Karmínové Pěsti

Následníci Imperiálních Pěstí z Druhého zakládání, Karmínové Pěsti, udržovají pyšné tradice své mateřské legie po deset tisíciletí, bojují s četnými nepřáteli Impéria s klidnou krutostí, pro kterou se staly slavnými. Ačkoli byly nedávno zdecimováni Waaagh! nechvalně proslulého orčího vojevůdce Snagroda, arcižháře Charadonu, vznešení bojoví bratři bojují dál v nejtemnějším období historie kapituly, vedeni svým pyšným duchem a 10 000 léty věrné služby Bohu-Císaři lidstva.

 

Původ

Mariňáci Karmínových PěstíPůvod Karmínových Pěstí leží na konci Horovi Hereze. Bezprostředně poté, co kataklyzmatická občanská válka, která viděla arcizrádce Hora přivést Impérium na okraj zhroucení, legie vesmírných mariňáků, které byly stále loajální k Císaři, zahájily masivní program reorganizace a přestavby. Roboute Guilliman, primarcha legie Ultramariňáků, představil svůj Codex Astartes - těžký svazek epických proporcí, který naznačil budoucnost Legionnes Astartes jako menších jednotek zvaných kapituly, z nich je každá vytvořená ze své mateřské legie. Několik primarchů, včetně Rogala Dorna z Imperiálních Pěstí, vehementně oponovalo Guillimanovu plánu, nazývalo ho škodícím bezpečnosti Impéria a bolestně urážejícím čest legií.

Věc dospěla do kritického stádia, když byl bojový křižník Imperiálních Pěstí Hrozný Anděl ostřelován imperiálním námořnictvem. K jeho věčné cti, Rogal Dorn raději svolil, než aby ponořil Impérium do další hořké bratrovražedné války. Jako udělali jeho bratři primarchové, rozdělil svou legii do tří kapitul: nezdolní stoupenci primarchy si udrželi livreje a titul Imperiálních Pěstí, nejvíce horliví bratři se stali Černými Templáři a v poslední době přijatí a vyrovnaní členové Karmínovými Pěstmi.

Nově vytvořeným kapitulám byla přidělena bitevní bárka, několik bojových křižníků a pár rychlých útočných lodí z rozsáhlé flotily Imperiálníchch Pěstí. V následujících deseti tisících letech vyryly Karmínové Pěsti své jméno do imperiálních záznamů, když pyšně udržovali dědictví Rogala Dorna a Imperiálních Pěstí.

Obrovsky důležitý, uvnitř kapitulního Assimularum vesmírem putující klášterní pevnosti, je velkolepý hologram zobrazující prvního pána kapituly, Alexise Poluxe. V tomto mistrovském díle je Polux zaznamenám během první akce nově utvořené kapituly, Průzkumu Uralak Prime, během kterého Karmínové Pěsti bojovaly a zničily velkou armádu eldarů, kteří se pokoušeli zničit na tomto světě nedávno vzniklou imperiální kolonii. Polux byl obrem mezi muži, jeho fyzickou sílu popírala chladná, rozummá a nadmíru logická mysl. Jeho osobnost tak změnila budoucnost nové kapituly stejně jako dědictví primarchy Logala Dorna a jeho mistrovská a chladnokrevná obrana kolonie dodnes slouží za příklad nových způsobů kapituly.

Polux padl osm století po založení Karmínových Pěstí, během bitvy o nepojmenovaný systém, kódovaný jako HR8518. Systém byl obsazen dříve neznámou rasou, která se začala nazývat Scythiany. Tito zrůdní váleční mniši používali k boji na jedu založené zbraně a byla to otrávená střela, co zasáhlo pána kapituly v chrámu a způsobilo jeho smrt. Říká se, že bojoval mnoho dní se smrtí, ale i přes svoji nadlidskou fyziologii nakonec prohrál, ještě než se jeho válečníkům podařilo Scythiany z HR8518 porazit. Po jeho smrti začaly jednotky provádět jeho plán a cizáci byli ze systému vytlačeni během krátkého, ale extrémně krvavého tažení, ve kterém Scythiani poznali pravou sílu Impéria. Cizáci od té doby jen zřídkakdy otevřeně napadli imperiální síly v otevřené bitvě a místo toho upřednostňují skryté nájezdy a atentáty, kde jejich odpornost, skrytost a nečestnost může zvítězit.

