Nemrtví z Nehekhary

Nehekhara byla nejstarší civilizace na světě, měla svou vlastní rozvinutou kulturu, ještě když ostatní lidské národy byly primitivní a zaostalé, dávno před příchodem hrdiny Sigmara. Největším městem bylo Khemri, ale ostatní města byla spravovány vlastními králi, platícími daň vládci z Khemri. Tak se Nehekhara rozvíjela a rozšiřovala. V těch dobách králové zatlačili orky a podmanili si kmeny v okolních zemích. Jejich říše tehdy sahala až po území dnešního Císařství na severu, Temných zemí na východě a deštný prales na jihu. Jejich flotily terorizovaly pobřeží takřka celého Velkého oceánu.

Pak na khemrijský trůn nastoupil král Settra, ukázal se jako silný bojovník a mocný vůdce, který porazil ostatní krále a sjednotil tak Khemri pod svou nadvládou. Tak začal zlatý věk Nehekhary, ale Settra stále nebyl uspokojen. V mysli ho tísnila myšlenka, že jeho krásné království a jeho moc mu jednou vezme smrt. Proto poručil svým kněžím, aby našli způsob jak přemoci smrt. Kněží dělali, co mohli, aby královi vyhověli, ale jejich snažení bylo marné. Měli ale dost rozumu na to, aby si některá z tajemství uchovali pro sebe. Tak si sice dokázali zajistit velmi dlouhý život, ale obelstít nevyhnutelnost smrti nesvedli, protože po nějakém čase jejich těla stejně uschla a svraštěla. Když Settra zemřel, byl pečlivě nabalzamován a ochráněn zaklínáním, aby mohl jednou povstat do věčného ráje, jak si přál. Byl pohřben byl pod obrovskou pyramidu z bílého, zářícího kamene. Tak začala kultura pohřbů v pyramidách a od té doby každý král spočíval v pyramidě. Kněží byli ale od této chvíle, kvůli své dlouhověkosti a nepřekonatelné moudrosti, v Nehekhaře uctíváni stejně jako králové.

Další období bylo pro Nehekharu opět obdobím rozkvětu, i když města mrtvých brzy začala přerůstat města živých. Králové si podmanili další kmeny, které musely platit krutou daň. Bohužel pro Nehekharu, brzy měla přijít pohroma v podobě jediného muže. V té době získal funkci velekněze v Khemri Nagash. Hned, jak se stal veleknězem, zradil krále, svého vlastního bratra - zabil ho a sám se stal králem. Jeho vláda byla vládou teroru. Učil se temné magii a povolával zlé démony, aby plnili jeho rozkazy. Lidé se obávali, že jeho rouhačské počínání rozhněvá bohy. Také si postavil obrovskou pyramidu z černého kamene, čnící nad všechny ostatní. Za tímto účelem si vyžádal tak brutální daň, že se zemí rozšířil hladomor. Nakonec se proti němu sjednotili vládci Nehekhary a vytáhli na Khemri. Nagash použil své pekelné síly, aby vytvořil nemrtvou armádu. To bylo poprvé, kdy mrtví pochodovali podle něčích rozkazů. Mnoho ze živých uteklo před nemrtvou armádou, ale nakonec byl Nagash poražen, avšak utekl k severovýchodním hranicím Nehekhary, aby naplánoval svou pomstu.

Jeho temná magie dosáhla až k městu Lahmia, jehož královna ji uvítala s otevřenou náručí a začala se spolčovat s temnými silami. Napila se z Nagashova elixíru, který ji na celou věčnost proklel. Král Alcadizaar se obával božího hněvu, a proto vytáhl na Lahmii s obrovskou armádou. Město bylo rozdrceno, ale královna prchla, obklopena skupinkou těch, kteří přijmuli její upíří existenci. Nagash poznal svoji magii a byl potěšen zkažeností vůdců Lahmie. Uvítal je a učinil kapitány svých nemrtvých legií. Dlouhá léta sužoval Nehekharu válku, až nakonec byla země nenapravitelně vyděšená, ale Nagash podcenil svého bývalého krajana. Alcadizaar Dobyvatel byl největším generálem své doby a vedl sjednocené vojsko živých po celý čas války. Nakonec se Alcadizaarovi podařilo zatlačit hordy nemrtvých zpět. Nagashova magie byla totiž stále nová a nebyla tak silná, jak se stala později.

Taková byla Nagashova urputnost, že raději ukončil život celého království, než by viděl na trůně někoho jiného. Znečistil čisté vody životodárné řeky Vitae, až byly temné a husté. Později byla tato řeka známa jako Mortis. Mor se šířil přes celé království a smrtelně nemocní brzy začali přečíslovat živé. Alcadizaarovi nezbylo než sedět na trůnu a oplakávat svůj mrtvý lid. Jeho království bylo zničeno nepřítelem, s kterým nemohl bojovat. Když nemrtví nakonec napadli Nehekharu, zbyla už jen hrstka obránců, zbytek byl mrtvý. Nakonec byl Alcadizaar zajat a uvězněn.

