Krvaví Havrani

Ramenní plát Krvavých HavranůJejich původ je záhadou. Kapitula Krvavých Havranů je často na tažení za znalostmi a získáváním starověkých zkazek. Vedena mocnými knihovníky, kapitula bojuje s precizností a vypočítavým běsněním, je schopná předvídat nepřátelské plány a zabránit jim dřív, než se uskuteční.

Ačkoli mají Krvaví Havrani dlouhou a skvělou historii bojů ve jménu Císaře, jejich přesné počátky a nejranější dny jsou zahaleny tajemstvím. Dokonce ani nejmocnější páni kapituly a ctění knihovníci nemohou s jistotou říct, kde leží původ jejich kapituly. Jsou pyšnou a mlčenlivou kapitulou, posedlou obřady, historií a získáváním znalostí - zvláště pravdy o jejich počátku. Většina kapitulních záznamů se zpětně nedatuje dále než na počátek M37, ačkoli odkazy na jejich službu v litaniích ostatních kapitul a imperiálních záznamech prokazují, že kapitula existovala a bojovala za Císaře s nepřítelem staletí předtím. Tato mezera v historii Krvavých Havranů vede k nekonečnému spekulování o přesném původu kapituly, o tom co se stalo, že byla vymazána tak rozsáhlá a důležitá část historie z jejich učení.

Následkem toho Krvaví Havrani nevědí, ze kterého primarchy či kapituly pocházejí, a tak nikdo nectí Císaře tak jako oni, nejvyššího pána všech vesmírných mariňáků. Nicméně nynější organizace Krvavých Havranů dluží mnohé vesmírnému mariňákovi jménem Azariah Vidya, známého členům kapituly prostředictvím starověké legendy jako Otec knihovník nebo Velký otec.

Legenda o Velkém otci říká, že Azariah byl mistrem knihovníků Krvavých Havranů v dobách počátku kapituly. Legenda vypráví, jak Krvaví Havrani utrpěli hrozné ztráty v tažení proti sérii rebelií vyvolaných warpovými bouřemi, o kterých se tvrdí, že byly v gothickém sektoru - ačkoli neexistují žádné záznamy, které by to mohly potvrdit. Je řečeno, že v prvních dnech tažení byli nečistí služebníci Chaosu početní, ale dezorganizovaní, s žádnou nadějí postavit se moci Krvavých Havranů. Ovšem intriky Chaosu jsou různorodé a tato věc se ukázala být hrůzně lživou. Síly kultistů byly mnohem lépe organizované, než se zprvu zdálo a napadení centra působení kultu Krvavými Havrany se ukázalo být ďábelsky mazanou pastí. Mnoho Krvavých Havranů bylo ztraceno v dobře načasovaných přepadeních a při útoku, který mohl být fatální pro mladou kapitulu, pán kapituly a mistr Kaplanů padli při hájení ústupu zbytku první kompanie. Se zničenými jednotkami a mrtvým pánem kapituly se Krvaví Havrani obrátili na Azariaha, aby je vedl v tomto hrozném čase.

Azariah byl hrůzu nahánějící inteligentní válečník, který znal velkou část historie a byl zatížen hrůzným břemenem znalosti ničivých sil. Byl také požehnaný, někdo by mohl říci prokletý, hrůznou psychickou silou. Strávil měsíce pozorováním pohybu nepřítele, jeho taktiky a dokonce i historie, aby poznal, jak ho lze porazit. Zatímco držel zdání toho, že se Krvaví Havrani ještě potácejí po předchozích útocích, využil své válečníky a imperiální gardu, aby prozkoumal nepřítele, sledoval jak reaguje, ohodnotil jeho odezvy a reakce. Mnohým se zdálo, že plýtvá časem, že návrat ke knihám spíše než k oceli není cestou, jak bojovat s nepřáteli Císaře.

Nakonec dokončil Azariah své věštění a studia, které mu umožnily poznat, jak naprosto porazit nepřítele. Krvaví Havrani spustili rozsáhlou protiofenzívu, která se na první pohled zdála na matoucí a neinformované cestě. Zasažená místa byla jen očividně zbavena nepřátelské aktivity. Ale každé takovéto místo se ukázalo být klíčovým bodem, kde síly Chaosu uschovávaly množství zásob a vojáků, shromažďujících se pro přepady nebo pro vztyčování temných soch pro své rouhačské bohy. Útoky udeřily na síly Chaosu s nadpřirozenou předvídavostí v jeho nejslabších místech, drtily snadno každý odpor. Oslavován vyznamenáními, Azariah vysvětloval, že klíč leží ve výzkumu a rozboru nepřátelských pohybů, ale mnozí si mysleli, že tento mocný psyker si jen přečetl mysl nepřátel, aby získal nezbytnou informaci, kterou potřeboval k jejich poražení. Po prvním drtivém úderu ofenzívy byl zbytek tažení krátký a extrémě krvavý, se silami nepřítele rozpadajícími se pod neúprosným útokem Krvavých Havranů. Na konci povstání objevily inkviziční Purgatus týmy temné spisy a odporné idoly, které ukazovaly na zapletení zrádné Legie Alfa, informace, které Azariaha vůbec nepřekvapily.