 

Domovský svět

Po devět tisíc let byly Karmínové Pěsti kapitulou rozenou ve vesmíru a měnily cestu Impériem ve flotile vedené obrovsku klášterní pevností Rutilus Tyrannus. Byly stále cestující kapitulou, jako Imperiální Pěsti a Černí Templáři, ačkoli se držely hlavně v sektoru Loki v Segmentum Tempestus, který byl domovem mnoha divokých světů, ze kterých kapitula brala nové rekruty. Segmentum Tempestus je zamořen mnoha orkskými panstvími a kapitula se brzy stala odborníkem v boji proti těmto barbarským cizincům.

Po úspěšném konci křížové výpravy Vortigern roku 745.M40 byla Karmínovým Pěstem udělena moc nad Rynnovým světem v sektoru Loki. Sektor byl ohrožován několika nově se rodícími orkskými královstvími a Karmínové Pěsti byly schopny zaútočit na jakéhokoli válečného lorda, který mohl získat dostatečnou sílu, aby odstartoval Waaagh! Následkem křížové výpravy se království hroutila, jak se jednotliví valeční lordi začali obracet proti sobě, jejich ctižádost byla zmařena jejich neschopností vytvořit jednotnou hrozbu Impériu. To bylo více než tisíc let předtím, než další orkské impérium ohrozilo Sektor Loki a to ve formě Snagrodova katastrofálního Waaagh!

Před Snagrodovým Waaagh! byl Rynnův svět poklidnou zemědělskou planetou dodávající exotické potraviny imperiální šlechtě v sektoru i mimo něj. Karmínové Pěsti vybudovaly svou klášterní pevnost v nehostinných horách Ďáblova ostří a ačkoli obdržely feudální práva na svět, dovolily, aby dědičná vláda zůstala v rukou místní šlechty. To bylo velice podobné přístupu Rogala Dorna ke světům, kde rekrutovaly Imperiální Pěsti, což dovoluje kapitule soustředit se na vlastní povinnosti, zatímco administrativa světa je řízena těmi, kteří jsou na to více kvalifikovaní.

Blízkost Rynnova světa k primárnímu zdroji kapitulních odvodů, k divokému světu Černá voda, z něj dělala ideální domovský svět. To dovolovalo kapitulním apatykářům a kaplanům navštěvovat slavnost Krvavé pěsti, během které nejslibnější mladíci tohoto nezkroceného světa bojují o možnost připojit se k mocným válečníkům z hvězd. Během slavností musí aspiranti splnit úkoly, které vyžadují velkou sílu a kuráž, vrcholící Obřadem draka, ve kterém musí případný příslušník vesmírných mariňáků sledovat a zabít jednoho z divokých močálových ostnatých draků, a to holýma rukama, aby získal právo stát se aspirantem. Každý rok se jen hrstka mladíků dostane tak daleko a jen jeden nebo dva z nich to pravděpodobně přežijí, aby byli přijati jako aspiranti kapituly.

Se zastavením Snagrodova ničení je nutné Rynnův svět znovu vybudovat. Obležení Nového Rynnova města byl zdlouhavý konflikt, který viděl město a velkou část území, které ho obklopují, změněné v neplodnou válkou rozstrhanou pustinu. Nyní je konflikt vyhrán, přeživší Kamrínové Pěsti pohlíží do kapitulní budoucnosti a budování nové klášterní pevnosti.

 

Bojová doktrína

Když se legie Imperiálních Pěstí rozdělila do jednotlivých kapitul, průměrní bratři se stali Karmínovými Pěstmi - tam kde mnoho jejich bývalých bratrů z legie proklínalo změny v Codexu Astartes, Karmínové Pěsti je přijaly. Důsledkem toho je, že kapitula udržuje bojovou doktrínu napsanou Guillimanem a trénuje všechny styly boje, které se u Astartes očekávají.