Pak začal Nagash odříkávat nejstrašnější zaklínadlo, které kdy seslal. Jak odříkával slova zaklínadla, obloha nad Nehekharou potemněla a zem se třásla. Nagashův hlas zesiloval, až se uvolnila obrovská vlna energie, která proudila Nehekharou a zabila cokoli ve své cestě. Úroda uschla a zvířata uhynula v místě, kde zrovna stála. Poslední lidé Nehekhary zemřeli a jejich těla se rozložila, jako by v okamžiku prožila věky. Během minuty nezbyla v Nehekhaře jediná živá bytost. Nagash plánoval vyvolat obrovskou armádu nemrtvých, s kterou by mohl dobýt svět. Když byl Nagash ztracen ve svých megalomanských představách, Alcadizaar byl osvobozen skupinou shrbených, zamaskovaných tvorů. Do ruky mu dali silný meč a on se doklopýtal k Nagashovi, který se vzpamatovával z kouzla. Po dlouhé bitvě Alcadizaar nakonec vyhrál a setnul Nagashovi hlavu.

Král hrobekJediné, co se teď v Nehekhaře pohybovalo, byli kněží, na jejichž těla nemělo kouzlo žádný vliv. Kouzlo vniklo i do hrobek dávno mrtvých králů a do pohřebních děr dávno mrtvých válečníků, na které mělo ale poněkud jiný účinek. Tak králové povstali ze svého odpočinku a kostry válečníků se dali do pohybu, i když byly jen o něco víc než nemyslící tvorové poslouchající královi rozkazy. Králové si díky ochrannému zaklínání uchovali vlastní vědomí. Čekali, že se probudí do věčného ráje, ale místo toho jejich těla byla jen rozpadající se slupky, jejich zem byla v troskách a jejich království zničena. To je pochopitelně dosti rozhněvalo, a když shledali svojí mnohočetnou konkurenci, strhl se boj, při němž bylo zničeno mnoho nemrtvých. V Khemri trval boj už dva dny, když se otevřela Settrova hrobka a vyšel první a nejmocnější král Nehekhary obklopen svými osobními strážci. Zničil tucty nižších králů, až nakonec znovu sjednotil celou Nehekharu pod svojí vládou.

Settra poté poručil přeživším kněžím, aby mu podali hlášení, co se dělo s jeho zemí a proč nebyl probuzen v ráji. Kněží mu opatrně vylíčili celou historii, a když došli k Nagashovu kouzlu, Settra se rozčílil a všechny je vykázal ze svého dohledu. Věřil totiž, že jejich práci dokáže zastat sám. Přikázal všem králům, ať se vrátí do svých hrobek a kněží ať je hlídají a probudí v časech nouze.

Z novějších dějin jen ve zkratce: Od probuzení králů kněží počítají nehekharský letopočet. Settra ze všeho nejdříve vyhnal ze země prokletého Arkhana. Poté poručil vyčistit nekropole. Nagashovi přívrženci byli zničeni, krom těch, kteří se skryli před královým hněvem. Hned druhý rok po probuzení králové provolali Settru králem země a Pánem nekropole. Pánové Rasetry, Zandri a Numasu museli platit daň.

Přesně 1111 let od probuzení králů vyšel z hrobky Prokletý. Odvrátil se od mocného Settry a šel do Zandri a odtamtud do Numasu. Ale králové těchto zemí ho neposlouchali. Arkhan ale vyšel z pouště, aby následoval svého zkaženého pána. Proto Settra vyrazil do války. Když získal nad zkaženými převahu, králové Zandri a Numasu se rozhodli zradit. Sedm dní a sedm nocí vydrželi bojovat s mocí Settry. Ale nakonec byli poraženi, aby se odplazili zpět do svých hrobů.

Roku 101 Říšského letopočtu Settra poručil své flotile, aby znovu vyplula za účelem sebrání zajatců. Když se flotila se zajatci vrátila, Settra poručil vykopat studny a zavlažovací kanály. Tak byla Nehekhaře vrácena její bývalá úrodnost a poprvé za 1250 let zde žili živí lidé. Bohužel pro něj, druhá taková výprava o 1000 let později neuspěla.

V průběhu století se mnoho lidí snažilo vykrást bohatství nekropolí. Snad největší taková výprava se stala roku 2588 po probuzení. Tehdy přišli čarodějové z pouštních kmenů hledat kouzelné svitky. Vyloupili nekropoli v Zandri a zabili mnoho kněží střežících svitky. Poté vtrhli do nekropole králů v Khemri, probudíce je ve velikém vzteku. Následoval masakr. 

Mocná horda stovek válečníků neznámých kmenů zakovaných v železe zaútočila na Zandri. Prozíravě se poté neobrátila proti Khemri, ale zmizela s nakradeným zlatem a magickými spisy.

Roku 2000 po příchodu Sigmara Settra vytáhl proti rebelujícímu městu Numas. Jeho králové byli svrženi, ještě než vstali ze svých hrobek. Kameny, které byly v dávných dobách ukradeny z Královy pyramidy, byly vráceny a Settrova pyramida byla obnovena.

Dostáváme se do současnosti, 3660 let po probuzení králů a 2550 let po příchodu Sigmara. Settra shromáždil obrovské vojsko a pomýšlí na novou expanzi Nehekhary. Tisíce nemrtvých vojáků jsou připraveny bojovat za mocné generály, Settrovy pobočníky, a jen na nás závisí, jak tato novodobá invaze dopadne.

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.