Tau

Daleko na galaktickém východě se ve vesmíru rozpíná říše Tau. Její neustávají expanze již mnohokrát přivedla Tau do sporů s Impériem i rasami jiných cizáků. Jejich armáda má na své straně nejvyspělejší zbraně i všeprostupnou sebedůvěru a spojuje ji jedna teze: rozšiřovat svou říši ve jménu Vyššího dobra.

 

Tělesná charakteristika

Vzhledově jsou Tau humanoidi, mají dvě ruce, dvě nohy a jednu hlavu. Jejich pokožka má bledou, modrošedou barvu, ačkoliv odstín i pigmentace se může svět od světa lišit. Například Tau ze světa Vior’la mají mnohem tmavší kůži než ti, kteří pocházejí z B’orkanu. Jejich pokožka je na dotek hrubá, suchá a kožnatá, nevylučuje praktický žádný pot. V průměru jsou Tau menší než člověk, většinou štíhlí, mají sílu srovnatelnou s imperiálním gardistou i podobnou odolnost vůči horku, chladu a bolesti. Tvář Tau je okolo očí plochá a široká, existují domněnky, že jejich vidění je nepatrně dokonalejší než lidské a dokáže vnímat vlnové délky hlouběji jak do ultrafialové, tak infračervené části spektra. Nepřítomnost rozpínavé čočky však způsobuje horší prostorové vnímání a pomalejší ostřící reflex. Nemají žádné vnější čichové orgány, ty jsou umístěny uvnitř úst a na krátké vzdálenosti se zdají být citlivější než lidské. Tau tedy může jazykem ochutnat vzduch, a pak tento vzduchový vzorek postoupit svým smyslovým orgánům.

Ze vzhledu Tau lze uhodnout mnohé; jejich kastu, hodnost, domovský svět i roli ve společnosti. Tau běžně nosí jeden pramen vlasů, ozdobený kroužky a cetkami s ornamenty, které jsou znakem jejich hodnosti a pozice. Čím jsou ozdoby tohoto pramene bohatší, tím vyšší bývá postavení daného Tau. Existují také konkrétnější způsoby, jak určit, ze které kasty Tau pochází. Například Tau z Ohnivé kasty (kasty bojovníků) mívají často řadu jizev z boje a není neobvyklé, že starší členové mají končetiny nahrazené kybernetickými implantáty. Ohniví válečníci mnohdy pocházejí z nejsušších a nejteplejších světů říše Tau, jejich pokožka proto bývá obecně tmavší než u ostatních a je poseta rituálním zjizvením a tetováním znázorňujícím různé bitevní pocty. Dělníci a stavitele Tau pocházejí ze Zemní kasty a mají "tupější", mnohem prostší rysy než většina ostatních. Jsou robustnější než jiní Tau a mívají mozolnaté ruce a pragmatický náhled na život. Zemní kasta je méně nakloněná ozdobám a její členové si jen velmi vzácně dopřávají jakékoliv osobní dekorace. Ozdoby považují jen za frivolní a zbytečné.

Vzdušnou kastu tvoří piloti a kurýři Tau, kteří tráví dlouhý čas ve vesmíru. Jejich pokožka je v důsledku toho obyčejně světlejší a kostra mnohem lehčí než u ostatních Tau. Některé kosti v horní části těla členů Vzdušné kasty jsou ve skutečnosti duté. Možná se jedná o jakýsi genetický návrat do dnů, kdy tito Tau podle pověstí měli křídla a dokázali létat. Jsou-li členové Vzdušné kasty někdy nuceni strávit nějakou dobu na povrchu planety, dávají si při pohybu velký pozor, protože dlouhodobý pobyt ve stavu beztíže a umělé gravitaci oslabil jejich kostru a učinil jejich kosti extrémně křehké. Vodní kastu tvoří obchodníci a diplomaté. Tau z této kasty hodně cestují a bývají nejkosmopolitnější. Jejich rysy jsou proto jemnější a mají mnohem více výrazu než u ostatních. Úcta k jiným kulturám také činí tyto Tau mnohem otevřenější různorodému oblékání a přejímání cizích zvyklostí. Není neobvyklé, aby se obchodník Tau objevil na jednání oděný do šatu těch, se kterými jedná. Diplomat Tau často přijme manýry a kulturní zvyklosti společnosti, se kterou rokuje. Přestože je však takové chování možné, obzvlášť v případech, kdy má nějaký praktický účel, nikdy k němu nedochází na úkor způsobů Tau, kteří svou nadřazenost všemu, co není původem vlastní Tau, považují za zcela jasnou.