Během své dlouhé a skvělé historie se kapitula stala známou svou znalostí boje proti mnohým z cizáckých zrůdností, které napadly Impérium lidí, zvláště pak s orky. Ačkoli Karmínové Pěsti nikdy nezanedbaly trénink k boji proti jakémukoli z nepřátelských ras, je pravda, že prokazovaly cennou pomoc Ordo Xenos tím, že posílají mnoho bojových bratří pomáhat v týmech Hlídky Smrti.

Následkem bitvy o Rynnův svět byla kapitula vojensky vyčerpána a neschopna bojovat podle zásad Codexu Astartes. Během války byl pán kapituly Kantor donucen používat své jednotky jako partyzány útočící na specifické cíle s vysokou hodnotou místo toho, aby čelily masivnímu útoku, jako většina jiných kapitul v podobném konfliktu. S koncem války se jedním z Kantorových hlavních cílů stala přestavba jeho kapituly do plné bojové síly.

 

Organizace

Jak už bylo napsáno, dodržují Karmínové Pěsti už od svého založení před deseti tisíci lety přísné příkazy Codexu Astartes. Po bitvě o Rynnův svět kapitula využívá všechny možné zdroje na znovuvybudování svých stavů.

Díky svému původu jako křižácké kapituly rozené ve vesmíru, si Karmínové Pěsti udržují tradiční velkou flotilu bitevních bárek, bojových křižníků a rychlých útočných lodí. Ačkoli bitva o Rynnův svět viděla tyto prostředky hrozně poničené, jelikož orčí kroozery běsnily v celém systému. Ty lodě, které přežily počáteční souboje války, se ukázely neocenitelnými v zastavení orčího bezpráví až do té doby, než se imperiální námořnictvo mohlo shromáždit k odvetě, poté podpořily námořnictvo, když už bylo v systému, a pomohly v přesunu Kantorových malých sil okolo válečných zón, na místa kde mohly nejlépe využít svých schopností. Díky následným ztrátám na Rynnově světě se kapitula dostala do pozice, kdy má více specialistů než bitevních bratrů. Lodě flotily jsou vedeny techmariňáky podřízeným pánu flotily a na jejich palubě také sídlí několik apatykářů. Přítomnost těchto zkušených bratří je zásadní ve znovuvybudování kapituly, jelikož bez techmariňáckých znalostí o Strojovém bohu by Karmínové Pěsti nebyly schopné zůstat efektivní bojovou jednotkou a bez znalostí apatykářů o procesu vytváření nových bojových bratří by se kapitula zmenšovala a zmizela by během krátkého času.

S koncem kampaně o Rynnův svět začali apatykáři dlouhý proces neustálého zasvěcování nových bratří. Proces nemůže být uspěchán, protože Karmínové Pěsti mají dlouhou a vznešenou tradici, která se musí udržovat a kompromis mezi kvalitou a dostatečným počtem uchazečů v takovém těžkém čase kapitulní historie může jednou znamenat její zkázu.

Mnoho jednotek průzkumníků bylo přijato do řad nově vybudované 10. kompanie a tito jednotlivci budou utvářet budoucnost Karmínových Pěstí s každou bitvou, kterou vybojují. Jsou připraveni získat pro sebe slávu v raných akcích proti orčím nájezdníkům a jsou cvičeni k opovržení k této barbarské rase, dokonce daleko větší než u veteránů mnoha válek s cizáky.

