Knihovníci vesmírných mariňáků

Knihovníci vesmírných mariňáků jsou mocní váleční mystici, inspirující postavy ovládající neuvěřitelné a pustošivé síly. Jsou nedílnou součástí Adeptus Astartes, výjimeční válečníci, kteří využívají psychicky rozšířené moudrosti a znalosti k plnění role věštců a psychické komunikaci mezi mariňáky kapituly. Nicméně, taková síla něco stojí a jen ti s nejsilnější vůlí jsou způsobilí odolávat stálému tlaku, který s sebou psychické nadání přináší. Na každého úspěšného psykera připadá nespočet dalších, jejichž nedostatek kontroly znamenal odsouzení k věčným mukám. Mezi psykery, nadanými dostatečnou silou vůle k ovládání těchto sil, jsou Knihovníci Adeptus Astartes nejtrénovanější a nejmocnější.

 

Zákeřná kletba psykerů

KnihovníkRostoucí množství psykerů v Impériu je, jak se zdá, další evoluční krok ve vývoji lidstva. Nicméně jsou to teprve rané, zkušební stupně, takový rozvoj zabere nespočet generací, než se plně rozvine. Psychické nadání je jednak největší spásou lidstva, jednak jeho nejhorší hrozbou. Bez psykerů by celý systém mezihvězdné komunikace a cestování přestal existovat, následkem čehož by se Impérium rozpadlo.

Bez těchto sil by Impérium bylo jen skupinou roztroušených a izolovaných systémů. Warpové cestování je možné jedině díky Astronomicanu, psychického majáku jehož vedoucí světlo protíná 70 000 světelných let napříč vesmírem ze svého zdroje na Teře. Čistá psychická energie potřebná k tak velkému výkonu je vytvořena ze společného "hlasu" tisíců speciálně trénovaných psykerů, je to úmorná dřina, která vyčerpá jejich životní sílu během měsíce a zanechá jenom scvrklé skořápky. Tento "hlas" je soustředěn a řízen nesmrtelným Císařem, který promítá tuto čistou psychickou energii do galaxie. Maják je životně důležitý pro speciálně školené a psychicky naladěné navigátory, kteří ho potřebují k bezpečnému řízení skrze neklidnou a proměnlivou nerealitu warpu.

Pokud jsou ti se zvláštní silou mysli objeveni v mládí, mohou být jejich schopnosti využity k prospěchu lidstva v mnoha směrech. Psykeři, školení ve Scholastica Psykana, zpravidla působí ve zvláštních specializovaných oblastech, třeba jako astropati, trénovaní pro mezihvězdnou komunikaci v Adeptus Astra Telephatica, nebo jako navigátoři z Adeptus Astronomicus. Knihovníci Adeptus Astartes nicméně plní mnohem odlišnější a více bojově zaměřenou roli, a proto jsou vybíráni jen ti s výjimečnými schopnostmi a dovednostmi.

Jedinci s psychickými schopnostmi berou svoji moc z nezkrotné říše warpu, také známé jako éter, imaterium nebo empyrean, jak je popisováno ve Scriptorum Arcanum. Tato proměnlivá dimenze je pokřiveným zrcadlem fyzického vesmíru. Hrůzostrašná a neustále se měnící sféra, kde neplatí zákony materiálního světa, obydlená zlovolnými a dravými astrálními bytostmi. Když psyker používá svoji moc, otevírá bránu mezi dimenzemi a čerpá sílu warpu do svého těla. Pokud je psyker nepřipravený nebo nezkušený, může bezděčně přitáhnout pozornost démonů, vábí je jako plamen můry. Podle učení enigmatického Ordo Malleus, lovícího démony, jsou warpové entity schopny projít spojením mezi dvěma dimenzemi, zaútočit na psykerovu mysl, vyrvat mu ječící duši z těla a uvrhnout ji do existence věčného utrpení ve warpu. Proto je někdy pokřivená říše warpu nazývána mořem duší. Mimořádně mocný démon se může pokusit prodrat do reality tím, že ovládne tělo nešťastného psykera, aby zde působil tolik psychického a fyzického utrpení, kolik jen bude možné.