Poslední kasta Tau je také tou nejtajemnější. tváře jejích členů mají stejné ploché rysy, ale uprostřed čela jim vyrůstá kostěný hřeben ve tvaru kosočtverce. Jeho účel, pokud vůbec nějaký má, zůstává vzdor všem snahám tajemstvím, protože Inkvizici se dosud nepodařilo tělo Nadpozemského pro podrobnější studium získat. Nedostatečné znalosti o této, možná nejsilnější a nejdůležitější, kastě jsou zdrojem velkého zděšení mezi členy Ordo Xenos, a proto se dychtivě vrhají za každou útržkovitou informací.

 

Domovský svět

Říše Tau zahrnuje přes sedmdesát pět světů, oblast mající v průměru nějakých 300 světelných let, hluboko v Segmentus Ultimus na galaktickém východě. Planeta jejich původu, T’au, je horký, suchý svět, který pokrývají převážně prašné savany a rozptýlená pohoří. Všechnu úrodnou půdu vlastní efektivně pracující zemědělská družstva spravovaná Zemní kastou. V jejich blízkosti se na pláních tyčí města ze zářícího mramoru, bílého kamene, oceli a skla, která brání početní bojovníci z Ohnivé kasty. Největší město se nachází na rovníku a navzdory častým prosbám dosud není o žádném člověku známo, že by kráčel jeho ulicemi. Veškeré informace, které o tomto městě existují, pocházejí z orbitálního pozorování a i tak nejsou zcela spolehlivé, neboť se zdá, že Tau vlastní nějakou technologii, která dokáže zmást ducha imperiálních věštců. Město je veliké, přestože ne tak veliké jako úlové, a vypadá, že je rozděleno do mnoha výrazně odlišných oblastí. Silně opevněný střed města je zcela vydělený z okolí a zdá se, že jde o svého druhu svaté místo Tau. Věříme, že zde se nalézá nejvyšší rada Nadpozemských Tau a že toto bezejmenné město ve městě je sídlem moci celé říše.

 

První kontakt

Na první Tau narazili Adepti z průzkumného plavidla Landovo vidění před téměř šesti tisíci lety. Na tehdejší úrovni evoluce nebyli Tau víc než divoši ze savan, kteří ovládali používání jednoduchých nástrojů a ohně. Podle záznamů planeta oplývala všemi druhy života, ale žádný nebyl posouzen jako hodný další existence a planeta byla určena k běžnému vyhlazení a následné kolonizaci. Kolonizační lodě vyrazily z Triplex Phallu, ale než dospěly k cíli, ocitly se v děsivě silné warpové bouři, která zničila všechna plavidla ve flotile. Než mohly být vyslány další lodě, propadlo se Impérium do anarchie, když Goge Vandire, 361. Nejvyšší vládce Terry, odstartoval to, co se později stalo známé jako Věk odpadlictví.

O hrůzách, ke kterým v tom děsivém čase docházelo, hovoří lidé jen potají a šeptem, protože některé z odkazů těch temných dní přetrvaly dodnes. Po Vadnirově svržení se noví vůdcové Impéria starali spíš o odčinění a nápravu škod, které napáchal, než o rozšiřování Císařova panství. A proto se představitelé Impéria s Tau znovu nesetkali dříve, než do Devlanské soustavy vstoupila jejich loď. Lodě strážící systém na cizácké plavidlo okamžitě zaútočily, pronásledovaly jej až na okraj soustavy a tam jej s pomocí imperiálního námořnictva zničily. Když Genetoři Adeptus Mechanicus prozkoumali těla na palubě vraku, zjistili, že genové vzorky odebrané z mrtvol se shodovaly se vzorky primitivních cizáků, které objevila posádka Landova vidění před téměř šesti tisíci lety.