Po slavném vítězství v gothickém sektoru legenda vypravuje o tom, jak Azariah vzal kapitulu pryč, aby zahojila svá zranění, nosila smutek za své mrtvé a rozjímala o vybojovaných bitvách. Na naléhání svých bojových bratří a mistrů kapituly přijal Azariah dvojitý plášť pána kapituly a pána knihovníků, což byla bez zveličování nezvyklá událost, kvůli které na něj byly naštvány některé ostatní kapituly vesmírných mariňáků, které věřily na přesnější plnění Codexu Astartes. Azariah sloužil jako pán kapituly po několik století a jeho hrdinské skutky jsou vzpomínány v modlitbách v srdci a mysli každého Krvavého Havrana.

Ačkoli Krvaví Havrani v duchu následují Codex Astartes, jejich vášeň pro znalosti a historii je jim vštěpena díky příkladu Velkého otce. Následkem toho se Krvaví Havrani snaží vytvořit jeden z nejrozlehlejších, nejlépe zorganizovaných a nejdetailnějších archivů, které kdy byl viděn v kapitule vesmírných mariňáků a doufají, že v tom budou jednoho dne moci soupeřit i s mnoha ze zakládajících kapitul. Krvaví Havrani žízní po znalostech a porozumění jim, což je vedle víry jejich největší dostupnou zbraní v boji proti Císařovým nepřátelům.

Jedna z nejvýznamnějších stránek Krvavých Havranů je velké množství knihovníků v kapitule. Knihovníci Krvavých Havranů jsou mimořádně silní, ale jestli je to děděno po Velkém otci nebo jestli je to díky úctě, kterou vůči němu Krvaví Havrani mají, není známo. Nicméně ani to nevysvětluje tak velké množství psykerů v jejich řadách nebo to, jak dokáží zvednout svou sílu na tak vysokou úroveň.

 

Domovský svět

Krvaví Havrani nemají vlastní domovský svět, nikdo však neví, jestli je to vinou toho, že byl vymazán z historie nebo z nějakého temnějšího důvodu. Jejich kapitulní pevností je mocná bitevní bárka známá jako Omnis Arcanum a zbytek kapituly cestuje na palubě spousty útočných křižníků a bitevních bárek, které eskortují Librarium Sanctorum na palubě Omnis Arcanum, kde kapitula hlídá většinu záznamů hrdinských skutků, učení poražených nepřátel a polapených kacířských znalostí.

I když nemají Krvaví Havrani žádnou fixní základnu, mají určitý počet planet, na kterých pravidelně vybírají potenciální rekruty, od divokých světů ovládaných divochy, až po rozsáhlé úlové světy. Zdá se, že zde není žádný rytmus nebo důvod pro tento proces, ale je zde určitý počet světů, které Krvaví Havrani upřednostňují. Proč je tomu tak, není známo, ale říká se, že některé tyto světy mají větší výskyt psykerů, než je normální, ačkoli je tato spekulace hodně neopodstatněná.

 

Bojová doktrína

Krvaví Havrani věří ve studium nepřítele a předpovídání jeho pohybů před spuštěním jakýchkoli útoků. Divoká zteč pro ně není, stejně jako využití vhodné chvilky na bleskový útok. To vedlo k dalším neshodám s mnohem svéhlavějšími kapitulami, které preferují přímější přístup k válce. Zvláště jedna kapitula označila Krvavé Havrany za zbabělce pro jejich precizní metodické vedení bitvy, ale nic nemůže být vzdálenější od pravdy. Jak jednou Krvaví Havrani vstoupí na bitevní pole, bojují s divokostí a horlivostí rovnou jakékoli jiné kapitule Adeptus Astartes.

V bitvě Krvaví Havrani ničí nepřátelské jednotky naprosto bez lítosti a s precizností, jejich bitevní plány se nikdy neodlišují od počátečního konceptu k finální exekuci. Plánování je tak hluboké a důkladné, že každý možný výsledek je předpokládán a to díky velkému úsilí jejich knihovníků a jejich schopnosti předvídat, jak bude nepřítel reagovat. V minulosti varovali nebo odpověděli na útoky či invaze mnohem dříve, než si jich většina imperiálních zdrojů byla vůbec vědoma. To vede temné puritánské osoby, aby zmínili příběh o pádu primarchy Magnuse a o jeho konci - prohlašují, že jeho cesta k zatracení začala s takovým varováním...