Ti byť jen s omezeným stupněm psychických schopností, ale s nedostatkem vůle k jejich ovládnutí, jsou největší nebezpečím hrozícím Impériu a jsou bez slitování loveni Inkvizicí. Je nevyhnutelné, že těch nebezpečných je daleko více než těch přijatelných. Někteří z odsouzených jsou transportováni na Terru v jedné z černých lodí, kde budou obětováni ve prospěch lidstva. Povídá se, že jejich životní síla je nezbytná pro udržení nehynoucího Císaře při životě, umožňuje jeho skvělému světlu setrvávat ve fyzickém vesmíru. Skutečně, narodit se s psychickými schopnostmi je hrozivé prokletí a mnozí se pokusí své nadání zamlčet. Bez správného cvičení se psyker potácí na pokraji věčného zatracení. Celé planetární systémy upadly do démonické nadvlády, vytvořily pekelné světy mučených otroků, když jediný psyker postrádal duševní disciplínu při použití své moci.

 

Knihovníci vesmírných mariňáků

KnihovníciKnihovníci jsou nejmocnější mezi psykery lidstva, nejtalentovanější a vytrénovaní do nejvyšších úrovní. Vycvičený knihovník může manipulovat s warpem mnoha neobyčejnými směry a s velkolepým výsledkem. Knihovníci neustále trénují své mysli a těla ke zvýšení síly své vůle, protože nebezpečí je značné. Když apatykáři testují genetickou stavbu potenciálních mariňáků, jsou knihovníci zodpovědní za ověření jejich vůle a psychického nadání. Takto mohou najít a vychovat ty, kteří vykazují talent, aniž by jejich netrénované mysli ohrozily kapitulu.

Rekruti, vykazující potřebný talent a vůli, jsou uvedeni do Libraria, kde stráví roky intenzivním studiem a cvičením, porovnatelným s přísným tréninkem jejich bratrů mariňáků. Tito rekruti jsou bráni z různých zdrojů, závisejících na prostředcích a umístění domovského světa nebo kapitulní pevnosti. Některé kapituly rekrutují knihovníky jedině z potenciálních mariňáků, zatímco jiné kapituly vybírají ty nejtalentovanější a nejdisciplinovanější mladé psykery ze Scholastica Psykana.

Potřeba neustálé bdělosti není nikdy brána na lehkou váhu a knihovníci každé kapituly běžně prověřují mysli mariňáků pro zajištění jejich duchovní čistoty. Úzkostlivě udržují záznamy a zapisují kteroukoli objevenou deviaci pro budoucí posouzení. Mariňáci, kteří byli vystaveni zvláštnímu duševnímu napětí a traumatu, jako je kontakt s hrůzami cizáků nebo pokřiveným vlivům Chaosu, musí podstoupit sled přísných prošetření a očistných rituálů vedených knihovníky, aby se zajistila nedotčenost jejich drahocenného genoštěpu. Genoštěp je pro mariňáky krví kapituly, jejím nejdrahocennějším majetkem, a jeho čistota musí být zachována za každou cenu. Jakákoliv stopa zkaženosti nebo korupce genoštěpu musí být zcela vymícena, pokud chce kapitula přežít.

Kapitulní Librarium je typicky prastará a rozměrná budova, uchovávající souhrnné vědomosti, získané za tisíciletí existence kapituly. V jeho zdech pracují písaři v nekonečné snaze vytvořit kopie starých textů, poškozených časem. Knihovníci kapituly jsou pověřeni udržováním Libraria a je jejich povinností zachovat jeho neporušenost. Jedině oni znají všechny divy a hrůzy, které jsou obsaženy na prastarých pergamenových svitcích, popisujících jak činy hrdinské, tak odporné.

Tisíce let staré svazky, vázané v popraskaných a zašlých vazbách, leží vedle novějších prací v nesmírných a stále rostoucích sbírkách. Skutečně, Librarium je často rozšiřováno, aby bylo schopno pojmout rostoucí množství svazků. Imperiální vyslanci vyprávějí fantastické příběhy o vzácných, prastarých a tajemných technologiích, spočívajících za posvátnými zdmi Libraria, o velikých bzučících datových repositářích, které uchovávají nezměrné množství informací. Librarium často obsahuje prastaré katalogy, obsahující nespočet data-krystalů, každý krystal obsahuje moudrost nahromaděnou za celý život. Mnoho Librarií obsahuje menší vnitřní Libraria, kde jsou stráženy nebezpečné a kacířské texty. Tyto místnosti jsou přístupny jen několika vrchním kapitulním knihovníkům, pro jejich nebezpečnou a rouhavou povahu. Pouhé zahlédnutí pokřivených stránek těchto nebezpečných svazků může poslat mnoho lidí do vířících hlubin šílenství. Čtení těchto svitků je možné jedině za kontrolovaných podmínek a s důkladně připravenou myslí.