K dalšímu kontaktu s Tau došlo rychle, neboť warpové bouře, které izolovaly jejich říši, konečně opadly. Toulaví obchodníci a posádky hraničních stanic se na obchodních místech s těmito cizáky střetávali často. Tyto kontakty pokračovaly téměř jedno století, dokud do prostoru Tau nevtrhla Damokleská křížová výprava. Vytrvalé pronikání kolonizačních lodí Tau do soustav spravovaných Impériem zažehlo řadu lokálních válek, které vyústily do Imperiální Křížové výpravy se vším všudy. Následovaly měsíce bojů, ztráty na obou stranách byly děsivé a konec se nezdál být v dohledu. Křížová výprava se zarazila, až když Vodní kasta dojednala příměří a Imperiální armády se musely stáhnout kvůli hrozbě, jíž byl brzký přílet flotily roje Behemot.

Pokračující expanze Tau měla za následek další střety menšího rozsahu, v žádném se už ale nebojovalo s takovou zuřivostí jako při křížové výpravě Damocles. Stále jsou tací, co s Tau jednají, ale obvykle to jsou pouze vlastníci dědičných obchodních licencí nebo ti, kdo vyřizují legitimní imperiální záležitosti. Je nezbytné mít na paměti, že ačkoliv Tau nejsou otevřeně nepřátelští, jako například tyranidi, jsou to nebezpeční cizáci, a vždy je třeba s nimi jednat jen s nejvyšší opatrností.

 

Bojové schopnosti

Tau jsou nebezpečnými protivníky a žádný služebník Impéria si nemůže dovolit přehlížet jejich válečné dovednosti. Před útoky na blízko dávají přednost přestřelkám a pokud dostanou šanci použít své ničivé zbraně, jsou smrtící. Ohnivá kasta v boji často používá pancéřované bitevní obleky, které se přinejmenším vyrovnají taktické zbroji Dreadnought. Na tyto obleky lze upevnit neuvěřitelně širokou paletu těžkých zbraní a palba z lehčích pušek je téměř nepoškodí. Tanky Tau jsou vyzbrojené mocnou zbraní známou jako akcelerační dělo, která pálí hyperrychlostní projektily schopné prorazit ten nejsilnější pancíř. Nadpozemští Tau se v bitvách objevují relativně zřídka, ovšem v těch vzácných případech, kdy jejich přítomnost byla zaznamenána, bojovali podle svědectví ohniví válečníci s mnohem větším odhodláním a odvahou. Lze si domýšlet, že tito jedinci představují fyzickou manifestaci touhy každého Tau šířit Vyšší dobro své kultury. Jejich zničení proto musí mít v každé bitvě tu nejvyšší prioritu.

 

Technika

Zodpovědnost za výrobu a údržbu techniky Tau má Zemní kasta a právě díky jejich inovacím se říše Tau tak rychle rozpíná. Vojenská technika Tau je neuvěřitelně vyspělá a dominují jí zbraně využívající vysokoenergetickou plazmu a pulzní lasery. Již zmíněné akcelerační dělo je obzvlášť účinné a členové Adeptus Mechanicus horlivě usilují o získání jeho technologie. U tanků "Kladivoun" a OT "Rejnok" používají Tau antigravitační technologii podobnou eldarské. Všechnu tuto technologii uplatňují také u předmětů nevojenského určení a často ji lze nalézt na světech Tau, na něž bylo lidem dovoleno vkročit.

Některé předměty vytvořené technologiemi Tau jsou nyní v imperiálním držení, jde hlavně o zemědělské a stavební zařízení zabavené osadníkům hraničních světů, kteří nezákonně kupčili s obchodníky Tau. Tyto technologie byly přepraveny na Mars k dalšímu studiu a Adepti Boha strojů doufají, že dokáží rozluštit jejich tajemství.

 

Index hrozby a imperiální politika

Hrozbu Tau bychom neměli podceňovat, přestože nejsou vysloveně agresivní povahy. Jejich rozpínavá říše zasahuje stále hlouběji do imperiálního prostoru a taková nestoudnost musí být neodkladně zastavena silou, která tyto cizáky zatlačí zpět do jejich vesmíru. V současnosti neexistuje žádná konkrétní politika zaměřená na vyhlazení Tau, a zničení jejich říše by Impérium stálo nesmírné úsilí, pokud by vůbec bylo možné. S výjimkou některých radikálních velitelů Ohnivé kasty se nezdá, že by Tau považovali Impérium za hrozbu. Konflikty obyčejně vzplanou pouze tehdy, když pronikání Tau překročí míru, kterou je velitel místního systému ochoten tolerovat.