 

Organizace

Organizace Krvavých Havranů následuje běžnou praxi popsanou v Codexu Astartes, s deseti kompaniemi, každá s deseti jednotkami. Kapitula je vytvořená z předepsané směsi bitevních kompanií, taktických a devastátorských kompanií, ovšem přesný počet členů se může měnit docela často.

Kvůli vyššímu počtu knihovníků mezi Krvavými Havrany, je sice vzácné, ale ne nemožné, aby knihovník vedl kompanie do bitvy, ale obvykle jen když kapitula bojuje osamocena a bez pomoci. Vyšší stupně velení uvnitř Krvavých Havranů odráží vyšší počet psykerů uvnitř kapituly a mnoho z tajných pánů kapituly je samo psykery, kteří vedou mocné jednotky válečníků, které vybralo samo Librarium. Tito válečníci utkvěle studují způsoby nepřítele, aby mohli lépe bojovat proti ničivým silám a jsou prosáklí všemi způsoby zakázaného učení. Důsledkem toho jsou často sledováni kapitulním Librariem pro náznaky korupce, neboť dokonce ani nejmocnější psykeři nejsou odolní vůči zákeřným návnadám Chaosu.

Kapitulní Librarium Sanatorium je ponurým potvrzením této skutečnosti, naplněným šílenými dušemi, které se ukázaly příliš slabé, aby dokončily finální proměnu v knihovníka. Zde jsou tyto nešťastné duše zapřaženy do posledního využití kapitulou předtím, než budou rituálně obětovány, jako nebezpečí pro sebe i ostatní. Je to místo velké vážnosti, s těmi, kteří provedou poslední oběť, oceněnou před svou smrtí udělením osobního rozhřešení od samotného kapitulního mistra Kaplanů.

 

Víra

Jako mnoho codexových kapitul Krvaví Havrani nectí Císaře jako boha, ale jako nejmocnějšího z lidí. To je nevyhnutejně vede ke konfliktu s Ministorem, ale ten je utišen skutečností, že neznají identitu svého primarchy, který by je vedl k úctě k Císaři s horlivostí větší než většina jiných kapitul. Jejich pátrání po znalostech je podobné mnoha zásadám Adeptus Mechanicus a kapitula proto udržuje závazky s knězi Strojového boha. Často spojují síly s jejich průzkumnou flotilou při jejím dobývání neznámých končin galaxie.

Jako součást jejich nekonečného pátrání po znalostech a tajemství svého původu, vyhledávají Krvaví Havrani místa se ztracenými artefakty nebo starověkým významem, které odmítají ponechat v rukou nepříteli. Krvaví Havrani se hodně spoléhají na své knihovníky, aby drželi v tajnosti správný pořádek a sestavování nových záznamů, což je stejně důležité jako jejich povinnost získávat nové informace na obohacení archívu a vedení kapituly v jejím pátrání po znalostech.

Není neobvyklé, aby byla skupina knihovníků odeslána s armádou služebníků a několika jednotkami vesmírných mariňáků za úkolem odkrýt ztracený artefakt, jehož umístění bylo v poslední době odhaleno nebo zjištěno díky rituálním věštbám. To vedlo Krvavé Havrany v několika případech do přímého konfliktu s Inkvizicí, když předměty, které získali, byly poznamenány dotekem ničivých sil. Krvaví Havrani trvají na tom, že je jejich povinností pátrat a vzdorovat silám Chaosu, kdekoli mohou být, stejně jako pátrat i ničit nástroje Chaosu, aby znemožnili nepříteli jejich použití. Nicméně Krvaví Havrani nepodali mnoho důkazů o zničení stovek artefaktů, o kterých říkají, že je získali.

 

Genetický fond

Genetický fond Krvavých Havranů je relativně stabilní, ačkoli vysoký počet psykerů mezi Krvavými Havrany má za následek, že byla jejich desetina genetického fondu důkladněji testovaná než většina ostatních. Našlo se jen málo důkazů o mutacích a nic neukazuje na genetický fond Krvavých Havranů, jako na zdroj nepřiměřeného množství psykerů a moci, kterou vykazují.

Existuje mnoho spekulací týkajících se toho, ze které zakládající kapituly pochází genetický fond Krvavých Havranů. Byli navrhováni Krvaví Andělé a Havraní Garda, ale jedná se pouze o spekulace založené na podobnosti v názvech kapitul. Zvěsti také uváděly, že genetický fond Krvavých Havranů je odvozen od Temných Andělů, ale žádné důkazy o tom nebyly v genetickém materiálu kapituly nalezeny. Skutečnost, že sami Krvaví Havrani nemají žádný záznam o kapitule, ze které pocházejí, zahrnují i možnost, že byla kapitula vytvořena proti nějaké očekávané hrozbě Impériu, která však byla v uplynulých staletích zničena. Pravda o jejich původu je informace, která je na hlavním místě v jejich hledání znalostí a informací.

 

Bojový pokřik

"Vědomost je síla! Chraňte ji dobře!"

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.