Nagash II. - návrat a pomsta

V zemi Khemri povstal temný nekromant. Jeho jméno už se navždy zapsalo do dějin temného umění magie. To on oživil mrtvé, to jeho učení splodilo nemrtvé hrůzy. A jeho jméno bylo Nagash.

 

Tím největším

Když Arkhan, největší šermíř své doby, položil svůj život k ochraně svého pána, prchl Nagash se zlobou v srdci na severovýchod, přes nekonečné pouště. Jeho nepřirozený život jej posílil v těch útrpných podmínkách, ale nakonec vyčerpán a pln žízně padl k zemi a už nevstal. Jeho duch putoval zeměmi mrtvých, ale nakonec se mu podařilo vrátit se do světa živých.

Ve svém starém těle pak došel až k okraji Hor konce světa. Přitahoval jej Zmrzačený vrchol u pobřeží Moře hořkosti, kam před lety padl z nebes meteorit.

V této době došlo k rozhodnutí, že vše, co Nagash během své prokleté vlády vykonal, by mělo být zničeno. Klika pokroucených následovníků byla zničena a velké ohně pohltily většinu z toho, co Nagash sepsal - všechny svazky Devíti knih byly zničeny a jen málo jejich kopií se podařilo zachránit z trosek. Že všechny nebyly zničeny, se nakonec Nehekhaře draze vymstilo.

Nagash doputoval až ke Zmrzačenému vrcholu a objevil, že obsahuje velké zásoby chaotitu. V hoře si tedy rozhodl zbudovat svůj příbytek, opevněné město smrti, inspirované hrůzou a úctou celého světa, Nagashizzar. Nejvyšší vrchol hory se stal jeho věží. Nagash se naučil, jak manipulovat s chaotitem a během této doby stvořil mnoho z jeho nejslavnějších artefaktů moci, čepel Mortis, svou Korunu čarodějnictví a Černou zbroj. Ale dlouhodobé vystavování vlivu chaotitu změnilo Nagashe v odporné monstrum, zvýšilo jeho velikost a sílu, ale udělalo z něj chodící kostru.

Avšak takové velké množství chaotitu nemohlo ujít pozornosti další bytostí, a to skavenům. Ti proti nekromantovi vedli rozsáhlou válku o získání Zmrzačeného vrcholu. Skavení hordy byly obrovské, ale Nagashova moc byla téměř božská, nehledě na ohromné armády nemrtvých. Po letech totální války nakonec obě strany došly k hořké dohodě, Nagash nabídl skavenům příměří a přístup k chaotitu, pokud přivedou několik orčích kmenů do cel pod jeho pevností. Krysáci, ve svých plánech vždy tak opatrní, ale zároveň i nade vše prahnoucí po chaotitu, souhlasili.

Boj Nagashe se skaveny

Vývoj v Nehekhaře

Po dalších dvě stě let králové Nehekhary pokračovali ve své vládě tak jako dřív, než se z Khemri až do Lahmie dostala jedna kopie Nagashových knih. Panovnice Neferata byla uchvácena temnými tradicemi obsaženými uvnitř a sama také začala nekromancii studovat. Nakonec, rovněž ovládána touhou po nesmrtelnosti, stvořila elixír zatracení, destilovaný z Nagashovy krve.

V okamžiku, kdy se její rty dotkly poháru, srdce jípřestalo bít, a královna se stala něčím víc a přitom míň než člověkem. Povstala jako první upír. Shromáždila jedenáct největších myslitelů a šampiónů Lahmie a dala každému svůj díl tohoto elixíru. Ti se tak stali upířími pány, z nich každý stvořil svůj vlastní jedinečný rod upírů, táhnoucí se až do dnešních dní.

Ze strachu z nich vedl slavný král Alcadizaar z Khemri všechny sjednocené armády Nehekhary do války proti upíří královně Oživených. Navzdory silné magii i armádám nemrtvých byla Lahmie rozdrcena obrovskou lidskou armádou a zničena.

Neferata prchla spolu se šesti zbývajícími upířími pány, ale v horách na severu narazili na Nagashe, přitahováni jeho temnou magií, a stali se kapitány jeho armád. Nagash tyto válečníky poslal v čele nemrtvých hord vést pomstychtivou válku proti Nehekhaře. Ale on sám se jich obával, neboť se domníval, že by s ním ve chvíli vítězství rozpoutali válku o nadvládu nad světem. A tak, aby je mohl ovládat, vytvořil mocnou zbraň, Oko Khemri.

 

Pád Nehekhary a Velký rituál

Ale Nagash podcenil své bývalé krajany, Alcadizaar Dobyvatel, pocházeje ze šesté dynastie Nehekhary, byl největší generál svého věku a dle některých i největší král Khemri, a proti nemrtvým vedl sjednocenou armádu všech zemí.