 

Sociální struktura

O společnosti Tau se ví, že je rozdělena do čtyř kast, z nichž každá je založena na jednom ze čtyř přírodních živlů. Tau se do své kasty narodí, sňatky napříč kastami jsou pod trestem smrti zakázané. Zdá se, že rozdíly mezi kastami jsou vývojové a následně je ještě zostřila vládnoucí kasta. Kastu konkrétního Tau lze určit, jak již bylo uvedeno, podle jeho vzhledu, ale také podle jména. První část plného jména Tau označuje jeho kastu, další části pak prozrazují jeho hodnost, svět původu a úspěchy (etymologií jmen Tau se zabývá samostatný dokument). Kasty jsou následující:

 

Ohnivá

Ohnivá kasta jsou bojovníci Tau a jejich povinností je bránit ostatní. Ohnivá kasta jsou ti největší a nejsilnější z Tau, možná o něco nižší, ale stejně širocí jako člověk. Ohniví válečníci se v bitvě řídí přísným kodexem cti a považují střelecký boj za mnohem vhodnější než jatka souboje na blízko, před hrubou silou dávají přednost vítězství, ke kterému je dovede jejich vyspělá výzbroj. Ohniví válečníci Tau slouží mnoho let, a pokud přežijí dostatečně dlouho, mohou se stát veliteli. Nakonec mohou odejít z aktivní služby, připojit se ke shromáždění poradců a hrát větší úlohu v politice Tau.

 

Zemní

Zemní kasta jsou umělci a dělníci Tau. Stavějí stroje, budují obydlí a poskytují potravu zbytku společnosti Tau. Tato kasta hospodaří na sporé úrodné půdě jejich suchých světů a pracuje v továrnách. Je nemyslitelné, aby se takové roboty účastnily ostatní kasty, přesto není na práci Zemní kasty v žádném případě shlíženo s patra. Všeobecně se ví, že mají zásadní podíl na zachování existence Tau, a jejich účast na Vyšším dobru je plně respektována. Jako inženýři a vědci jsou zodpovědní za výstavbu a údržbu všech forem techniky Tau.

 

Vodní

Členové Vodní kasty jsou úředníky, politiky, vyjednávači a správci. Jsou to obchodníci a diplomaté, pohybují se mezi ostatními kastami a zajišťují, že jejich společnost funguje hladce a vždy slouží Vyššímu dobru. Členové Vodní kasty často doprovázejí expedice, aby vyjednali bezpečný průlet skrz cizácké soustavy a hladkou cestu pro obchodníky a kolonisty Tau. Služebníci Impéria by měli mít na paměti, že tito Tau umějí výjimečně dobře manipulovat s jedinci se slabou vůlí, každou poznámku určenou členovi Vodní kasty je nutné pečlivě zvážit a nafrázovat, aby nedošlo k prozrazení nějaké citlivé informace.

 

Vzdušná

Věříme, že členové Vzdušné kasty byli tradičně posly a kurýry, nyní jsou však známější jako ekvivalent důstojníků imperiálního námořnictva. Jsou to piloti a členové posádek vesmírných lodí, kteří převážejí zboží a bojovníky tam, kde jsou potřeba. Jsou tou skrytou silou, která pustoší imperiální města, když je ostřeluje z orbity a dláždí tak cestu kolonistům Tau. Členové Vzdušné kasty žijí téměř neustále mimo planetu, výjimkou jsou piloti atmosférických letounů (ačkoliv i oni často žijí na orbitálních stanicích).

 

Nadpozemští

Slovo Tau pro tuto kastu se překládá různě jako Nebeský či Nadpozemský, a pochází od tajemných jedinců, kteří sídlí v tajném městě na T’au. Jsou to vládci říše Tau, ale odkud se tato autorita bere, je tajemstvím. Existuje podezření, že tito jedinci v minulosti sjednotili rozhárané kmeny Tau, které bojovaly jeden s druhým, ale přesné podrobnosti je obtížné získat. Jisté je, že každý Tau dotázaný na Nadpozemské je zahalí do takového tajemna, že není možné posoudit, co je skutečnost a co legenda. Někteří členové Adeptus Mechanicus věří, že Nadpozemští při vládnutí používají nějaký druh latentní psychické nebo na feromonech založené schopnosti, a tento aspekt kultury Tau je přirozeně velice zajímá.

Uživatelská sekce: 

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.