Rozličné hodnosti knihovníků slouží především k popisu jejich specifických funkcí v kapitule a v samotném Librariu. Nejnižší bojová hodnost je Lexicanium, jeho prací je vytváření počáteční záznamů, které budou přidány do Libraria. Tato shrnutí, zachycující historii kapituly, jsou různé povahy, od detailů bitev a tažení po víru a filosofie kapituly. Další hodností knihovníka je Codicier, udělovaná starším, zkušenějším mariňákům, kteří hodnotí záznamy od lexicanů a dokončují jejich podobu před zařazením do Libraria. Epistolar stojí ještě o stupeň výš, a je to obvykle jeden z nich, kdo je požádán, aby navázal psychickou komunikaci. Pokud je to nutné, tato síla umožňuje posílat knihovníkovy myšlenky skrze warp. Je to podobná dovednost, jakou používají astropati z Adeptus Astra Telepathica, která je relativně v Impériu běžná. Nicméně, síla vůle knihovníků je taková, že nemusí provádět mučivý rituál připoutání duše, který podstupují astropati. Navíc k tomu takový knihovníkkomunikuje na kratší vzdálenosti, koordinuje útoky a předává bitevní rozkazy.

Vrchní knihovníci jsou nejvýše postavení členové svých řádů a jejich mistrovství a kontrola mystických sil je hrůzyplnou podívanou. Kapitula a její velitelé hodně spoléhají na rady těchto nejmocnějších psykerů a, během svého působení jako rádců, mají knihovníci k dispozici nespočet století zkušeností. Díky kombinaci moudrosti a značných psychických sil, jsou rady od vrchních knihovníků hluboce respektovány. Nicméně je to právě bitevní pole, kde se jejich dovednosti plně projeví, když jejich nepřekonatelná psychická moc pustoší armády a obranu nepřítele pouhou silou vůle.
Taktická hodnota knihovníků je nepřehlédnutelná. Mohou cítit psychické turbulence a šokové vlny, které vznikají při přechodu lodí do warpu, a tak účinně předvídat a očekávat pohyby nepřítele. Na bojišti jsou stejně obratní jako ostatní mariňáci a zničující psychické síly, které ovládají, mohou v krátké době zvrátit průběh bitvy ve prospěch kapituly. Psychické síly knihovníků jsou užívány na bojišti různými způsoby. Při tom nejpřímějším knihovník nechá protékat sílu warpu skrze své tělo a zaútočí na nepřítele zničujícími výbuchy koncentrované energie. Se svými schopnostmi předvídat, mohou cítit a předpovědět pohyby nepřítele, poskytují tak jasnou taktickou výhodu. Použitím značným psychických schopností knihovníka mohou být předávány zprávy. Navíc má tato komunikace výhodu nad fyzickým spojením, jako je třeba com-link - může být detekována jedině těmi nejmocnějšími psykery.

 

Tajemné předměty

KnihovníkExistují myriády vybavení, které knihovníci Adeptus Astartes použít k zvětšení a zostření svých už tak velkých psychických sil. Rozmanitost těchto tajemných prostředků je tak velká, že i obecná klasifikace je nemožná, a jejich použití závisí na rozdílech mezi kapitulami, stejně jako na individuálních přednostech jednotlivých knihovníků. Někteří upřednostňují císařský Tarot k předpovídání klikatých cest budoucnosti, nástroj používaný k věštění po celém Impériu. Psychická kápě je složitě navržená helma, vybavená sítí drátů a krystalů napomáhajících psychice a je často používána kapitulními knihovníky. Helma slouží ke zvýšení psykerových schopností a umožňuje narušit spojení a manipulaci ostatních z warpem. Tím je účinná v boji proti kacířským a cizáckým psykerům. Rituálně očištěná silová zbraň je využívána většinou knihovníků. Má různé tvary, většinou jde o meče a sekery. Psychicky naladěná na mysl svého vlastníka je silová zbraň účinnou výzbrojí, kterou psyker používá k usměrnění své moci. Svázaná psychická energie teče skrz krystalickou matrici, vyleptanou do zbraně a při dopadu se uvolňuje ve výbušné ukázce síly. Zbraň má kolosální účinnost při použití proti stvořením warpu, která jsou mimořádně zranitelná útoky tou samou energií, která stvořila jejich podoby.

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.