrovnatelný výkon v řadách kaplanů kapituly.

Role kaplanů v kapitule Železných Rukou je plněna železnými otci, kteří rovněž vykonávají roli elitních techmariňáků. Jejich víra se změnila během tisíciletí tak, že drží ve zvláštní úctě vše mechanické, což se projevuje i v jejich kultu. Železní otcové jsou posíláni trávit nějaký čas na Marsu, domově mysteriózního Adeptus Mechanicus. Někteří členové Ecclesiarchie vidí Železné Ruce jako zkažené, protože jak se zdá, uctívají Strojového boha víc než samotného Císaře. Vzájemná nedůvěra mezi Železnýma Rukama a Ministorem mnohokrát vyústila v krveprolití a, nepřekvapivě, Ecclesiarchie odmítla dávat kapitule svatá Rosaria.

Masky kaplanů

Kaplani tragicky postižené kapituly Krvavých Andělů jsou jejími ochránci, neustále ostražití k prvním příznakům Černého vzteku mezi jejich bratry. Černý vztek postihuje některé členy Krvavých Andělů před bitvou, když jsou jejich mysli rozrušeny a zažívají zažívají moment smrti jejich primarchy. V předvečer bitvy chodí kaplani mezi mariňáky, když provádějí své modlitby. Recitují Moripatris a Mši zkázy a pozorně hledají první známky hrozivé kletby. Ti, kdo podlehnou nemoci jsou odloučeni od svých bratří a stanou se členy Kompanie Smrti. V bitvě jsou vedeni kaplany a jejich šílenství a zuřivost jim dodává nadlidskou sílu a nezlomnost. Vrhají se na nepřítele bez váhání, ignorují zranění, která by zabila i jejich zocelené bratry. Raději budou hledat smrt v bitvě, než by riskovali podlehnutí ještě horší pohromě, Rudé žízni. Temné pověsti říkají, že ti, kdo padli do takových hlubin, jsou vězněni na vrcholu Amareovy věže na Baalu, domovském světě Krvavých Andělů. Zde jsou nuceni žít po celý čas, vyjící po krvi živých, po které touží. Kaplani hlídají tyto degeneráty, ale jak se vlastně stali pokřivenými monstry, je tajemství známé jen samotným kaplanům.

Vlčí kněží divoké kapituly Hvězdných Vlků plní dvojitou roli kaplanů a apatykářů codexových kapitul. Zdobí se vlčími znaky a často nosí zastrašující vlčí lebky na svých hlavách. Poskytují jak duchovní tak fyzickou podporu svým vlčím bratrům a jsou plně zodpovědní za přijímaní a zasvěcení krvavých spárů z divokých nomádských mořských lidí jejich ledového domova Fenrisu. Často mohou být viděni zdálky, pozorující z vysokých míst, jak domorodí válečníci bojují mezi sebou. Posléze vybírají vhodné kandidáty z těch, kteří vykazují zvláštní talent nebo odvahu.

Víra kapituly Hvězdných Vlků je víc spjata s těmito tvrdými, divokými kmeny, než u striktně codexových kapitul. Tito válečníci mají velký respekt k individuální odvaze a velkým skutkům, ale mají málo úcty ke zděděné moci. Neuctívají Císaře jako božskou bytost, i když to není tak neobvyklé mezi Adeptus Astartes. Císař je ctěný jako jediný válečník, který porazil jejich primarchu, tvrdohlavého Lemana Russe, v osobním souboji. Mají velmi málo pochopení pro Ecclesiarchii, i když vlčí kněží často nosí svatý Rosarius. Nicméně, jejich Rosarius je pozměněn do podoby vlčího znaku spíše než ecclesiarchiální ikony. Když volají Císaře a primarchu v bitvě, není to pro jejich pomoc, ale spíše přivolávají jejich pozornost, aby byli svědky jejich skutků a úspěchů.

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.