Po mnoha letech krvavé války byly hordy nepřátel zahnány. Oživení, kteří se rychle dozvěděli o síle skryté v Oku Khemri, se rozhodli utéct a vymanili se z Nagashova vlivu, prchajíce daleko do širého světa zaštítěni tou nejsilnější magií, jakou znali. Zůstal jen W'soran, který ovšem jen toužil po dalších znalostech temných tradic. Nagash zuřil a proklel všechny upíry, aby ve slunečních paprscích shořeli na popel. Neschopen ovládnout svou domovinu, rozhodl se ji temný pán zničit, než aby jí vládl někdo jiný.

Jako první si získal spojence ve skavenech a s nimi znečistil řeku Vitae, na níž závisel život a úroda v celé zemi. Poté, co ji otrávil a její voda zčernala, byla řeka přejmenována na Mortis. Brzy jed otrávil půdu a s ní i veškerou úrodu. Přišel hlad a nemoci.

Alcadizzar seděl na svém trůně a sledoval zánik svého království. Nemoc hubila všechny, počet mrtvých převýšil počet živých a hnijící těla ležela nepohřbena v ulicích. Dobytek bezcílně bloudil, dokud také nezemřel. Viděl smrt svých přátel, své ženy, svých dětí. Sám zůstával záhadně ušetřen.

Nakonec zbyl jako jediný ve svém paláci, sedě na pozlaceném trůnu vyčkával příchodu smrti. Nemrtví procházeli zemí a ulicemi a zabíjeli všechno, co dosud dýchalo, vedeni upírem W'soranem a černokněžníkem Arkhanem, mocným lichem, jehož Nagash oživil. Jakýkoli odpor byl zničen a Alcadizzar byl v řetězech odveden do jam Nagashizzaru a velkým nekromantem mučen dle libosti.

V té chvíli, s velkým vládcem zajatým a Nehekharou na kolenou, se Nagash rozhodl uskutečnit své temné plány. Začal splétat jedno z nejsilnějších kouzel, o jaká kdy bylo usilováno, jaká kdy mohla být stvořena. Měl v plánu oživit každé tělo z mrtvé populace Velké říše, spoutat jej svou vůlí a použít tyto nekonečné hordy k ovládnutí světa a změnit jej tak v království smrti. Nebylo pochyb o tom, že by uspěl.

Během den dlouhého rituálu, na jehož přípravu bylo spotřebováno nespočet chaotitu a obětovány davy orků, rozpoutal Nagash vlnu čarodějné energie, která zaplavila stovky kilometrů celé země a vše co se rozkládalo a umíralo, nebo co již bylo mrtvé, znovu vstalo jako největší armáda nemrtvých, jakou kdy svět spatřil. Stín padl na pouště a nekropole. Po celém kontinentu byli spící sužováni nočními můrami a v hloubi Moře hořkosti byla spatřena podivná světla.

Ale skavení vůdci, Rada třinácti, kteří vše zpovzdálí pozorovali, si uvědomili hrozbu posledních událostí. Stále toužily po chaotitu Zmrzačeného vrcholu a s vědomím, že budou první, na které padne nekromantův hněv, učinili skaveni jednomyslné rozhodnutí, že Nagash musí být zavražděn.

A spíše než riskovat své životy se rozhodli osvobodit Alcadizzara.

Vyčerpán náročným kouzlem, padl v hlubokém tranzu vysílený Nagash na svůj trůn, zatímco mrtví mířili směrem k Nagashizzaru. Teď byl nesmrtelným temným bohem. Vyslaní krysáci  tak se spěchem nesli v olověné truhle smrtící zbraň stvořenou třináctkou, tak smrtící, že ji ani jeden z nich nechtěl nést, natož se opovážit do hrobek smrti. Tajně pronikli do jedné z cel a ztrápenému vládci dali zbraň z čistého chaotitu, Kosiče, a bez jediného slova nebo ohlédnutí prchli.

Alcadizzar se vydal do trůnního sálu a střetl se s Nagashem. Díky momentu překvapení přišel během prvních chvil nekromant o jednu paži, které se rozeběhla do temnoty jako pavouk. Nagash vyslal zlou magii a udeřil s ní na Alcadizzara. Přestože byli oba unavení a oslabení svými tvrdými zkouškami, následující bitva byla kolosální. Rada třinácti svého vyvoleného na poslední chvíli zaštítila, i když byla pomalu zahubena smrtící energií. Bitva trvala celou věčnost, protože Nagash stále stál nade všemi smrtelnými i mocnými. Ale nakonec to byl Alcadizzar, kdo zvítězil. S rozběhnutím Nagashe proklál, ve vzteku rozsekávaje jeho tělo na kusy. A poté si vzal Korunu čarodějnictví.

Procházeje svou zničenou zemí, upadl vlivem nadlidských činitelů, své zbraně a Koruny, do zoufalství. Skaveni nakonec svou zbraň získali zpět, i když ji od té doby nikdo jiný nepoužil. Krysáci shromáždili každou část nekromantova těla a spálili je v magickém ohni, ale pařát, který utekl, nikdy nenašli. A Nagashův popel byl rozmetán ve vzduchu v naději, že toto zlo pominulo.

> Dokončení

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.