 

Víra

Karmínové Pěsti ctí Císaře jako genetického otce Adeptus Astartes a Rogala Dorna jako primarchu legie Imperiálních Pěstí. Mají přesný kalendář svatých dní a jedním z nejposvátnějších je Den založení, během kterého se celá kapitula sejde, aby oslavila své vytvoření. Během obřadu se přednášejí úryvky z prací Alexise Poluxe, stejně jako slova samotného Dorna. Jsou připomínána největší kapitulní vítězství a jejich velká obět je vzpomínána. Touto cestou jsou lekce kapitulní historie učeny další a další věky a zabezpečují, že se bratři poučují z akcí svých předků. Tento druh kritického zkoumání je povzbuzován Codexem Astartes, ale ve skutečnosti je praktikován jen velmi malým počtem kapitul vesmírných mariňáků, jelikož jejich pýcha často předem zamezí jakémukoli přijetí učení se z chyb minulých, ať už jejich předchůdci chybovali jakýmkoli způsobem.

Vzhledem ke svému původu následovaly Karmínové Pěsti tradici Imperiálních Pěstí v nasazování Císařova šampióna. Kapitula nasazovala Císařova šampióna daleko méně než ostatní následníci Imperiálních Pěstí, jako například Černí Templáři, ale existuje několik zaznamenaných případů, kdy byl bitevní bratr zachvácen vizí Císaře v předvečer bitvy, zdvihl černý meč, nasadil si Brnění víry a vedl své bratry do spravedlivého boje proti nepřátelům Císaře. Žádný záznam o nasazení Císařova šampióna však není uveden od zničení klášterní pevnosti Karmínových Pěstí na Rynnově světě, takže je docela pravděpodobné, že starověké a svaté roucho bylo navždy ztraceno.

 

Genetický fond

Karmínové Pěsti berou své rekruty z několika divokých světů v sektoru Loki, hlavně ze světa Černá voda. Obyvatelé tohoto světa jsou proslulí svou kuráží a zuřivostí, ale jsou už vzdálení od prvotního barbarství. Jsou to vznešení lidé, jejichž životy jsou každodenním bojem proti neštěstí a jejichž chladnokrevná povaha z nich dělá ideální materiál pro Karmínové Pěsti.

Jsou následnickou kapitulou legie Imperiálních Pěstí, proto Karmínové Pěsti nesou spolu s nimi i jejich genetické dědictví, dědí mnoho znaků po jejich primarchovi, Rogalu Dornovi. Kapitulní genetický kód je vysoce stabilní, ačkoli genetickým informacím Imperiálních Pěstí, proto i Karmínových Pěstí, chybí Bletcherova žláza, která dovoluje příslušníkům vesmírných mariňáků plivat kyselinu a Sus-an membrána, která jim umožňuje vstoupit do hlubokého spánku, udržujícího je naživu.

Imperiální Pěsti jsou známé zakořeněným smyslem pro sebeobětování a pokání. Snaží se zvládat vlastní rukou prováděné tresty rukavicí bolesti a jsou všeobecně známí pro své houževnaté pronásledování vítězství, dokonce i když jsou přečísleni. Možná protože byli jejich původní členové vybíráni z méně extrémních členů legie Imperiálních Pěstí, Karmínové Pěsti netrpí takovým stupněm tvrdohlavosti jako jejich předchůdci. Jsou každým kouskem vznešení, neúprosní a oddaní, ale stejně musí někdy očividně bojovat s nutkáním prokázat svou oddanost v ohni dobrovolně přijatého pokání.

Kapitula těsně unikla konci během zničení své klášterní pevnosti. Podle genoadeptů z Adeptus Mechanicus kapitula snížila šanci na přežití kompanie bratrů na 20-25%, při frekvenci chyb progenoidní žlázy, která často předem zamezí vytvoření nového genoštěpu, což má za následek neschopnost přijmout nové bratry. Byl to jen kapitulní skvělý genoštěp, který ji ušetřil od konce, pro Karmínové Pěsti, jejichž počet je nižší než kompanie bratrů, se však zdá stále více než schopným pro znovuvybudování jejich původního počtu, nicméně to zabere mnoho desetiletí, než se tato čísla začnou blížit čemukoli podobnému plné síle.

 

Bojový pokřik

Kaplan - "Je tu pouze Císař", bratři - "On je náš štít a ochránce".

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.